WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0052

1. Sökande

Sökanden är Qvik AB, Sverige, representerad internt.

2. Innehavare

Innehavaren är M.C., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <qvik.se> (”Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. Den 5 november 2020 skickade WIPO Center en inbjudan att komplettera ansökan till Sökanden. Sökanden skickade in en justerad ansökan den 20 december 2020. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 20 november 2020. Innehavaren lämnade in ett Svar den 20 december 2020.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 7 januari 2021. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden bedriver konsultverksamhet genom bland annat affärsrådgivning samt utvecklar och implementerar olika typer av digitala tjänster. Sökandens bolag, Qvik AB, bildades i Sverige den 22 januari 2019 och har säte i Stockholm. Moderbolaget Qvik Oy innehar rättigheterna till det europeiska ordvarumärket QVIK vilket registrerades den 1 februari 2018 med registreringsnummer 017296484.

Domännamnet registrerades den 11 juli 2019. Innehavaren är registrerad innehavare av Domännamnet. Domännamnet är i skrivande stund parkerat hos registraren Loopia.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande och för sin del yrkat att Innehavarens laga rätt till <qvik.se> fastställs.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

I sin ansökan till WIPO Center den 3 november 2020 har Sökanden anfört i huvudsak följande.

Sökandens moderbolag, Qvik OY, innehar rättigheterna till det registrerade europeiska ordvarumärket QVIK. Varumärket brukas i domänerna <qvik.com> och <qvik.fi> samt i den övriga verksamheten. Innehavaren nyttjar inte domännamnet <qvik.se>. Innehavarens besittning av <qvik.se> hindrar Sökanden från att registrera domännamnet. Den 21 september 2020 försökte Sökanden få kontakt med Innehavaren via Internetstiftelsens kontaktformulär. Sökanden mottog emellertid inget svar på sin förfrågan.

Till stöd för sin ansökan har Sökanden ingett en certifierad kopia på den europeiska varumärkesregistreringen beträffande QVIK.

B. Innehavaren

I sitt svar till WIPO Center den 20 december 2020 har Innehavaren avgett sin inställning i huvudsak enligt följande.

Domännamnet registrerades innan Sökanden registrerade sitt varumärke. Domännamnet har använts i samband med marknadsföring av produkter och tjänster långt innan tvisten inleddes. Domännamnet används i verksamhet som inte gör intrång i Sökandens rättigheter. Innehavaren har inte känt till Sökanden eller Sökandens verksamhet och har aldrig försökt skada, störa eller dra någon ekonomisk vinning av Sökanden.

Domännamnet används och domänresolutionen fungerar. Det är fel att likställa en lyckad åtkomst till en nätverksresurs med att Domännamnet inte används. Domännamnet används i, bland annat, systemutveckling, system- och API testing samt i marknadsföring. Domännamnet används vidare i en pågående investeringsrunda som inleddes i mitten av 2019. Ordledet i domännamnet, ”qvik”, anspelar på det engelska ordet ”quick” och står för snabba leveranser.

Till stöd för sitt svar har Innehavaren bland annat gett in underlag i form av utdrag från WhoIs-registret och ett uttalande från en samarbetspartner.

7. Diskussion och Slutsatser

Det följer av paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren att ett domännamn ska överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Alla tre villkor måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökandens moderbolag, Qvik OY, är innehavare till det europeiska ordvarumärket QVIK registrerat den 1 februari 2018. Sökanden innehar företagsnamnet Qvik AB som registrerades den 22 januari 2019. Den rättighet som Sökanden stödjer sin ansökan på förelåg sålunda vid tidpunkten för ansökan om tvistelösning vilken ingavs den 3 november 2020.

Vid den identitets- eller förväxlingsbedömning som nu är i fråga ska bortses från toppdomänen “.se“.

Det omtvistade domännamnet <qvik.se> är identiskt med sökandens rättighet. Villkoret under 7.2.1 är sålunda uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro; Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

För att villkoret om ond tro ska anses uppfyllt så räcker det att Domännamnet antingen registrerats eller används i ond tro.

Har Domännamnet registrerats i ond tro?

Innehavaren har påstått att Domännamnet registrerades innan Sökanden registrerade sitt kännetecken. Till stöd för sitt påstående har Innehavaren ingett utdrag från WhoIs som visar att domännamnshistoriken dateras tillbaka till 2016. Av utdraget framgår emellertid inte att det var Innehavaren som var ägare av Domännamnet under 2016. Utdraget visar vidare att Domännamnet skapades på nytt den 12 juli 2019 efter att tidigare innehavare inte hade förnyat registreringen. Tidslinjen överensstämmer med det utdrag från Internetstiftelsen som bekräftar att Domännamnet skapats den 11 juli 2019 med Innehavaren som ägare och Loopia som registrar. Innehavaren har sålunda inte visat att Innehavaren registrerade domännamnet innan Sökanden registrerade sitt kännetecken.

Omständigheten att Sökandens rättighet hade rättsgrund i Sverige vid tidpunkten för Innehavarens registrering av domännamnet är emellertid inte tillräcklig för att Innehavaren ska anses ha registrerat domännamnet i ond tro. Innehavaren har uppgett att Innehavaren inte känt till Sökanden eller Sökandens verksamhet. Sökanden har inte åberopat några omständigheter av vilka skulle framgå att Sökandens varumärke var känt till den grad att Innehavaren måste ha känt till det vid tidpunkten för registrering.

Har Domännamnet använts i ond tro?

Innehavarens registrering av Domännamnet hindrar i och för sig Sökanden från att registrera detta. Denna omständighet kan ha betydelse för bedömningen (se exempelvis Optoma Corporation of China v. Visneto AB, WIPO beslut nr DSE2018-0046). Denna omständighet är emellertid i sig inte tillräcklig för att villkoret om användning i ond tro ska anses vara uppfyllt.

Innehavaren har invänt att Domännamnet används och ska fortsatt användas i Innehavarens verksamhet vilken skiljer sig från Sökandens verksamhet. Att Domännamnet är parkerat hos Loopia, innebär inte i sig att det inte kan användas på ett legitimt sätt i kommersiell eller privat verksamhet. Innehavaren har vidare inkommit med underlag som tydligt förklarar verksamhetens koppling till Domännamnets språkliga innebörd. I uttalandet från Innehavarens samarbetspartner uppges att målsättningen med samarbetet är att lansera en start-up som tillhandahåller snabba och tillförlitliga transporttjänster.

Sökanden har inte åberopat några omständigheter som visar att Innehavaren har använt eller ska använda Domännamnet på ett sätt som utnyttjar Sökandens goda rykte eller på annat sätt stör Sökandens verksamhet. Inte heller har det förekommit någon kommunikation parterna emellan som indikerar att Innehavaren försökt sälja domännamnet till Sökanden eller någon annan.
Vid en helhetsbedömning av omständigheterna i ärendet, finner Tvistlösaren att det inte är visat att Innehavaren registrerat eller använt domännamnet i ond tro. Villkoret under 7.2.2 i Registreringsvillkoren är därmed inte uppfyllt.

8. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av Domännamnet <qvik.se> avslås.

Innehavarens yrkande om generell fastställelse av rätten till <qvik.se> kan inte prövas i detta forum eller inom ramen för detta förfarande. Yrkandet ska därför avvisas.

9. Sammanfattning

Det omtvistade Domännamnet är identiskt med Sökandens rättigheter som har rättsgrund i Sverige.

Det har emellertid inte framkommit något som talar för att Domännamnet registrerats eller används på ett sätt som skulle utgöra ond tro i den mening som avses under 7.2.2 i Registreringsvillkoren.

Ansökan om överföring av Domännamnet ska därför lämnas utan bifall.

Monique Wadsted
Datum: 8 februari 2021