Armenia

Rules on Filling in, Filing and Examining the Applications on Registration of Trademark Licenses, their Changes and Requests on Invalidation

Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Trademarks
Available Texts: 
Armenian

Ապրանքային նշանների լիցենզիանները, դրանց փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին դիմումները լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ Ապրանքային նշանների լիցենզիանները, դրանց փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին դիմումները լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ, Complete document (pdf) [80 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AM023

Shortcuts

Armenia