Na Rialacha Forlíontacha an EagraÍocht Mhaoin Intleachtúil Domhanda um Réiteach Malartach Díospóide .eu

(na “Rialacha Forlíontacha”).

(i bfeidhm ón 1 Meitheamh 2017)

1. Raon Feidhme

2. Sainmhínithe

3. Cumarsáid

4. Comhdú an nGearán agus na hiarscribinní

5. Athbhreithniú ar Cothrom leis na Foirmiúlachtaí

6. Ceapachán an Riarthóir Cás

7. Comhdú an Freagairt agus na hiarscribinní

8. Nós imeachta maidir le ceapachán an phainéil

9. Dearbhú

10. Táillí

11. An Teorainn Focal

12. Modúlachtaí an Méid agus an Cruth na Comhaid

13. Comhaontú Socraíochta

14. Cinneadh an Phainéil

15. Leasuithe

16. Eisiamh Dliteanais


1. Raon Feidhme

(a) An gaol le na Rialacha ADR. Caithfear na Rialacha Fhorlíonadh seo a léamh agus a úsáid i ndáil le na Rialacha Réiteach Malartach Díospóidí .eu (na "Rialacha ADR").

(b) Leagan na Rialacha Fhorlíonadh. Beidh feidhm ag an leagan de na Rialacha Fhorlíonadh seo atá i bhfeidhm tráth an Gearán a chur faoi bhráid an tIonad maidir leis an Imeacht ADR a thionscnaítear dá bharr sin.

2. Sainmhínithe

Beidh an sainmhíniú chéana ag aon téarma sna Rialacha Fhorlíonadh seo mar atá sna Rialacha ADR.

3. Cumarsáid

(a) Rialacha mionsonraithe. Faoi réir Mhír A(2)(c) na Rialacha ADR, déanfar aon aighneacht a d’fheadfach nó a cheanglaítear a dhéanamh chun an tIonad no chun an Phanéal, a dhéanamh:

(i) trí ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist atá sonraithe ag an tIonad; nó

(ii) tríd an córas do chásanna a chomhdhú agus a riar, atá bunaithe ag an tIonad ar an t-Idirlíon.

(b) Cartlann. Beidh an tIonad a chothabháil cartlann de gach cumarsáide a fuarthas nó a cheanglaítear a dhéanamh faoi na Rialacha ADR.

4. Comhdú an nGearán agus na hiarscribinní

(a) Comhdú an nGearán agus na hiarscribinní. Faoi réir Mhír A(2)(c) na Rialacha ADR, ní mór an Gearán, comh maith leis na hiarscríbhinní, a chomhdú go hiomlán agus i bfoirm leictreonach (de réir Mhír 12(a) thíos).

(b) Leathnach Clúdaigh an Ghearáin. NÍ mór don Gearánaí an Gearán a sheoladh nó a tharchur faoi chlúdach an Leathnach Clúdaigh an Ghearáin atá leagtha amach in Iarscribinn A agus atá ar shuíomh gréasáin an tIonad. Nuair atá sé ar fáil, ní mór don Gearánai úsáid a baint as leagan an Gearán a bhfuil san teanga nó na teangacha mar an gcéana leis an comhaontú clárúcháin no na comhaontuithe clárúcháin don ainm fearainn nó na hainmneacha fearainn atá ábhar an Ghearán.

(c) Fíorú an Clárlann. De réir Mhír B(I)(e) na Rialacha ADR, seólfidh an tIonad Iarratas Fíoraithe don Clárlann in éineacht le iarratas cosc a chur ar an ainm fearainn atá faoi dhíospóid de réir Mhír B(1)(e) na Rialacha ADR.

(d) De réir Mhíreanna. A(2)(c) agus A(2)(c) na Rialacha ADR cuirfidh an tIonad an Gearán ar aghaidh go leictreonach chuig an bhFreagróir mar aon leis na treoracha atá leagtha amach in Iarscríbhinn B a ghabhann leis seo agus atá ar fáil ar láithreán gréasáin an Ionaid.

5. Athbhreithniú ar Cothrom leis na Foirmiúlachtaí

(a) Fógra Easnamh. Laistigh de chúig (5) lá oibre tar éis an lá a fuarthas an Gearán, déanfaidh an tIonad athbhreithniú ar an Gearán lena chinntiú go gcomhlíontar na ceanglais fhoirmiúla sna Rialacha ADR agus cuirfidh an Ionad fógra chuig an Gearánaí d'aon easpaí inti.

Laistigh de chúig (5) lá oibre tar éis an lá a fuarthas an Freagairt, déanfaidh an tIonad athbhreithniú ar an Freagairt lena chinntiú go gcomhlíontar na ceanglais fhoirmiúla sna Rialacha ADR agus cuirfidh an Ionad fógra chuig an Freagróir d'aon easpaí inti.

(b) Tarraingt siar. Muna cuireann an Gearánaí laighis ar aon easnamh ata aitheanta ag an tIonad laistigh den tréimhse ama a bheidh socraithe ag Mhír B(2)(b) na Rialacha ADR (i.e. seacht (7) lá), cuirfidh an Ionad fógra chuig an Freagróir agus measfar gur tarraingíodh siar an Gearán.

Déantar cur síos ar dúshlán an Ghearánaí ar tarraingt siar an Gearán mar gheall ar aon easnamh foirmiúil (de réir Mhír B(2)(b) na Rialacha ADR) In Iarscríbhinn F.

6. Ceapachán an Riarthóir Cás

(a) Fógra. Déanfaidh an t-Ionad iúl do na páirtithe ainm agus sonraí teagmhála an comhalta den fhoireann a beidh ina riarthóir cás agus a beidh freagrach as ceisteanna riaracháin agus cumarsáid chuig an Panéal Riaracháin.

(b) Freagrachtaí. Tabharfaidh an riarthóir cás cúnamh riaracháin don Panéal no don Painéal nó do bhall den Phainéal ach ní beidh aon údarás ag an riarthóir aon ní substaineach a chineadh maider leis an díospóid.

7. Comhdú an Freagairt agus na hiarscribinní

Faoi réir Mhír A(2)(c) na Rialacha ADR ní mór an Gearán, comh maith leis na hiarscríbhinní, a chomhdú go hiomlán agus i bfoirm leictreonach (de réir Mhír 12(b) thíos).

8. Nós imeachta maidir le ceapachán an phainéil

(a) Iarrthóirí Páirtí. Nuair a soláthraíonn Páirtí ainmneacha triúr iarrthóirí lena roghnú ag an Ionad mar chomhalta den Phainéal (i.e. de réir Mhíreanna B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) agus B(4)(c) na Rialacha ADR), tabharfaidh an PáIrtí na hainmneacha agus sonraí teagmhála san ord laghdaitheach a rogha. Más féidir, tabharfaidh an Ionad meas don rogha an Pháirtí tráth a cheapfaidh chomhalta den Phainéal.

(b) Uachtarán an Phainéil

(i) Beidh an tríú duine cheaptha mar chomhalta den Phainéal (i.e. de réir Mhír B(4)(c) na Rialacha ADR) ina Uachtarán an Phainéil.

(ii) Ceapfaidh an Ionad Uachtarán an Paineal óna liosta painéalaithe féin de réir Mhír B(4)(d) na Rialacha ADR.

(c) Réamhshocrú an Fhreagróra

Sa chás nach bhfuil aon Freagairt curtha faoi bhráid ag an Freagróir de réir Mír B(3)(f) de na Rialacha ADR nó an íocaíocht a dhéanamh mar a cheanglaítear le Mír B(3)(c) faoin spriocdháta sonraithe ag an Ionad, rachfaidh an Ionad ar aghaidh chun an Painéal a chapadh mar seo:

(i) Mar tá painéal comhalta aonair roghnaithe ag an Gearánaí, ceapfaidh an Ionad an Painéal ona liosta foilsithe féin.

(ii) Mar tá painéal trí chomhalta roghnaithe ag an Gearánaí, ceapfaidh an Ionad ceann de na tri daoine ainmmithe ag an Gearánaí, má tá sé nó si ar fháil agus ceapfaidh an Ionad an dara comhalta agus Uachtarán an Phainéil óna liosta foilsithe féin.

Déantar cur síos ar dúshlán an Fhreagróra in aghaidh an fhógra maidir le mainneachtain an Fhreagraí (de réir B(3)(g) na Rialacha ADR) In Iarscríbhinn G.

9. Dearbhú

De réir B(5) na Rialacha ADR, sula gceaptar duine ainmnithe mar chomhalta den Phainéal ni mór dó nó dí Dearbhú Neamhchlaontacht agus Neamhspleáchasa a chur isteach chuig an Ionad sa bhfuirm leagtha amach in Iarscribhinn C agus ar shuíomh gréasáin an tIonad.

10. Fees

Déantar cur síos ar na táillí don nós imeachta riaracháin in Iarscríbhinn D agus ar shuíomh gréasáin an tIonad.

11. An Teorainn Focal

(a) Is é an teorainn focal atá leagtha amach i Mhír B(1)(b)(10) na Rialacha ADR cúig míle (5,000) focal.

(b) Is é an teorainn focal atá leagtha amach i Mhír B(3)(b)(6) na Rialacha ADR cúig míle (5,000) focal.

(c) Is é an teorainn focal atá leagtha amach i Mhír B(12) na Rialacha ADR cúig míle (5,000) focal.

12. Modúlachtaí an Méid agus an Cruth na Comhaid

(a) (a) Déantar cur síos ar méid an chomhaid agus na rialacha mionsonraithe maidir leis an leagan de réir Mhír B(1)(b) na Rialacha ADR in Iarscríbhinn E agus ar shuíomh gréasáin an tIonad.

(b) Déantar cur síos ar méid an chomhaid agus na rialacha mionsonraithe maidir leis an leagan de réir Mhír B(3)(b) na Rialacha ADR in Iarscríbhinn E agus ar shuíomh gréasáin an tIonad.

13. Comhaontú Socraíochta

Ní mór do na Páirtithe fógra a chur don Ionad más rud é go comhaontaíonn na Páirtithe ar shocraíocht, roimh ceapachán an Painéal.

14. Cinneadh an Phainéil

De réir na Rialacha ADR beidh achoimre ghairid Chinneadh Painéal ag teastáil i mBéarla. Beidh an Cinneadh Painéal ar fáil don phobal ar an suíomh gréasáin an Ionaid.

15. Amendments

Is féidir leis an Ionad na Rialacha Fhorlíonadh seo a leasú dá lánrogha féin. Mura gcomhaontófar go frithpháirteach a mhalairt, tabharfaidh an Ionad fógra don Chlárlann maidir le haon leasú nó leasuithe nócha (90) lá féilire ar a laghad roimh teacht na hathruithe i bhfeidhm.

16. Eisiamh Dliteanais

Ach amháin i gcás mícheart d'aon ghnó a dhéanamh, ni beidh aon Painéal, an EagraÍocht Mhaoin Intleachtúil Domhanda nó an Ionad faoi dhliteanas d’aon Pháirtí, d’aon cláraitheoir nó don Clárlann maidir le aon ghníomh nó neamhghníomh a baineann leis an nós imeachta riaracháin.