WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0055

1. Sökande

Sökanden är Vimmerby Pastorat, Sverige, företrädd internt.

2. Innehavare

Innehavaren är J.M.L., Domain Synergies, Storbritannien.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <vimmerbypastorat.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. WIPO Center skickade den 23 november 2020 en inbjudan till Sökanden att komplettera sin ansökan. Sökanden inkom med justerad ansökan den 27 november 2020. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 30 november, 2020. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 4 januari 2021.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 11 januari 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, Vimmerby Pastorat, som är ett i Sverige, enligt Lagen (1998:1593) om trossamfund, registrerat trossamfund, har den 20 november 2020 lämnat in en ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande till WIPO Arbitration and Mediation Center.

Det omtvistade domännamnet <vimmerbypastorat.se> registrerades av Innehavaren den 22 april 2018. Ansökan om tvistlösning har med en svarsfrist till den 30 december 2020 kommunicerats till Innehavaren via e-mail och DHL. Ansökan har inte besvarats av Innehavaren inom den angivna fristen.

Det omtvistade domännamnet <vimmerbypastorat.se> är kopplat till en hemsida med marknadsföring för en så kallad strippklubb i Stockholm. På hemsidan finns också information som ger sken av att verksamheten härröra från Limhamns Begravningsbyrå.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att det omtvistade domännamnet <vimmerbypastorat.se> ska överföras till Sökanden samt att Ansökan ska prövas enligt Påskyndat förfarande vid uteblivet svar från Innehavaren.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden bifogar ett registreringsbevis från Skatteverket och hänvisar till att Vimmerby pastorat är ett registrerat trossamfund som bör ha rätt till det omtvistade domännamnet.

Det omtvistade domännamnet <vimmerbypastorat.se> pekar på en hemsida med felaktiga uppgifter i förhållande till själva domännamnet. Vidare länkar den aktuella hemsida till sajter för sexleksaker, vilket skapar upprörda känslor i församlingen.

Sökanden anför attt Innehavaren har ingen koppling till Vimmerby pastorat och därför inget behov av att äga domänen för att tjäna pengar genom att locka besökare till sin hemsida. Besökarna letar efter Svenska Kyrkan där Vimmerby pastorat ingår, där Innehavaren inte har någon relevant information att tillföra.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken;
b) ett näringskännetecken;
c) ett efternamn;
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden);
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk;
f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar eller
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är enligt ett till ansökan bifogat registreringsbevis, utfärdat av Skattemyndigheten, ett i Sverige registrerat trossamfund. I Lagen (1998:1593) om Trossamfund, § 7 andra stycket och § 14 stadgas att Lagen (2018:1653) om företagsnamn också ska tillämpas i fråga om trossamfunds namn.

Då Sökanden således är innehavare av en rättighet med rättsgrund i Sverige och som är identiskt med det omtvistade domännamnet <vimmerbypastorat.se> är detta villkor uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Med beaktande av vad som framkommit i ärendet anser Tvistlösaren att det är visat att Innehavaren registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Då Innehavaren inte besvarat Ansökan och det i övrigt inte framkommit något i ärendet till stöd för att Innehavaren skulle ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet <vimmerbypastorat.se> finner Tvistlösaren att någon sådan rätt inte föreligger.

8. Beslut

Domännamnet <vimmerbypastorat.se> ska överföras till Sökanden.

Bengt Eliasson
Datum: 18 januari 2021