WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0058

1. Sökande

Sökanden är Bonnierförlagen AB (“Sökanden”), Sverigeföreträdd av Roschier, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Admin, Global Internet Development (“Innehavaren”), Storbritannien.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <gondol.se> (“Domännamnet”).

Ansökan (“Ansökan”) har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 4 december 2020. WIPO Center tog emot ett svar den 12 december 2020 från en tredje part. WIPO Center bad följande den 14 december 2020 att klargöra dess relation till Innehavaren samt att upphäva de brister som dokumentet innehöll. Den tredje parten svarade inte på WIPO Centers förfrågan således informerades parterna den 5 januari 2021 att en Tvistlösare skulle utses.

WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam Tvistlösare i detta ärende den 12 januari 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är ett svenskt aktiebolag som innehar den svenska varumärkesregistreringen nr. 410810 GONDOL, registrerat för “Handskrivna förlagor för reproduktion” i klass 16 och “Förlagstjänster, inbegripet förlagstjänster avseende böcker och e-böcker; konstförlagsverksamhet” i klass 41 (”Varumärket”). Ansökan för Varumärket lämnades in den 24 februari 2010 och Varumärket registrerades den 30 april 2010. Domännamnet registrerades den 28 juni 2016 och Innehavaren använder Domännamnet i verksamhet avseende böcker.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnen ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är innehavare av Varumärket och Domännamnet är identiskt med Varumärket.

Sökanden bedriver förlagsverksamhet under Varumärket och Innehavaren använder Domännamnet i verksamhet avseende böcker och det finns följaktligen en uppenbar risk att konsumenter felaktigt tror att de besöker Sökandens hemsida när de i själva verket besöker Innehavarens hemsida. Ordet “gondol” har ingen självklar koppling till böcker varför det inte kan vara en slump att innehavaren valt just Domännamnet och sedan använder det till verksamhet avseende böcker. Innehavaren har inte heller någon egen rättighet, såsom varumärke eller firma, som kan ligga till grund för valet av Domännamnet. Sökanden har kontaktat Innehavaren avseende möjligheten till överlåtelse av Domännamnet där Innehavaren säger sig vara villig att överlåta Domännamnet mot en betalning om femtiotusen SEK. Domännamnet hindrar Sökanden från att registrera Varumärket som Domännamn, samt att det används för att störa Sökandens verksamhet. Mot bakgrund av ovan har Domännamnet registrerats, eller i vart fall använts, i ond tro.

Domännamnet registrerades efter att Sökanden registrerat Varumärket. Av innehållet på Innehavarens hemsida kopplad till Domännamnet framgår att innehållet avser information och upplysningar om böcker och det är tydligt att Innehavaren använder Domännamnet för en verksamhet som är förväxlingsbar med Sökandens Varumärke. Domännamnet riskerar att skapa förvirring varvid konsumenter kan vilseledas att tro att Domännamnet är kopplad till Sökanden. Domännamnet används inte i sin språkliga betydelse. Sökanden har inte funnit att Innehavaren har några rättigheter som varumärke, firma eller liknande för namnet Gondol. Sammantaget kan Innehavaren inte anses ha någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

B. Innehavaren

Det har inkommit en skrivelse från tredje part som, trots uppmaning från WIPO Center, inte har återkommit avseende vilken relation denna har till Innehavaren. Skrivelsen har daterats, men saknar bland annat undertecknande. Eftersom Innehavaren, eller dess eventuella ombud, inte har kompletterat och färdigställt svaret kan Tvistlösaren inte beakta svaret.

7. Diskussion och Slutsatser

Av Registreringsvillkoren följer att ett domännamn, på yrkande av den som ansöker om alternativt tvistlösning via Internetstiftelsen i Sverige, ska avregistreras eller överföras till sökanden om följande tre rekvisit är uppfyllda:

i. Sökanden har en rättighet, som har rättsgrund i Sverige, med vilken domännamnet ifråga är identiskt eller liknar;

ii. Domännamnet ifråga har registrerats eller använts i ond tro; och

iii. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet ifråga.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden innehar den svenska varumärkesregistreringen nr. 410810 GONDOL. Domännamnet är identiskt med detta varumärke.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden bedriver förlagsverksamhet under Varumärket och Innehavaren använder Domännamnet i verksamhet avseende böcker. Baserat på hur Domännamnet har använts står det klart att Innehavaren avsiktligen har använt sig av Sökandens varumärke för att generera Internettrafik till webbsidan.

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet – och då Innehavaren inte besvarat Ansökan – anser Tvistlösaren det styrkt att Domännamnet i vart fall använts i ond tro.

Tvistlösaren har, som sagt, valt att inte beakta vad som inkommit i ärendet på Innehavarens sida. Det anförda, som är ofullständigt och inte undertecknat, skulle dock med största sannolikhet inte påverkat utgången av ärendet om det beaktats.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Omständigheter till stöd för en rätt eller ett berättigat intresse till Domännamnet för Innehavaren har inte framkommit i ärendet. Tvistlösaren noterar att enbart registreringen av ett domännamn som består av ett vanligt ord som “gondol” inte i sig ger någon rätt eller berättigat intresse till innehavaren. För att en innehavare principiellt sett framgångsrikt ska kunna åberopa användningen av ett sådant vanligt ord måste det användas i sin lexikaliska betydelse. Det får det inte som domännamn dra vinning av tredjeparts varumärkesrättigheter.

8. Beslut

Domännamnet ska överföras till Sökanden

9. Sammanfattning

Domännamnet har konstaterats vara identiskt med Sökandens rättighet (varumärke). I och med att Domännamnet har använts i ond tro och Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet ska Domännamnet överföras till Sökanden.

Peter Hedberg
Datum: 24 januari 2021