Armenia

Regulations on Filing and Examination of Applications for Geographical Indications, Appellations of Origin and Traditional Specialities Guaranteed

Year of Version:2011
Date of Entry into Force:March 10, 2011
Date of Text (Issued):March 10, 2011
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Geographical Indications, IP Regulatory Body
Notes:These Regulations were approved by the Decision of the Government of the Republic of Armenia No. 310, dated March 10, 2011, to implement the Law of the Republic of Armenia of April 29, 2010, on Geographical Indications.
Available Texts: 
Armenian

Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ, Complete document (pdf) [950 KB] Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ, Complete document (htm) [264 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AM024

Shortcuts

Armenia