Armenia

Regulations on the Determination of Secrecy Level of Inventions, Utility Models and Industrial Designs Containing Information on State and Official Secrets, their Use and Publication of Information Thereon

Year of Version:2010
Date of Entry into Force:April 29, 2010
Date of Text (Issued):April 29, 2010
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:IP Regulatory Body, Industrial Designs, Patents (Inventions), Undisclosed Information (Trade Secrets), Utility Models
Notes:These Regulations were approved by the Decision of the Government of the Republic of Armenia No. 466, dated April 29, 2010, to implement Article 7, paragraph (1), relating to 'Secrecy of Applications Proceeding' under Chapter 1 of Law of the Republic of Armenia of June 10, 2008, on Inventions, Utility Models and Industrial Designs.
Available Texts: 
Armenian

Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների գաղտնիության աստիճանի որոշման, դրանց օգտագործման և դրանց մասին տեղեկությունների հրապարակման կարգ Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների գաղտնիության աստիճանի որոշման, դրանց օգտագործման և դրանց մասին տեղեկությունների հրապարակման կարգ, Complete document (pdf) [75 KB] Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների գաղտնիության աստիճանի որոշման, դրանց օգտագործման և դրանց մասին տեղեկությունների հրապարակման կարգ, Complete document (htm) [21 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AM025

Shortcuts

Armenia