WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2021-0012

1. Sökande

Sökanden är Nordic Printing Production AB, Sverige företrädd av Alekuriren AB, Sverige

2. Innehavare

Innehavaren är R.M., Nordic Printers AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <nordicprinting.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. WIPO Center skickade en inbjudan till komplettering till Sökanden den 22 mars 2021. Sökanden skickade in en komplettering den 15 april 2021. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 16 april, 2021. Innehavaren lämnade in ett Svar den 19 april 2021.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 23 april, 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden bedriver tryckeriverksamhet under firmanamnet Nordic Printing Production AB. Enligt verksamhetsbeskrivningen ska firman bedriva inköp och försäljning av bl.a. dekaler, etiketter, skyltar, packtejp, avspärrningsband och därmed jämförlig verksamhet. Firman registrerades den 21 januari 1989 och firmanamnet registrerades den 18 mars 2021.

Innehavaren bedriver verksamhet under firmanamnet Nordic Printers AB. Enligt verksamhetsbeskrivningen ska företaget distribuera skrivare till återförsäljare och därmed förenlig verksamhet. Firmanamnet registrerades den 17 november 2006.

Det omtvistade Domännamnet, <nordicprinting.se>, registrerades den 12 mars 2021. Innehavaren är registrerad innehavare av Domännamnet som i skrivande stund är parkerat hos Registraren One.com.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

I sin ansökan till WIPO Center den 16 april 2021, har Sökanden anfört i huvudsak följande.

Domännamnet, vilket registrerades efter att Sökanden tillkännagivit sitt firmanamn, är identiskt med Sökandens firmanamn. Innehavaren har inte något berättigat intresse till domännamnet eftersom företaget ägnar sig åt försäljning av utrustning och material i skrivarbranschen samt vänder sig till återförsäljare. Domännamnet har registrerats i syfte att sabotera för Sökanden.

Sökanden har, till stöd för sina grunder, ingett registreringsbevis från Bolagsverket avseende Nordic Printing Production AB.

B. Innehavaren

Innehavaren har, i sitt svar den 19 april 2021, anfört i huvudsak följande.

Både Nordic Printing Production AB och Nordic Printers AB är registrerade hos Bolagsverket. En sökning på “printing” på “Alla bolag” resulterar i hela 48 träffar. Innehavaren har redan nekat Sökanden sin begäran om överföring av domännamnet med anledning av att Innehavaren vill utöka sitt tjänsteutbud inom Printing online. Sökanden har kunnat registrera domännamnet tidigare eftersom företaget funnits registrerat sedan 1989. Det står inte någonstans i Sökandens företagsbeskrivning att företaget ägnar sig åt “printing”.

Innehavaren säljer även etiketter till återförsäljare samt gör märkningar, QR koder, pallmärkningar m.m. Innehavaren har aldrig hört talas om företaget Nordic Printing Production AB innan Sökanden kontaktade Innehavaren angående överföring av Domännamnet. En överföring av Domännamnet kan orsaka förvirring hos Innehavarens kunder samt skada Innehavarens uppbyggda anseende. Sökanden har inte visat att Innehavaren inte har ett berättigat intresse till domännamnet.

7. Diskussion och Slutsatser

Det följer av paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren att ett domännamn ska överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om;

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet med rättsgrund i Sverige till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och
2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Alla tre villkor måste vara uppfyllda för att Sökandens yrkanden ska kunna bifallas.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden har ingett registreringsbevis till utvisande av att Sökanden innehar firmanamnet Nordic Printing Production AB sedan den 18 mars 2021. Firmanamnet är ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilken Sökanden har ensamrätt. Vid den likhetsbedömning som nu är fråga ska bortses från beteckningen för företagsformen “AB” och toppdomänen “.se”. Kravet på särskiljningsförmåga är lågt ställt för firmanamn. Detta framgår inte minst av Sökandens och Innehavarens respektive firmanamn. Även om Sökandens firmanamn består av de tre orden Nordic Printing Production är det Nordic Printing som får anses vara dominanten.

Domännamnet är identiskt med firmans dominant. Det första villkoret är således uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Har Domännamnet registrerats i ond tro?

Sökanden har hävdat att Innehavaren registrerade Domännamnet efter att Sökanden hade tillkännagett sitt nya firmanamn och ansökan om registrering handlas av Bolagsverket. Av informationen som Internetstiftelsen tillhandahållit framgår att domännamnet registrerades ett par dagar innan firmanamnet Nordic Printing Production AB registrerades av Bolagsverket. Domännamnet registrerades således tidigare än rättigheten som Sökanden grundar sin talan på. Detta talar emot att Innehavaren agerat i ond tro. Vidare har Sökanden inte ingett något underlag som skulle visa att Innehavaren skulle ha haft kännedom om Sökandens nya firmanamn. Inte heller har Sökanden åberopat något som visar att Sökandens verksamhet, under det aktuella firmanamnet, skulle vara allmänt känd. Det finns således inget som talar för att Innehavaren registrerat Domännamnet i ond tro.

Har Domännamnet använts i ond tro?

Enligt paragraf 7.2.2. i Registreringsvillkoren kan ond tro föreligga även vid användning av Domännamnet. Vid bedömningen ska en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter göras. Exempel på omständigheter som kan vara av betydelse är att Innehavaren utnyttjar eller planerar att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för egen vinning; att Innehavarens registrering av Domännamnet hindrar eller försvårar för Sökanden att registrera sin rättighet som Domännamn eller att Domännamnet planeras att användas för att störa sökandens verksamhet.

Domännamnet är för tillfället parkerat hos Registraren. Innehavaren har uppgett att Domännamnet registrerats i syfte att i framtiden utöka verksamheten inom “printing” online och avser att använda Domännamnet i sin språkliga betydelse. Att upprätthålla en registrering är inte en användning i ond tro. Inte heller har Sökanden åberopat några omständigheter som skulle visa att Innehavaren använt Domännamnet i ond tro. Domännamnet har således inte använts i ond tro.

Kravet på att Domännamnet ska ha registrerats eller använts i ond tro är inte uppfyllt. I och med det finns det ingen anledning att pröva om det föreligger rätt eller berättigat intresse.

8. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av Domännamnet <nordicprinting.se> lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Domännamnet, <nordicprinting.se>, liknar Sökandens näringskännetecken, Nordic Printing Production AB, som har rättsgrund i Sverige. Domännamnet registrerades emellertid innan Sökandens firmanamn registrerades. Det har inte förekommit något som talar för att Domännamnet registrerats eller använts i ond tro i den mening som avses i 7.2.2. i Registreringsvillkoren.

Ansökan om överföring av Domännamnet ska därför avslås.

Monique Wadsted
Datum: 18 maj 2021