Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Amet – .eu Domeenide alternatiivse vaidluste lahendamisreeglite täiendavad reeglid

("Täiendavad Reeglid")

(kehtivad alates 1. juunist 2017)

1. Rakendusala

2. Mõisted

3. Sidepidamine

4. Hagiavalduse ja lisade esitamine

5. Formaalse vastavuse kontrollimine

6. Vaidluse administraatori määramine

7. Vastuse ja lisade esitamine

8. Senati määramise protseduur

9. Kinnitus

10. Tasud

11. Teksti pikkuse piirang

12. Faili suurus ja formaat

13. Poolte kokkulepe

14. Senati otsus

15. Muudatused

16. Vastutuse välistamine


1. Rakendusala

(a) Seos ADR reeglitega. Käesolevaid Täiendavaid Reegleid tõlgendatakse ja rakendatakse lähtudes .eu Domeenide vaidluste lahendamisreeglitest ("ADR Reeglid").

(b) Täiendavate Reeglite redaktsioon. Hagiavalduse alusel algatatud menetluses kohaldatakse Hagiavalduse esitamise kuupäeval kehtivat Täiendavate Reeglite redaktsiooni.

2. Mõisted

Kõik ADR Reeglites määratletud mõisted on neis Täiendavates Reeglites sama tähendusega kui ADR Reeglites.

3. Sidepidamine

(a) Sidevahendid. Lähtuvalt ADR reeglite paragrahvist A(2)(c) tuleb WIPO arbitraaži- ja lepituskeskusele ("Keskus") või ADR Reeglite alusel määratud Senatile esitatavad teated esitada kas:

(i) elektronposti (e-posti) teel Keskuse poolt nimetatud aadressil; või

(ii) läbi Keskuse internetipõhise avalduste esitamis- ja haldussüsteemi.

(b) Arhiveerimine. Kõik ADR Reeglite alusel vastu võetud või saadetud teated säilitatakse Keskuse arhiivis.

4. Hagiavalduse ja lisade esitamine

(a) Hagiavaldus koos lisadega. Lähtuvalt ADR Reeglite paragrahvist A(2)(c) tuleb hagiavaldus koos kõigi lisadega esitada elektrooniliselt ja täielikul kujul (kooskõlas paragrahviga 12(a) allpool).

(b) Hagiavalduse kaaskiri. Hageja peab oma hagiavalduse esitama või edastama koos käesoleva Täiendavate Reeglite lisas A esitatud ning Keskuse kodulehel avaldatud hagiavalduse kaaskirjaga. Võimaluse korral peab Hageja kasutama kaaskirja versiooni, mis on samas keeles kui hagiavalduse objektiks oleva domeeninime (-nimede) registreerimislepingus (-lepingutes).

(c) Registri kinnitus. Keskus esitab Registrile kinnitustaotluse. Kinnitustaotlus sisaldab taotlust domeeninime blokeerimiseks lähtuvalt ADR Reeglite paragrahvist B(1)(e).

(d) Hagiteate juhised. ADR reeglite paragrahvide A(2)(b) ja A(2)(c) kohaselt saadab Keskus hagiavalduse Kostjale elektroonilisel kujul koos juhistega, mis on esitatud käesoleva Täiendavate Reeglite lisas B ning avaldatud Keskuse kodulehel. Keskus saadab Kostjale ühtlasi teate hagiavaldust puudutava infoga (lähtuvalt ADR Reeglite paragrahvist A(2)(b)(ii)).

5. Formaalse vastavuse kontrollimine

(a) Teavitamine puudustest. Keskus kontrollib viie (5) tööpäeva jooksul alates hagiavalduse kättesaamisest hagiavalduse vastavust ADR Reeglites ja Täiendavates Reeglites sätestatud formaalsete nõuetega ning teavitab Hagejat vajaduse korral hagiavalduse puudustest.

Keskus kontrollib viie (5) tööpäeva jooksul alates hagiavalduse vastuse kättesaamisest saadud vastuse vastavust ADR reeglites ja täiendavates reeglites sätestatud formaalsete nõuetega ning teavitab Kostjat vajaduse korral vastuses avastatud puudustest.

(b) Tagasivõtmine. Kui Hageja ei kõrvalda Keskuse poolt tuvastatud puudusi ADR Reeglite paragrahvis B(2)(b) sätestatud tähtaja (st seitsme (7) päeva) jooksul, teavitab Keskus Hagejat, Kostjat ja Registrit hagiavalduse tagasivõetuks lugemisest.

Hageja vaidlustusavaldust hagiavalduse formaalsete puuduste tõttu (lähtuvalt ADR reeglite paragrahvist B(2)(c)) tagastamise vaidlustamiseks kirjeldab lisa F.

6. Vaidluse administraatori määramine

(a) Teavitamine. Keskus teatab Pooltele vaidluse administraatoriks määratud Keskuse töötaja nime ja kontaktandmed, kes vastutab kõigi vaidlusega seotud administratiivsete asjaajamiste ja Senatiga teabevahetuse eest.

(b) Vastutusalad. Vaidluse administraator võib abistada Senatit või Vahekohtunikku administratiivsetes küsimuses, kuid tal puudub õigus langetada vaidlust puudutavaid sisulisi otsuseid.

7. Vastuse Hagiavaldusele ja lisade esitamine

Lähtuvalt ADR Reeglite paragrahvist A(2)(c) tuleb vastus hagiavaldusele koos kõigi lisadega esitada elektrooniliselt ja täielikul kujul (paragrahvi 12(a) kohaselt allpool).

8. Senati määramise protseduur

(a) Poolte kandidaadid. Kui Pool peab esitama kolme (3) kandidaadi nimed, et Keskus saaks kaaluda nende nimetamist Vahekohtunikuks (st ADR reeglite paragrahvide B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) ja B(4)(c) kohaselt), esitab see Pool oma kolme kandidaadi nimed ja kontaktandmed oma eelistuse järjekorras. Vahekohtunike nimetamisel Keskus arvestab võimaluse korral Poole esitatud eelistusjärjekorda.

(b) Senati eesistuja

(i) ADR reeglite paragrahvi B(4)(d) alusel määratud kolmas Vahekohtunik on Senati eesistuja.

(ii) Keskus nimetab ADR Reeglite paragrahvi B(4)(d) kohaselt Senati eesistuja oma avaldatud vahekohtunike nimekirjast.

(c) Kostjapoolne kohustuste täitmatajätmine

Kui Kostja ei esita vastust vastavalt ADR Reeglite paragrahvis B(3)(f) sätestatule või ei maksa Keskuse poolt määratud tähtajaks ADR Reeglite paragrahvis B(3)(c) sätestatud tasu, nimetab Keskus Senati alljärgneval viisil:

(i) kui Hageja soovib vaidluse lahendamist üheliikmelise Senati poolt, nimetab Keskus vahekohtuniku oma avaldatud vahekohtunike nimekirjast;

(ii) (ii) kui Hageja soovib vaidluse lahendamist kolmeliikmelise Senati poolt, nimetab Keskus võimaluse korral ühe Vahekohtuniku Hageja esitatud nimekirjast ning teise Vahekohtuniku ja Senati eesistuja oma avaldatud vahekohtunike nimekirjast.

Kostja vaidlustusavaldust Kostja kohustuste täitmatajätmist puudutava Keskuse teate (lähtuvalt ADR reeglite paragrahvist B(3)(g)) vaidlustamiseks kirjeldab lisa G.

9. Kinnitus

Lähtuvalt ADR reeglite paragrahvist B(5) peab Vahekohtuniku kandidaat enne tema Vahekohtunikuks nimetamist esitama Keskusele erapooletuse ja sõltumatuse kinnituse, kasutades selleks vormi, mis on esitatud käesoleva Täiendavate Reeglite lisana C ning avaldatud Keskuse kodulehel.

10. Tasud

Menetlusega seotud tasud on esitatud käesoleva Täiendavate Reeglite lisas D ning avaldatud Keskuse kodulehel.

11. Sõnade arvu piirang

(a) ADR reeglite paragrahvis B(1)(b)(10) sätestatud kirjelduse maksimaalne pikkus on 5000 sõna.

(b) ADR reeglite paragrahvis B(3)(b)(6) sätestatud kirjelduse maksimaalne pikkus on 5000 sõna.

(c) ADR reeglite paragrahvis B(12) sätestatud otsuse suhtes sõnade arvu piirang puudub.

12. Faili suurus ja formaat

(a) Nõuded ADR reeglite paragrahvis B(1)(b) kohaste failide suurusele ja formaadile on esitatud käesoleva dokumendi lisas E ning avaldatud Keskuse kodulehel.

(b) Nõuded ADR reeglite paragrahvis B(3)(b) kohaste failide suurusele ja formaadile on esitatud käesoleva dokumendi lisas E ning avaldatud Keskuse kodulehel.

13. Poolte kokkulepe

Kui Pooled sõlmivad enne Senati nimetamist kokkuleppe, peavad Pooled teavitama sellest Keskust.

14. Senati otsus

Senati otsus peab vastavalt ADR Reeglitele sisaldama ingliskeelset lühikokkuvõtet. Senati otsus avaldatakse Keskuse kodulehel.

15. Muudatused

Keskus võib käesolevatesse Täiendavatesse Reeglitesse teha oma äranägemisel muudatusi ning teavitab Registrit igast sellisest muudatusest vähemalt üheksakümmend (90) kalendripäeva enne jõustumist, välja arvatud juhtudel, kui ühiselt on kokku lepitud teisiti.

16. Vastutuse välistamine

Senat, Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Amet ja Keskus ei vastuta poole, asjassepuutuva registripidaja või Registri ees menetlusega seotud tegude või tegevusetuse eest, välja arvatud tahtliku õigusvastase teo toimepanemisel.