Armenia

Rules on Filling in, Filing and Examination of Applications on Geographical Indications, Appellations of Origin and Guarantied Traditional Products

Year of Version:2011
Date of Entry into Force:March 10, 2011
Date of Text (Issued):March 10, 2011
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Geographical Indications, IP Regulatory Body
Available Texts: 
Armenian

Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ, Complete document (pdf) [950 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AM024

Shortcuts

Armenia