WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2021-0007

1. Sökande

Sökanden är Euro Asia Import HB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är K.L, Dominico AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <horlurar.se> och <hörlurar.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 5 mars 2021. Innehavaren lämnade in ett Svar den 5 april 2021.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 7 april 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden äger det svenska ordvarumärket HORLURAR.SE & EURO ASIA IMPORT med registreringsnummer 611790, ansökningsdatum den 31 oktober år 2020 samt registreringsdatum den 3 december, år 2020. Sökandens varumärke är registrerat i klass 35 för export-importagenturer. Sökanden bedriver en export- och importverksamhet.

Innehavaren registrerade det första omtvistade domännamnet <horlurar.se> den 17 mars år 2005 och det andra omtvistade domännamnet <hörlurar.se> den 13 maj år 2005.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnen <horlurar.se> samt <hörlurar.se> skall överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnen överförs till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden äger det registrerade varumärket HORLURAR.SE & EURO ASIA IMPORT och Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse eftersom denne inte använder de omtvistade domännamnen till någon aktiv hemsida.

Sökanden kontaktade Innehavaren den 20 december år 2020 och uppmanade denne att inte förnya de omtvistade domännamnen eftersom HORLURAR.SE & EURO ASIA IMPORT är ett varumärke. Sökanden klargjorde att tvistlösning i enlighet med regelverket för ATF skulle kunna initieras för det fall att någon överenskommelse inte gick att nå. Sökanden erhöll inget svar från Innehavaren.

Den 23 februari år 2021 noterade Sökanden att Innehavaren, trots dennes uppmaning i december, år 2020, förnyat domännamnet <horlurar.se> och således är Sökanden av åsikten att Innehavaren använt domännamnet <horlurar.se> i ond tro.

B. Innehavaren

Innehavaren anser att de omtvistade domännamnen inte kan ha registrerats i ond tro eftersom de registrerades år 2005 och Sökandens varumärke registrerades år 2020. Vidare är det Innehavarens uppfattning att de omtvistade domännamnen <hörlurar.se> samt <horlurar.se> inte liknar eller är förväxlingsbara med det åberopade varumärket HORLURAR.SE & EURO ASIA IMPORT.

Innehavaren har erhållit ett brev från Sökanden med en uppmaning att inte förnya de omtvistade domännamnen eftersom Sökanden äger ett varumärke, i vilket ett av de omtvistade domännamnen ingår. Sökanden försöker att skrämma Innehavaren att låta de omtvistade domännamnen förfalla. Innehavaren anser att Sökandens agerande kan jämställas med ”reverse domain name hijacking” (”RDNH”).

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren skall ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar,
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

A. Domännamnen är identiska med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att de omtvistade domännamnen är identiska med eller liknar ett kännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna landstoppdomänen, i detta fall ”.se”.

Sökanden har som grund för ansökan åberopat det svenska ordvarumärket HORLURAR.SE & EURO ASIA IMPORT. Det omtvistade domännamnet <horlurar.se> ingår i sin helhet i varumärket. Sökandens varumärkesregistrering ger förvisso inte någon självständig rätt till en enskild del av varumärket som utgörs av en allmän och beskrivande term men det avgörande intrycket är att ”horlurar.se” dominerar vid en helhetsbedömning och att de omtvistade domännamnen således liknar det av Sökanden åberopade varumärket i tillräckligt hög grad för att Sökanden ska anses ha uppfyllt det första kriteriet. Tvistlösaren gör även bedömningen att detta gäller för IDN domänen <hörlurar.se>.

Mot denna bakgrund kommer Tvistlösaren till slutsatsen att de omtvistade domännamnen liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnen har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av huruvida de omtvistade domännamnen <hörlurar.se> samt <horlurar.se> registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Inledningsvis kan konstateras att de omtvistade domännamnen <hörlurar.se> och <horlurar.se> enbart består av den allmänna och beskrivande termen ”hörlurar”, med och utan den svenska bokstaven ”ö”. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien definierar termen ”hörlurar” som en ”apparat som trycks till örat och där ljud som överförts på teknisk väg uppfattas”. Vanliga beskrivande termer är till sin natur av sådan karaktär att de bör hållas fria för vem som helst att registrera och använda så länge det inte sker i ond tro. Av Innehavarens svar kan utläsas att denne registrerat de omtvistade domännamnen på grund av deras språkliga betydelse.

De omtvistade domännamnen, som är föremål för prövning, registrerades år 2005, vilket är 15 år före det att Sökanden registrerade det åberopade varumärket som ligger till grund för ansökan. Det finns inte något i ärendet som visar att kännetecknet skulle vara inarbetat för Sökanden, vilket heller inte anförts. Med hänvisning till att Sökandens varumärke inte existerade vid tidpunkten då Innehavaren registrerade de omtvistade domännamnen kan registreringarna inte ha gjorts med varumärket i åtanke och således heller inte i ond tro. Någon egentlig användning av de omtvistade domännamnen tycks inte ha förekommit, varför Tvistlösaren heller inte kan finna att någon användning skett i ond tro.

De ovan nämnda faktorerna leder Tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet inte är visat att Innehavaren registrerat eller använt de omtvistade domännamnen i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnen

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnen <hörlurar.se> samt <horlurar.se> görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter.

Som redan konstaterats består de omtvistade domännamnen av den allmänna och beskrivande termen ”hörlurar”, med och utan den svenska bokstaven ”ö”. Innehavaren har gjort gällande att de omtvistade domännamnen registrerats på grund av deras språkliga betydelse och det finns ingen bevisning i ärendet som motsäger detta.

Sammantaget finns det i ärendet inte några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Innehavaren skulle sakna rätt eller ett berättigat intresse till de omtvistade domännamnen. Således, med hänvisning till det ovan nämnda, finner Tvistlösaren att Innehavaren skall anses ha rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnen.

Avslutningsvis kan nämnas att Innehavaren har uppgett att Sökandens agerande är att likställa med RDNH, dvs när en part i ond tro missbrukar ett alternativt tvistlösningsförfarande i syfte att otillbörligen överta domännamn som denne uppenbart saknar rätt till. RDNH förekommer inom andra tvistlösningsförfaranden, som tex Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (”UDRP”) men regleras inte i Registreringsvillkoren för den svenska landstoppdomänen ”.se”.

8. Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnen <hörlurar.se> samt <horlurar.se> lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

De omtvistade domännamnen liknar ett av Sökanden åberopat varumärke till vilket Sökanden kan visa rätt. Sökanden har inte visat att Innehavaren registrerat eller använt domännamnen i ond tro. Det finns inget i ärendet som ger stöd för uppfattningen att Innehavaren skulle sakna ett berättigat intresse till domännamnen. Mot denna bakgrund skall således Sökandens begäran om överföring av domännamnen avslås.

Johan Sjöbeck
Datum: 14 april, 2021