WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2021-0024

1. Sökande

Sökanden är Euro Finans AB, Sverige, företrädd internt.

2. Innehavare

Innehavaren är L.A., No1 General Trading Sweden AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <utredningar-eurofinans.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 24 juni 2021. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna svar den 26 juli 2021.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 2 juli 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, Euro Finans AB, har den 11 juni 2021 ansökt om Alternativt Tvistlösningsförfarande för domännamnet <utredningar-eurofinans.se> hos WIPO Center. Innehavaren registrerade domännamnet <utredningar-eurofinans.se> den 22 februari 2021. Domännamnet har använts av Innehavaren i kommunikation med andra aktörer inom kreditupplysningsbranchen.

Ansökan har skickats via e-mail och bud/DHL till Innehavaren för att ge denne möjlighet att yttra sig över ansökan. Innehavaren har inte besvarat Ansökan inom den angivna svarsfristen.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <utredningar-eurofinans.se> ska avregistreras.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är innehavare av den registrerade firman Euro Finans AB registrerad den 4 juli 2003 samt svensk varumärkesregistrering nr. 358104, registrerad den 13 september 2002. Det registrerade varumärket avser Sökandens logga med orden EURO FINANS. Innehavaren har använt Sökandens firma Euro Finans i domännamnet, som därmed kan förväxlas med Sökanden.

Innehavaren har registrerat domännamnet <utredningar-eurofinans.se> i syfte att vilseleda andra att Innehavaren representerar Euro Finans. Innehavaren har även registrerat en falsk epostaddress via domännamnet och kontaktat kreditupplysningsföretag samt utgett sig för att representera Euro Finans framgår av den åberopade bevisningen, bilaga 1 och 2.

Innehavarens registrerade firma respektive affärsverksamhet ger inte Innehavaren något berättigat intresse till domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken;

b) ett näringskännetecken;

c) ett efternamn;

d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden);

e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk;

f) ett namn som skyddas genom förordning om (2019:167) vissa officiella beteckningar eller;

g)ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och.

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av det registrerade företagsnamnet Euro Finans AB som utöver aktiebolags- beteckningen AB ingår i sin helhet i det omtvistade domännamnet <utredningar-eurofinans.se>. Även Sökandens registrerade varumärke avseende Sökandens logotyp domineras av orden EURO FINANS.

Då Sökanden således är innehavare av rättigheter med rättsgrund i Sverige och som liknar det omtvistade domännamnet <utredningar-eurofinans.se> är detta villkor uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Med beaktande av vad som framkommit i ärendet och vad som beskrivits ovan anser Tvistlösaren att det är visat att Innehavaren registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Då Innehavaren inte besvarat Ansökan och det i övrigt inte framkommit något i ärendet till stöd för att Innehavaren skulle ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet

<utredningar-eurofinans.se> finner Tvistlösaren att någon sådan rätt inte föreligger.

8. Beslut

Domännamnet <utredningar-eurofinans.se> ska avregistreras.

Bengt Eliasson
Datum: 7 augusti 2021