WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2021-0019

1. Sökande

Sökanden är Vilhelmina Kommun, Sverige, företrädd av K-J O., Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M.G., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <visitvilhelmina.se> (”Domännamnet”). Domännamnet registrerades den 9 december 2020.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. WIPO Center skickade den 5 maj 2021 en inbjudan till Sökanden att komplettera sin Ansökan. Sökanden inkom med en komplettering till sin Ansökan den 19 maj 2021. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 19 maj 2021. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna svar den 22 juni 2021

WIPO Center utsåg Jonas Gulliksson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 24 juni 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte bemött Sökandens yrkande.

5. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Visit Vilhelmina ägdes till lika delar av Företagarna, Svensk Handel och Vilhelmina kommun. Samarbetet upplöstes 2020 och Sökanden tog över konceptet, men .se-domänen hann förfalla. Sökanden äger <visitvilhelmina.nu> och <visitvilhemina.com>. Det är ett varumärke som använts av Sökanden i tio år.

Innehavaren använder Domännamnet för att driva trafik till andra hemsidor som inte är verksamma i Vilhelmina. Innehavaren önskade minst 50 000 kr för att överlåta Domännamnet.

Innehavaren driver inte sin verksamhet i Vilhelmina och de företag han hjälper att marknadsföra via Domännamnet är inte heller verksamma i Vilhelmina. Den text som nu visas på Domännamnets hemsida är densamma som en gång i tiden visades på hemsidan när den ägdes av Sökanden.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

6. Diskussion och Slutsatser

För att ett domännamn ska överföras till en sökande inom ramen för ett Alternativt Tvistlösningsförförande krävs det enligt punkt 7.2 i Registreringsvillkoren att följande tre villkor är uppfyllda.

i) Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett efternamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar eller
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt.

ii) Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.

ii) Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Samtliga tre villkor ovan måste vara uppfyllda för att ett domännamn ska överföras till en sökande.

Vad gäller det första villkoret måste det tvistiga domännamnet vara identiskt med eller likna sådan rättighet som listas ovan i punkten i), a)-g), som sökanden i ett Alternativt Tvistlösningsförande innehar. Det är upp till Sökanden att visa att denne innehar en sådan rättighet.

Sökanden i nu aktuellt ärende har visat att denne äger domännamnen <visitvilhelmina.com> och <visitvilhelmina.nu>. Sökandens rättigheter till dessa domännamn är emellertid inte sådana rättigheter som anges i punkten i), a)-g) och kan därför inte läggas till grund för en överföring av Domännamnet.

Vidare framgår det av handlingarna i ärendet att företaget Visit Vilhelmina Ekonomisk förening tidigare innehaft Domännamnet. Rätten till ett företagsnamn utgör sådan rättighet som kan läggas till grund för en överföring av ett domännamn. Sökanden har emellertid inte gjort gällande att denne innehar rätt till företagsnamnet Visit Vilhelmina Ekonomisk förening eller att ansökan om överföring av Domännamnet grundas på sådan rättighet. Vidare har Sökanden anfört att varumärket ”Visit Vilhelmina” använts av denne i tio år. Sökanden har dock inte visat att denne innehar rätt till kännetecknet ”Visit Vilhelmina”, varken genom registrering eller genom inarbetning, varför första villkoret för överföring av Domännamnet inte är uppfyllt.

I och med vad som angetts ovan finns det ingen anledning att pröva övriga villkor som uppställs för överföring av Domännamnet.

7. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av Domännamnet lämnas utan bifall.

Vad som anges i detta beslut hindrar inte att frågan tas upp inför allmän domstol.

Jonas Gulliksson
Datum: 4 juli 2021