WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2021-0018

1. Sökande

Sökanden är Rockvik AB, Sverige, företrädd av Hestra Advokatbyrå AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är D.V., Domain Brokers Sweden AB, Sverige, företrädd internt.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <rockvik.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. WIPO Center skickade en inbjudan att komplettera ansökan till Sökanden den 6 maj 2021. Sökanden skickade in en kompletterng till ansökan den 10 maj 2021. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 11 maj 2021. Innehavaren lämnade in ett svar den 20 juni 2021.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den June 28, 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Enligt registreringsbeviset från Bolagsverket ska Sökanden, bland annat, bedriva handel med konst, galleriverksamhet samt idka konsultverksamhet inom bland annat musik och bokområdet, handelsrörelse inom bland annat PR samt förvaltning av musikrättigheter och därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget bedriva handel med bland annat aktier och ingå borgensåtaganden. Sökanden är sedan den 2 oktober 2012 innehavare av företagsnamnet Rockvik AB.

Enligt uppgifter från Internetstiftelsen registrerade Innehavaren det omtvistade domännamnet <rockvik.se> den 10 september 2020. Domännamnet pekar mot en landningssida där domännamnet erbjuds till försäljning.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt överföring av domännamnet.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

I ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande för domännamnet daterat den 5 maj 2021 har Sökanden, såsom det får förstås, anfört i huvudsak följande.

Sökanden är innehavare till företagsnamnet Rockvik AB. Domännamnet är identiskt med Sökandens företagsnamn. Innehavaren har i ond tro registrerat domännamnet sedan Sökanden glömt att förnya domännamnet. Sökanden marknadsför nu domänen som tillgänglig att köpa. Användningen av <rockvik.se> av annan än Sökanden utgör intrång i Sökandens ensamrätt till företagsnamnet.

Till stöd för sina grunder har Sökanden ingett registreringsbevis från Bolagsverket avseende Rockvik AB och en skärmdump till utvisande av Innehavarens saluförande av domännamet.

B. Innehavaren

I sitt svar daterat den 20 juni 2021 har Innehavaren anfört i huvudsak följande.

Innehavaren bedriver handel med domännamn och söker sig i huvudsak till generiska domännamn med brett användningsområde. Innehavaren registrerade <rockvik.se> den 25 juni 2019. Domännamnet hade då varit ledig i två dagar för vem som helst att registrera. Innehavaren missade att förnya registreringen av det omtvistade domännmanet för 2020. Den 10 september 2020 registrerade Innehavaren dock ånyo domännamnet. Registreringarna har inte skett via så kallad snapback. Det har alltså inte varit fråga om en riktad insats.

Innehavaren medger att domännamnet är identiskt med Sökandens företagsnamn.

Domännamnet registrerades på grund av sin generiskt språkliga betydelse och att det kan användas för olika verksamheter och i olika branscher. Sökanden bedriver en mindre verksamhet som inte är allmänt känd i Sverige. Domännamnet har därför inte registrerats i ond tro. Innehavarens landningssida för domännamnet är av enklaste slag. Domännamnet pekar inte till något som kan skada Sökanden. Domännamnet har därför inte heller använts i ond tro.

Innehavaren har vidare hänvisat till vad som angetts i tidigare beslut att registrering av domännamn i syfte att sälja till högstbjudande inte i sig är otillbörligt, och att det, för att föreligga ond tro, måste göras sannolikt att Innehavaren använder domännamnet trots kännedom om tidigare liknande rättighet.

Till stöd för sina grunder har Innehavaren ingett skärmdump av bildresultatet av en googlesökning på ”rockvik”, en bild med domänadressen som enligt Innehavaren används som facebookprofil av en ideell organisation (senaste inlägg från 2018), Sökandens hemsida och Sökandens förvaltningsberättelse.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren för toppdomänen <.se> ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om;

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet med rättsgrund i Sverige till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Samtliga villkor måste vara uppfyllda för att Sökandens yrkande ska kunna bifallas.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Vid den likhetsbedömning som nu är aktuell ska det bortses från toppdomänen ”.se” och förkortningen ”ab”, då det inte hindrar att det kan fastställas att domännamnet är identiskt med företagsnamnet. Enligt ingivet registreringsbevis från Bolagsverket innehar Sökanden företagsnamnet Rockvik AB sedan 2012. Sökanden har därigenom haft ensamrätt till näringskännetecknet vid tidpunkten för domännamnets registrering.

Villkoret under 7.2.1. i Registreringsvillkoren är således uppfyllt.

B. Har Domännamnet registrerats eller använts i ond tro

För att villkoret om ond tro ska vara uppfyllt, räcker det att ond tro föreligger antingen vid registrering eller vid användning av domännamnet. En helhetsbedömning ska göras av alla relevanta omständigheter.

Sökanden har uppgett att Innehavaren registrerat domännamnet när Sökanden missade tidpunkten för förnyelse. Innehavaren har argumenterat att Domännamney registrerades för dess generiska betydelse och att det kan tolkas, samt användas för olika aktiviteter och olika verksamhetssektorer. Det kan dock konstateras också konstateras att Innehavarens registrering av Domännamnet i och för sig försvårar för Sökanden att registrera sin rättighet under toppdomänen ”.se”. Tvistelösaren noterar även att Domännamnet är en sammansättning av två generiska ord, dvs. ”rock” och ”vik”. Denna objektiva omständighet är emellertid inte tillräcklig för att det ska anses föreligga några av de subjektiva rekvisit som följer av begreppet ond tro.

Innehavaren har uppgett att Innehavaren registrerat domännamnet i försäljningssyfte. Innehavaren har vidare uppgett att Sökandens verksamhet inte är allmänt känd i Sverige. Sökanden har inte åberopat något underlag som visar att Sökandens verksamhet skulle ha en sådan marknadsposition som gör det sannolikt att Innehavaren skulle ha känt till Sökandens rättighet vid tidpunkten för registrering. Innehavaren bedriver handel med domännamn. Att domännamnet pekar mot en landningssida där domännamnet saluförs är inte tillräckligt för att domännamnet ska anses ha använts eller planerat att användas i ond tro.

Tvistlösaren finner vid en helhetsbedömning att det inte är visat att Innehavaren registrerat eller använt domännamnet i ond tro enligt villkoret under 7.2.2. i Registreringsvillkoren. Eftersom ond tro inte kan anses föreligga kan Sökandens yrkande redan av det skälet inte bifallas. Tvistlösaren går därför inte vidare med att pröva frågan om Innehavaren har rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <rockvik.se> lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet <rockvik.se> är identiskt med Sökandens rättighet med rättsgrund i Sverige. Det har däremot inte framkommit något i ärendet som visar att domännamnet registrerats eller använts i ond tro enligt 7.2.2. i Registreringsvillkoren.

Ansökan om överföring av domännamnet ska därför lämnas utan bifall.

Monique Wadsted
Datum: 18 juli 2021