Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Papildomos taisyklės dėl .eu domeno alternatyvaus ginčų sprendimo

(toliau – „Papildomos taisyklės”)

(Galioja nuo 2017 m. birželio 1 d.)

1. Taikymo sritis

2. Apibrėžimai

3. Komunikacija

4. Ieškinio su priedais pateikimas

5. Formalių reikalavimų atitikimo patikrinimas

6. Bylos administratoriaus paskyrimas

7. Atsiliepimo su priedais pateikimas

8. Kolegijos narių paskyrimo tvarka

9. Pareiškimas

10. Mokesčiai

11. Žodžių limitai

12. Dokumentų apimtis ir formatas

13. Taikos sutartis

14. Kolegijos sprendimas

15. Pakeitimai

16. Atsakomybės apribojimas


1. Taikymo sritis

(a) Santykis su AGS taisyklėmis. Šios Papildomos AGS taisyklės turi būti skaitomos ir naudojamos atsižvelgiant į .eu domeno alternatyvaus ginčų sprendimo taisykles (toliau – AGS taisyklės).

(b) Papildomų taisyklių redakcija. Šių Papildomų taisyklių redakcija, galiojanti Ieškinio pateikimo datą, taikoma Ieškiniu inicijuotam administraciniam procesui.

2. Apibrėžimai

Bet kuris AGS taisyklėse apibrėžtas terminas turi tokią pačią reikšmę, kai yra naudojamas šiose Papildomose taisyklėse.

3. Communications

(a) Būdai. Vadovaujantis AGS taisyklių A(2)(c) punktu, bet kokio dokumento pateikimas PINO Arbitražo ir mediacijos centrui (toliau – Centras) ar Kolegijai turi būti atliekamas vienu iš žemiau nurodomų būdų:

(i) elektroniniu paštu, naudojant Centro nurodytą elektroninio pašto adresą; arba

(ii) per Centro internetinę bylų dokumentų teikimo ir administravimo sistemą.

(b) Archyvas. Centras kaupia visų pateiktų dokumentų ir kitokios komunikacijos, gautos vadovaujantis AGS taisyklėmis, archyvą..

4. Ieškinio su priedais pateikimas

(a) Ieškinys su priedais. Vadovaujantis AGS taisyklių A(2)(c) punktu, ieškinys su priedais pateikiamas elektronine forma (kaip nurodoma 12(a) punkte žemiau).

(b) Ieškinio persiuntimo pranešimas. Ieškovas turi persiųsti ieškinį kartu su ieškinio persiuntimo pranešimu, nurodytu A priede ir skelbiamu Centro interneto svetainėje. Jeigu įmanoma, Ieškovas turėtų naudoti ieškinio persiuntimo pranešimo formą ta pačia kalba, kokia(-iomis) buvo sudaryta(-os) ginčijamo(-ų) domeno vardo(-ų) registracijos sutartis(-ys).

(c) Registro patvirtinimas. TCentras pateikia Registrui patvirtinimo prašymą. Kartu su patvirtinimo prašymu pateikiamas prašymas, vadovaujantis AGS taisyklių B(1)(e) punktu, užblokuoti domeno vardą.

(d) Informavimas apie ieškinį ir instrukcijos. Vadovaujantis AGS taisyklių A(2)(b) ir A(2)(c) punktais, Centras persiunčia ieškinį kartu su instrukcijomis, nurodytomis B priede ir skelbiamomis Centro interneto svetainėje, elektroniniu būdu Atsakovui. Vadovaujantis AGS taisyklių A(2)(b)(ii) punktu, Centras Atsakovui taip pat persiunčia informacinį pranešimą apie Ieškinį.

5. Formalių reikalavimų atitikimo patikrinimas

(a) Pranešimas apie trūkumus. Centras per (5) darbo dienas nuo ieškinio gavimo patikrina, ar ieškinys atitinka formalius AGS taisyklių ir Papildomų taisyklių reikalavimus ir informuoja Ieškovą apie trūkumus (neatitikimus).

Centras per (5) darbo dienas nuo atsiliepimo gavimo patikrina, ar atsiliepimas atitinka formalius AGS taisyklių ir Papildomų taisyklių reikalavimus ir informuoja Atsakovą apie trūkumus (neatitikimus).

(b) Atsiėmimas. Jeigu Ieškovas neištaiso Centro nustatytų ieškinio trūkumų per laiko tarpą, nurodytą AGS taisyklių B(2)(b) punkte (t.y., per septynias (7) dienas), Centras informuoja Ieškovą, Atsakovą ir Registrą apie Ieškinio atsiėmimą.

Ieškovo skundas dėl ieškinio atsiėmimo dėl formalių taisyklių neatitikimo (vadovaujantis AGS taisyklių B(2)(c) punktu) aprašytas F priede.

6. Bylos administratoriaus paskyrimas

(a) Pranešimas. Centras praneša šalims savo darbuotojo, kuris yra paskirtas bylos administratoriumi bei kuris yra atsakingas už visus su ginčo sprendimu susijusius administravimo klausimus bei pranešimų pateikimą Kolegijai, vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis.

(b) Įsipareigojimai. Bylos Administratorius gali teikti bylos administravimo paslaugas Kolegijai arba Kolegijos nariui, tačiau neturi teisės spręsti esminių su ginču susijusių klausimų.

7. Atsiliepimo su priedais pateikimas

Vadovaujantis AGS taisyklių A(2)(c) punktu, atsiliepimas su priedais pateikiamas elektronine forma (kaip nurodoma 12(b) punkte žemiau).

8. Kolegijos narių paskyrimo tvarka

(a) Šalių kandidatai. Kai šalis turi pateikti trijų (3) kandidatų į Centro skiriamo Kolegijos nario vietą vardus ir pavardes (t.y. remiantis AGS taisyklių B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) ir B(4)(c) punktų nuostatomis), ta šalis turi pateikti trijų kandidatų vardus, pavardes ir kontaktinius duomenis savo pageidaujamu eiliškumu. Paskirdamas Kolegijos narį, Centras pagal galimybes turi atsižvelgti į Šalies nurodytą eiliškumą.

(b) Kolegijos primininkas

(i) Trečiasis Kolegijos narys, paskirtas pagal AGS taisyklių B(4)(d) punktą, yra Kolegijos pirmininkas.

(ii) Vadovaujantis AGS taisyklių B(4)(d) punktu, Centras paskiria Kolegijos pirmininką iš savo skelbiamo kandidatų sąrašo.

(c) Atsakovo Atsiliepimo nepateikimas (įsipareigojimų nevykdymas)

Jeigu Atsakovas nepateikia Atsiliepimo pagal AGS taisyklių B(3)(f) punktą arba iki Centro nurodyto termino nesumoka AGS taisyklių B(3)(c) punkte nustatyto dydžio mokesčio, Centras parenka Kolegijos narius žemiau nurodyta tvarka:

(i) Jeigu Ieškovas nurodė vienanarę Kolegiją, Centras parenka Kolegijos narį iš savo skelbiamo sąrašo;

(ii) Jeigu Ieškovas nurodė trijų narių Kolegiją, Centras, jeigu įmanoma, parenka vieną Kolegijos narį iš Ieškovo nurodytų kandidatų sąrašo, o antrąjį Kolegijos narį ir Kolegijos primininką parenka iš savo skelbiamo sąrašo.

Atsakovo skundas dėl Centro pareiškimo dėl Atsiliepimo nepateikimo (ar kitų įsipareigojimų nevykdymo), vadovaujantis AGS taisyklių B(3)(g) punktu, aprašytas G priede.

9. Pareiškimas

Vadovaujantis AGS taisyklių B(5) punkto nuostatomis, prieš kandidato paskyrimą Kolegijos nariu, kandidatas privalo pateikti Centrui nešališkumo ir nepriklausomumo deklaraciją tokios formos, kokia yra pateikta C priede ir skelbiama Centro svetainėje​.

10. Mokesčiai

Taikytini administraciniai mokesčiai už administracines procedūras yra nurodyti D priede ir skelbiami Centro svetainėje.

11. Žodžių limitai

(a) Dokumentui taikytinas žodžių limitas pagal AGS taisyklių B(1)(b)(10) punktą – 5 000 žodžių.

(b) Dokumentui taikytinas žodžių limitas pagal AGS taisyklių B(3)(b)(6) punktą – 5 000 žodžių.

(c) Pagal AGS taisyklių B(12) punktą žodžių limitas dokumentui netaikytinas.

12. Dokumentų apimtis ir formatas

(a) Dokumentų apimties ir formato reikalavimai, remiantis AGS taisyklių B(1)(b) punktu, nurodyti E priede ir skelbiami Centro svetainėje.

(b) Dokumentų apimties ir formato reikalavimai, remiantis AGS taisyklių B(3)(b) punktu, nurodyti E priede ir skelbiami Centro svetainėje.

13. Taikos sutartis

Jeigu, prieš paskiriant Kolegijos narius, šalys sudaro taikos sutartį, apie tai turi būti informuojamas Centras.

14. Kolegijos sprendimas

Kartu su Kolegijos sprendimu turi būti pateikiama trumpa jo santrauka anglų kalba, kaip nurodoma AGS taisyklėse. Kolegijos sprendimas skelbiamas Centro interneto svetainėje.

15. Pakeitimai

Centras turi teisę savo nuožiūra keisti šias Papildomas taisykles, apie tai informuodamas Registrą mažiausiai prieš (90) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo, nebent kitaip sutarta bendru sprendimu.

16. Atsakomybės apribojimas

Išskyrus tyčinių neteisėtų veiksmų atvejus, Kolegija, Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija ir Centras nėra atsakingi šaliai, suinteresuotam registratoriui ar Registrui dėl jokio veiksmo ar neveikimo, susijusio su administracine procedūra (ginču).