WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0057

1. Sökande

Sökanden är VY Gruppen AS, Norge, företrädd av Zacco Sweden AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är A.S., Georgien.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <busforyou.se> och <buss4you.se> (“Domännamnen”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. Den 30 november 2020 skickade WIPO Center en inbjudan till Sökanden att komplettera sin ansökan. Sökanden inkom med justerad ansökan den 1 december 2020. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 2 december 2020. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 4 januari 2021.

WIPO Center utsåg Jonas Gulliksson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 8 januari 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är bl.a. innehavare av Europeiska Unionen-varumärket VY BUS4YOU registreringsnummer 018050534, ansökt den 11 april 2019, registrerat den 26 juli 2019. Sökandens dotterbolag, Vy Travel AB, hette tidigare Bus4you Sweden AB (vilket registrerades år 2007) och innehar, efter omorganisering av firmaupplägg, ”Bus4You Sweden” som särskilt företagsnamn. Sökandens dotterbolag Vy Buss AB är verksamt inom bl.a. branschen för expressbusstrafik i Sverige, varigenom varumärket “Vy Bus4You” används.

Domännamnen registrerades den 18 augusti 2016. Domännamnen omdirigerar till parkeringssidor innehållande länkar som hänvisar till konkurrerande företag till Sökanden.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnen ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Sökandens varumärke och särskilda företagsnamn (varav de senare i grunden ägs av Sökanden), bestående av eller innehållandes “BUS4YOU”, har rättsgrund i Sverige. Utöver ovan anförs att Sökanden, mot bakgrund av sin omfattande användning av varumärket VY BUSYOU har en s.k. inarbetad rättighet i Sverige till namnet VY BUS4YOU. Sökanden och dess dotterbolag har dessutom registrerat varumärket VY BUS4YOU som domännamn under flertalet toppdomäner runtom i världen, inklusive <bus4you.se> (registrerat år 2007).

Domännamnen är förväxlingsbara med Sökandens varumärke VY BUS4YOU, företagsnamnet BUS4YOU Sweden samt med det inarbetade varumärket BUS4YOU, då de består av en uppenbar felstavning/alternativ stavning av varumärket och det särskilda företagsnamnet samt av Sökandens egen domän <bus4you.se>. Konsumenter som eftersöker Sökandens hemsida kan mycket väl göra misstaget att istället för <bus4you.se> skriva in <buss4you.se> eller <busforyou.se>. Förväxlingsrisken är därmed, enligt Sökandens uppfattning, påtaglig.

Domännamnen registrerades i augusti 2016, vilket är cirka nio år efter det att Sökanden själv började använda märket i fråga. Registreringsdatumen är dessutom nio år efter det att domännamnet <bus4you.se> samt firmanamnet Bus4You Sweden AB registrerades i Sverige. Det är även flera år efter det att varumärket började bli känt i en betydande omfattning i Sverige. BUS4YOU är, i Sverige, ett namn som inte kan anses ha någon allmän betydelse. Endast med beaktande av denna bakgrund är det osannolikt att Innehavaren registrerade Domännamnen utan att känna till Sökandens rättigheter i namnet. Sökanden menar därför att det måste anses som helt uteslutet att Innehavaren inte kände till Sökandens varumärke vid registreringstillfället.

Domännamnen pekar för tillfället till parkerade hemsidor innehållandes sponsrade länkar, varav flertalet bl.a. består av länkar som leder till hemsidor som drivs av konkurrenter till Sökanden. Påtalad användning riskerar att störa Sökandens verksamhet samt att locka besökare till att köpa konkurrerande tjänster. Konsumenter i Sverige som letar efter Sökandens tjänster, kan mycket väl nå Domännamnen genom att skriva in de i sin webbläsare. Syftet med Innehavarens registrering och användning av Domännamnen måste ha varit att förleda personer till att, genom misstagen felskrivning, nå Domännamnen och Innehavarens egna hemsidor för att därigenom generera inkomster till Innehavaren.

Sökanden har även gjort en s.k. “reverse whois-slagning” på Innehavarens e-postadress “[...]@gmail.com” via <Domaintools.com>. Resultatet av en sådan slagning är att Innehavarens e-postadress tycks vara kopplad till 422 andra domännamn. Flera av dessa tycks motsvara andra felstavningar av välkända varumärken, ex. <airframce.fr> samt <airfrnace.fr> (vilka sannolikt anspelar på flygbolaget Airfrance som driver sidorna <airfrance.com> samt <airfrance.fr>). Ett annat exempel är <faceebok.fr>, vilket sannolikt anspelar på <facebook.com>/<facebook.fr>. Som slutliga exempel kan nämnas <mapower.fr> (felstavning av <manpower.fr>) samt <ryainair.fr>, <ryaniar.fr> och <ryanir.fr> (felstavning av <ryanair.fr>). Innehavaren äger en mängd fler domännamn som innehåller uppenbara felstavningar av andra kände varumärken. Dessa omständigheter gör det än mer uppenbart att Innehavaren är en typ av cybersquatter som registrerar upp domännamn som bl.a. motsvarar kända varumärken, sannolikt i syfte att driva trafik till sidor med sponsrade länkar och/eller i ett försök att så småningom kunna sälja domännamnen till respektive varumärkesinnehavare. Sådana omständigheter talar starkt för att Domännamnen registrerades och används i ond tro.

Sökanden kan inte finna några omständigheter som indikerar att Innehavaren har ett legitimt intresse i Domännamnen. Innehavaren har inte erhållit någon licens eller annan form av tillstånd eller medgivande från Sökanden att använda varumärket VY BUS4YOU eller därmed förväxlingsbart ord i ett domännamn. Innehavaren tycks inte ha någon faktiskt användning av Domännamnen annat än att driva trafik till parkerade hemsidor innehållandes sponsrade länkar.

Den 5 november 2020 skickade Sökanden ett varningsbrev till Innehavaren. I varningsbrevet påtalade Sökanden sina rättigheter och sin inställning till Innehavarens registrering och användning av Domännamnen, och krävde bl.a. att Domännamnen skulle överföras till Sökanden. Trots en påminnelse besvarade ej Innehavaren Sökandens brev. Det i sig talar för att Innehavaren saknar ett legitimt intresse i Domännamnen.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Domännamnen är identiskt med eller liknar ett varumärke, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har visat rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden har gjort sannolikt att Domännamnen har registrerats i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnen för Innehavaren har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Domännamnen ska överföras till Sökanden.

Jonas Gulliksson
Datum: 18 januari 2021