WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat förfarande

Ärendenummer: DSE2021-0037

1. Sökande

Sökanden är Lofsdalens Fjällhotell AB, Lofsdalens Fjällhotell Drift AB, och Fjällhotellet Lofsdalen AB, Sverige, företrädd internt.

2. Innehavare

Innehavaren är A.T., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <fjallhotelletlofsdalen.se> (”Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 3 december 2021. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna svar den 4 januari 2022.

WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam Tvistlösare i detta ärende den 14 januari 2022. Tvistlösaren har lämnat in en deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden driver hotellverksamhet och består av Lofsdalens Fjällhotell AB, och Lofsdalens Fjällhotell Drift AB. Avseende bolaget Fjällhotellet Lofsdalen AB har nämnda bolag, genom fusion, uppgått i Lofsdalens Fjällhotell AB och därför upplösts. Sökanden innehar således registrerade ensamrätter i Sverige till företagsnamnen Lofsdalens Fjällhotell AB (organisationsnummer 559294-4259 registrerat den 8 juni 2021) och Lofsdalens Fjällhotell Drift AB (organistaionsnummer 559288-8019 registrerat den 13 maj 2021).

Domännamnet registrerades den 11 november 2014 och leder till en hemsida som marknadsför en hotellverksamhet i Lofsdalen, Härjedalen.

Ärendet är ett påskyndat förfarande enligt 9 § Förfarandereglerna då Sökanden begärt detta vid uteblivet svar från Innehavaren.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden, närmare bestämt bolaget Lofsdalens Fjällhotell AB.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Lofsdalens Fjällhotell AB äger Lofsdalens Fjällhotell Drift AB och driver det enda hotellet

i Lofsdalen, Härjedalen. Hotellets verksamhet har genom åren bedrivits av olika aktörer under olika företagsnamn. Under våren 2021 förvärvade Sökanden bolaget Fjällhotellet Lofsdalen AB, som tidigare bedrivit hotellverksamheten. Fram till att Sökanden förvärvade Fjällhotellet Lofsdalen AB hade dock hotellverksamheten legat nere i över tio år. Antagligen har Domännamnet registrerats av tredje man, som inte har med hotellets verksamhet att göra, under denna period. Sökanden har varit i kontakt med Innehavaren om att ta över Domännamnet, men fick bara uppmaningen att lägga ett bud och inget konkret pris.

Hemsidan som visas under Domännamnet marknadsför Lofsdalens Fjällhotell med felaktig och missvisande information och som inte har med hotellet i Lofsdalen att göra. Det finns ingen anledning till denna felaktiga och irrelevanta marknadsföring förutom att skapa förvirring bland potentiella kunder. Sökanden anser att hemsidan inte ska få marknadsföra Lofsdalens Fjällhotell och anser inte att Domännamnet ägs av en aktör som kan kopplas till Lofsdalens Fjällhotell.

B. Innehavaren

Trots uppmaning från WIPO Center har Innehavaren inte inkommit med svar på rubricerad ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

Av Registreringsvillkoren följer att ett domännamn, på yrkande av den som ansöker om alternativt tvistlösning ska avregistreras eller överföras till sökanden om följande tre rekvisit är uppfyllda:

i. Sökanden har en rättighet, som har rättsgrund i Sverige, med vilken domännamnet ifråga är identiskt eller liknar;

ii. Domännamnet ifråga har registrerats eller använts i ond tro; och

iii. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet ifråga.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Som Tvistlösaren uppfattat rubricerad ansökan är det företagsnamnen Lofsdalens Fjällhotell AB, Lofsdalens Fjällhotell Drift AB och Fjällhotellet Lofsdalen AB, som Sökanden grundar rubricerad ansökan på. Tvistlösaren noterar dock följande. Rubricerad ansökan lämnades in den 8 november 2021, det vill säga samma datum som bolaget Fjällhotellet Lofsdalen AB, genom fusion, gick upp i Lofsdalens Fjällhotell AB. I och med nämnda fusion upplöstes bolaget Fjällhotellet Lofsdalen AB och därmed avfördes företagsnamnet Fjällhotellet Lofsdalen AB från Bolagsverkets register över registrerade företagsnamn. Eftersom företagsnamnet Fjällhotellet Lofsdalen AB därmed var avfört vid tiden för rubricerad ansökan kan inte nämnda företagsnamn ligga till grund för avgörandet i detta fall.

Dock innehade Sökanden alltjämt företagsnamnen, Lofsdalens Fjällhotell AB och Lofsdalens Fjällhotell Drift AB, vid tiden för rubricerad ansökan vilka får sägas likna Domännamnet på ett sådant sätt att detta rekvisit är uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av om Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Det räcker att ond tro föreligger vid antingen registrering eller användning av Domännamnet för att rekvisitet ska vara uppfyllt.

Registrering av Domännamnet gjordes i november 2014, dvs. innan Sökanden registrerade företagsnamnen Lofsdalens Fjällhotell AB och Lofsdalens Fjällhotell Drift AB. Tvistlösaren kan därför inte dra slutsatsen att registrering av Domännamnet har gjorts i ond tro. Frågan kvarstår dock om Domännamnet använts i ond tro.

Av det material som tillhandahållits av Sökanden, så kan Tvistlösaren konstatera att Sökanden är den enda hotellverksamheten i Lofsdalen. Som Tvistlösaren förstår rubricerad ansökan är det Sökandens uppfattning att ond tro föreligger eftersom hemsidan under Domännamnet beskriver en hotellverksamhet som inte stämmer överens med Sökandens hotellverksamhet och att Innehavaren medvetet synes ha utformat hemsidan på detta sätt för att skapa förvirring bland potentiella gäster till Sökanden. Sökanden har upplyst att de även varit i kontakt med Innehavaren om att köpa Domännamnet. Innehavaren ska då ha uppmanat Sökanden att lägga ett bud på Domännamnet.

Tvistlösaren kan konstatera att Innehavaren har varit medveten om Sökandens verksamhet och återuppöppnandet av hotellverksamheten i Lofsdalen eftersom Innehavaren utformat en hemsida med missvisande information enligt Sökanden. Tvistlösaren har ingen anledning att ifrågasätta denna uppgift. Innehavaren har således fortsatt driva en hemsida som vilseleder potentiella gäster till Sökandens hotellverksamhet. Innehavaren har inte kommit in med något svar i aktuellt förfarande och således inte motsatt sig Sökandens information.

Tvistlösaren anser mot bakgrund av ovan att Sökanden gjort sannolikt att Domännamnet använts i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Inga omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet för Innehavaren har framkommit i ärendet. Det tredje rekvisitet är följaktligen också uppfyllt.

8. Beslut

Domännamnet <fjallhotelletlofsdalen.se> ska överföras till Sökanden.

Peter Hedberg
Datum: 24 januari 2022