Armenia

Rules on Decision of Level of Secrecy of, Use of, Provision of Information on and Publication of Inventions, Utility Models and Industrial designs Containing State and Official Secrets

Year of Version:2010
Date of Entry into Force:April 29, 2010
Date of Text (Issued):April 29, 2010
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Industrial Designs, Patents (Inventions), Undisclosed Information (Trade Secrets), Utility Models
Available Texts: 
Armenian

Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների գաղտնիության աստիճանի որոշման, դրանց օգտագործման և դրանց մասին տեղեկությունների հրապարակման կարգ Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների գաղտնիության աստիճանի որոշման, դրանց օգտագործման և դրանց մասին տեղեկությունների հրապարակման կարգ, Complete document (pdf) [75 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AM025

Shortcuts

Armenia