WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2021-0015

1. Sökande

Sökanden är Skånemejerier AB, Sverige, företrädd av Fredersen Advokatbyrå AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M.A., Sverige.

3. Domännamn och förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <skånemejeriermögel.se> (”Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 19 april 2021. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center parterna om Innehavarens uteblivna svar den 21 maj 2021.

Sökanden har begärt att ansökan ska prövas enligt Påskyndat Förfarande vid uteblivet svar från Innehavaren.

WIPO Center utsåg Jon Dal som ensam tvistlösare i detta ärende den 26 maj 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Yrkanden

Sökanden yrkar att Domännamnet ska avregistreras.

Innehavaren har inte lämnat in något svar.

5. Parterna har anfört

5.1. Sökanden

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt

Sökanden är ett av Sveriges största mejerier och mjölkprodukter har sålts under Sökandens varumärke SKÅNEMEJERIER sedan 1964. 2012 såldes Sökanden till Le Group Lactalis och är sedan dess en del av denna koncern.

En av Sökandens viktigaste tillgångar är dess varumärken. För att skydda dessa mot obehörigt och otillbörligt utnyttjande har Sökanden bl.a. registrerat ett flertal varumärken innehållande SKÅNEMEJERIER, såsom EU varumärkesregistrering för SKÅNEMEJERIER med nr 12207577. Registreringen omfattar bl.a. skydd i klass 29 för ”mjölk och mjölkprodukter”.

Det är allmänt känt att det finns olika sorters mögelostar t.ex. blåmögelost, vitmögelost och grönmögelost. ”Mögel” får därmed anses helt sakna särskiljningsförmåga för ifrågavarande produkter och tillägget kan således bortses ifrån vid en jämförelse mellan Domännamnet och Sökandens varumärkesrättigheter. Eftersom kvarvarande ledet SKÅNEMEJERIER är identiskt föreligger det i vart fall likhet mellan Sökandens rättigheter och Domännamnet.

Att det är Sökandens rättigheter Innehavaren vill använda, framgår också tydligt av innehållet på Innehavarens webbsida som Domännamnet är kopplat till där det på olika sätt sker hänvisningar till Sökandens verksamhet.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

I innehållet på webbsidan som Domännamnet är kopplat till sker på flera ställen hänvisning till Sökandens verksamhet. Det är således uppenbart att Domännamnet både har registrerats och använts i ond tro vad avser Sökandens rättigheter.

Av innehållet på webbsidan torde det vidare vara uppenbart att Innehavaren önskar störa Sökandens verksamhet. På webbsidan finns även länkning till en kvällstidning. Det är inte ovanligt att det skapas webbsidor dit man försöker styra Internettrafik för att besökaren, genom att klicka vidare till t.ex. tidningars hemsidor, genererar intäkter till Innehavaren av webbsidan i form av ersättning från tidningarna som vill ha besökare till sina webbsidor. Det har inte kunnat utredas om detta har varit ett av syftena med ifrågavarande Domännamn men det har inte heller kunnat uteslutas.

Domännamnet hindrar även Sökanden från att registrera Domännamnet med deras varumärke. Syftet med en sådan webbsida skulle t.ex. kunna vara preventivt eller för att skapa en ren informationssida kring bolagets produkter. Mot bakgrund av ovanstående är Sökanden av uppfattningen att det får anses utrett att Domännamnet har registrerats i ond tro.

C. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet

Innehavaren innehar inte några varumärkesrättigheter med rättsgrund i Sverige. Domännamnet har inte någon språklig betydelse och kan således inte ha registrerats för att användas i en sådan betydelse. Av Innehavarens webbsida framgår det också klart att det är Sökandens varumärke som avses med Domännamnet. Som angetts ovan har Sökanden samtliga rättigheter tidigare rättsgrund än domännamnsregistreringen.

Från innehållet på Innehavarens webbsida är det uppenbart att ett av syftena med webbsidan är att skada Sökandens rättigheters anseende. Vidare visar de övriga skäl som anförts för att registrering har skett i ond tro och att Innehavaren inte heller har ett berättigat intresse till Domännamnet.

Vid en helhetsbedömning av ovanstående är det uppenbart att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

D. Bevisning

Sökandens åberopar som bevisning bl.a. utdrag från varumärkesregister, skärmdumpar från Innehavarens webbsidor m.m.

5.2. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat ansökan.

6. Diskussion och slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

A. domännamnet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken eller ett näringskännetecken; vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt; och

B. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro; och

C. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med sin ansökan måste samtliga tre villkor vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av bl.a. EU-varumärket SKÅNEMEJERIER vilken har rättsgrund i Sverige. Domännamnet innefattar Sökandens varumärke SKÅNEMEJERIER i sin helhet. Tilläggen ”www” och ”mögel” utgör generiska beteckningar och den dominerande delen i Domännamnet, fonetiskt, visuellt och känneteckensrättsligt, är SKÅNEMEJERIER. Domännamnet liknar härmed Sökandens varumärke SKÅNEMEJERIER.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Baserat på vad som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att Innehavaren registrerat och använder Domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Baserat på vad som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

7. Beslut

Domännamnet ska avregistreras.

Jon Dal
Datum: 1 juni 2021