WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0022

1. Sökande

Sökanden är Lendo AB, Sverige, företrädd av Ports Group AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är A.E., Deepstock Web, Ghana.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <banklendo.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. WIPO Center skickade den 9 juni 2021 en inbjudan till Sökanden om att komplettera sin ansökan. Sökanden skickade in en komplettering till sin Ansökan den 9 juni 2021. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 10 juni 2021. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 12 juli 2021.

WIPO Center utsåg Gunnar Karnell till ensam Tvistlösare i detta ärende den 15 juli 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Innehavarens domännamn <banklendo.se> registrerades den 4 februari 2021.

Sökanden, Lendo AB, är med sin webplats <lendo.se> verksam med låneförmedling till enskilda och företag under varumärket LENDO, vilket Sökanden innehar inom den vidare verksamheten av moderbolaget Schibsted ASA. Sökanden anför nu till stöd för sitt yrkande bl.a. sitt firmanamn LENDO AB och ett antal registreringar av sitt varumärke LENDO, skedda före Innehavarens registrering av sitt varumärke, t.ex. internationella varumärkesregistreringen med nr. 1453661, reg. den 2 april 2019 (varor och tjänster; klass 36) och designerande ett stort antal länder samt Europeiska varumärkesregistreringen med nr. 006463376, reg. den 18 december 2008, och svenska varumärkesregistrering med nr. 393818 den 25 januari 2007. Sökanden äger också ett antal domännamn som innefattar ordet „lendo”, t.ex. <lendo.se>, <lendo.group> och <lendo.loans>.

5. Yrkande

Sökanden yrkar att domännamnet <banklendo.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Det omtvistade domännamnet <banklendo.se> är, om än det vid tiden för detta tvistlösningsförfarande “pekar mot en inaktiv sida”, förväxlingsbart med rättigheter till vilka Sökanden har rättsgrund i Sverige och kan visa rätt.

Innehavaren har registrerat och använder det omtvistade domännamnet i ond tro till skada för Sökandens varumärke och verksamhet.

Domännamnet pekade tidigare mot ett företags i Australien hemsida, på engelska nämnd “Quick Loan”. Den visade logotypen LENDO och påstods utföra lånjämförande tjänster. Efter Sökandens anmälan mot registreringen “försvann” den användningen. När Sökanden fick kännedom om Innehavarens registrering av det nu omtvistade domännamnet tillsände Sökanden Innehavaren ett varningsbrev den 25 mars 2021. I svar till Sökandens ombud den 27 mars 2021 skrev Innehavaren endast “[…] let me know the offer you have for the domain in question banklendo.se and if it is good I will transfer the domain to you […]”.

Innehavaren har registrerat det omtvistade domännamnets kombination av Sökandens välkända kännetecken med ordet ”bank” för att ”kunna utge sig för att vara Sökanden och för att kunna lura allmänheten”. Det omtvistade domännamnet har registrerats och använts av Innehavaren med full kännedom om Sökandens verksamhet och föregripande rättigheter.

Innehavaren har ingen rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Han har inte med mer än den mening som ovan återgivits besvarat Sökandens varningsbrev. Domännamnet, vars registrering Sökanden inte godkänt, är inte äldre än Sökandens varumärke och företagsnamn. Termen “bank” är beskrivande för Sökandens tjänster i förening med dess kännetecken. Kännetecknet LENDO är så välkänt för Sökanden att Innehavaren inte skulle kunna någonsin använda det omtvistade domännamnet på ett bona fide sätt till att ge Innehavaren ett berättigat intresse till detta.

B. Innehavaren

Sökandens ansökan har inte besvarats av Innehavaren.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt.

B. Mot bakgrund av vad som anförts i ärendet anser Tvistlösaren att domännamnet <banklendo.se> har registrerats eller använts i ond tro.

C. Med beaktande av vad Sökanden obestritt har anfört beträffande omständigheterna kring Innehavarens registrering och användning av domännamnet <banklendo.se> finner Tvistlösaren att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet <banklendo.se>.

8. Beslut

Domännamnet <banklendo.se> ska överföras till Sökanden.

Gunnar Karnell
Datum: 23 juli 2021