Armenia

Statute of the Board of Appeal of the Intellectual Property Agency under the Ministry of Economy of the Republic of Armenia

Year of Version:2009
Date of Entry into Force:June 8, 2009
Date of Text (Issued):March 25, 2009
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Alternative Dispute Resolution (ADR), Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body, Industrial Property
Notes:These Regulations were approved by the Joint Decisions of the Minister of Economy No. 208, dated March 25, 2009, and the Minister of Justice No. 10309215, dated June 8, 2009 of the Republic of Armenia.
Available Texts: 
Armenian

Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհրդի կանոնադրություն Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհրդի կանոնադրություն, Complete document (pdf) [72 KB] Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհրդի կանոնադրություն, Complete document (htm) [16 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
Related Treaties:
WIPO Lex No.:AM028

Shortcuts

Armenia