Armenia

Regulations on Filing and Examination of Oppositions and Appeals to the Board of Appeal of the Intellectual Property Agency under the Ministry of Economy of the Republic of Armenia

Year of Version:2009
Date of Entry into Force:June 8, 2009
Date of Text (Issued):March 25, 2009
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Alternative Dispute Resolution (ADR), Enforcement of IP and Related Laws, Geographical Indications, IP Regulatory Body, Industrial Designs, Patents (Inventions), Trademarks, Utility Models
Notes:
These Regulations were approved by the Joint Decisions of the Minister of Economy No. 206, dated March 25, 2009, and the Minister of Justice No. 10309216, dated June 8, 2009 of the Republic of Armenia to implement the provisions of the following laws:
- Article 5, paragraph 4, relating to intellectual property dispute resolution in accordance with the procedure established by the Board of Appeal, under Chapter 1 of the Law of the Republic of Armenia of June 10, 2008, on Inventions, Utility Models and Industrial Designs;
- Article 13, paragraph 2, relating to the examination of appeals in accordance with the procedure established by the Board of Appeal, under Chapter 2, Section 1 of the Law of the Republic of Armenia of March 20, 2000, on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin (repealed).
Available Texts: 
Armenian

Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհուրդ բողոքների և դիմումների ներկայացման և քննարկման կարգ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհուրդ բողոքների և դիմումների ներկայացման և քննարկման կարգ, Complete document (pdf) [147 KB] Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհուրդ բողոքների և դիմումների ներկայացման և քննարկման կարգ, Complete document (htm) [65 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
Related Treaties:
WIPO Lex No.:AM027

Shortcuts

Armenia