WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2021-0016

1. Sökande

Sökanden är Systembolaget Aktiebolag, Sverige, företrädd av Ports Group AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är A.B., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <ststembolaget.se>, <systembolagen.se> och <systembolagret.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 27 april 2021. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 28 maj 2021.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 3 juni 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är ett statligt företag som har lagstadgat monopol i Sverige på detaljhandel med bl.a. vin och öl. Sökanden är innehavare av bland annat fyra europeiska varumärkesregistreringar innehållande ordet SYSTEMBOLAGET (som ordmärke eller som beståndsdel i figurmärke) med registreringsnumren 010424109 (registrerad 29 mars 2012), 001522093 (registrerad 9 april 2003), 010423961(registrerad 28 mars 2012) och 006864185 (registrerad 19 december 2008). Vidare innehar Sökanden två svenska varumärkesregstreringar innehållande samma ord (också här som ordmärke eller som beståndsdel i figurmärke) med registreringsnumren 398536 och 515596 registrerade den 31 oktober 2008 respektive den 1 november 2013.

Av de omtvistade domännamnen registrerades <ststembolaget.se> den 23 november 2020 och uppdaterades den 26 mars 2021 medan de andra två domännamnen registrerades 25 november 2020 och uppdaterades den 26 mars 2021. Samtliga av de omtvistade domännamnen vid beslutsdatumet hänvisar till inaktiva webbsidor.

Sökanden har begärt att Ansökan ska prövas enligt reglerna för Påskyndat Förfrande vid uteblivet Svar från Innehavaren.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att de omtvistade domännamnen ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte kommit in med något Svar på Ansökan.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har anfört att de omtvistade domännamnen består av Sökandens varumärke med felstavningar - , s.k. „typosquatting“ - i syfte att utge sig för att vara Sökanden för att vilseleda konsumenter och den stora allmänheten. Enligt Sökanden pekade domännamnen mot sidor som innehåller pay-per-click länkar till olika hemsidor, men som numera är inaktiva. Detta visar enligt Sökanden att Innehavaren utnyttjar varumärkets goda rykte för att locka kunder till olika webbplatser, vilket i sin tur visar att Innehavaren var väl medveten om Sökandens rättigheter när den skapade domännamnen. Sökanden understryker att Innehavaren trots varningsbrev och upprepade påminnelser har behållit domännamnen och alltså fortsatt sin verksamhet med full insikt om att detta utgjorde ett intrång i Sökandens rättigheter. Enligt Sökanden har Innehavaren registrerat och använt domännamnen i ond tro och saknar rätt till och berättigat intresse i domännamnen i fråga.

B. Innehavaren

Som nyss har nämnts har Innehavaren inte kommit in med något Svar på Ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

Efter sin genomgång av de omständigheter och den utredning som Sökanden har anfört och som har lämnats obestridda av Innehavaren gör Tvistlösaren följande bedömning.

Domännamnen är identiska med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Domännamnen har registrerats och använts i ond tro

Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnen

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnen <ststembolaget.se>, <systembolagen.se> och <systembolagret.se> ska överföras till Sökanden.

Henry Olsson
Datum: 4 juni 2021