Armenia

Rules on Submission of Oppositions and Requests to the Board of Appeals of the Intellectual Property Agency under the Ministry of Economy of the Republic of Armenia and their Consideration

Year of Version:2009
Date of Entry into Force:June 8, 2009
Date of Text (Issued):March 25, 2009
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:IP Regulatory Body
Available Texts: 
Armenian

Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհուրդ բողոքների և դիմումների ներկայացման և քննարկման կարգ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհուրդ բողոքների և դիմումների ներկայացման և քննարկման կարգ, Complete document (pdf) [147 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AM027

Shortcuts

Armenia