Norway

Act of Implementation in Norwegian Law of the Lugano Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters

Year of Version:1993
Date of Text (Enacted):January 8, 1993
Type of Text:IP-related Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Alternative Dispute Resolution (ADR), Enforcement of IP and Related Laws
Available Texts: 
Norwegian

Lov om gjennomføring i norsk rett av Luganokonvensjonen om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker Lov om gjennomføring i norsk rett av Luganokonvensjonen om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker, Complete document (pdf) [5395 KB]

WIPO Lex No.:NO103

Shortcuts

Norway