Wykaz opłat za prowadzenie sporów o domeny .eu

Poniższy wykaz opłat ma zastosowanie do postępowań administracyjnych dotyczących nazw domen prowadzonych przez Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (zwane dalej „Centrum”) na podstawie Regulaminu rozwiązywania sporów o domeny .eu (Regulamin ADR).

Jednoosobowy Zespół Orzekający

Liczba spornych nazw domen będących przedmiotem Pozwu (EUR)

1 - 5 nazw domen

1 300 EUR [Honorarium Arbitra: 900 EUR; opłata Centrum: 400 EUR]

6 - 10 nazw domen

1600 EUR [Honorarium Arbitra: 1100 EUR; opłata Centrum: 500 EUR]

Więcej niż 10 nazw domen

Opłata ustalana w porozumieniu z Centrum

Trzyosobowy Zespół Orzekający

Liczba spornych nazw domen będących przedmiotem Pozwu (EUR)

1 - 5 nazw domen

3100 EUR [Honorarium Przewodniczącego Zespołu Orzekającego: 1200 EUR; Honorarium pozostałych Arbitrów: 600 EUR; opłata Centrum: 700 EUR]

6 - 10 nazw domen

4000 EUR [Honorarium Przewodniczącego Zespołu Orzekającego: 1500 EUR; Honorarium pozostałych Arbitrów: 800 EUR; opłata Centrum: 900 EUR]

Więcej niż 10 nazw domen

Opłata ustalana w porozumieniu z Centrum

Wniosek o zmianę języka postępowania Zażalenie Powoda na wycofanie pozwu
W przypadku jednoosobowego Zespołu Orzekającego: 500 EUR W przypadku jednoosobowego Zespołu Orzekającego: 500 EUR

1. Opłata całkowita składa się z opłaty administracyjnej zatrzymywanej przez Centrum oraz honorarium wypłacanego Arbitrom.

2. Opłaty wnosi się wyłącznie za pomocą możliwości wymienionych poniżej:

Przelew bankowy (płatności w walucie euro):

Odbiorca:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Numer konta (IBAN): CH3304835048708082003
Kod SWIFT: CRESCHZZ80A
Bank: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
(Dokonując przelewu prosimy wskazać cel opłaty, w tym nazwę(-y) spornej(-ych) domen(y) (obowiązkowo), nadawcę, a także numer sprawy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, jeśli jest znany).

Karta kredytowa (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Płatności kartą kredytową dokonuje się przy użyciu bezpiecznej usługi płatności online Centrum. W razie pytań lub trudności związanych z dokonaniem płatności prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (+41 22) 338 8247. Ze względów bezpieczeństwa płatność kartą kredytową jest możliwa jedynie za pośrednictwem wyżej wymienionej usługi płatności online.

Rachunek bieżący w Centrum: potrącenie kwoty z rachunku bieżącego w Centrum

3. Nie można uiszczać opłat w formie gotówki lub czeku. Otrzymane czeki zostaną zwrócone nadawcy.

4. Wszelkie opłaty bankowe, koszty przelewu i inne koszty, które mogą zostać pobrane w związku z uiszczeniem opłaty w Centrum będą ponoszone przez stronę dokonującą opłaty.