WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0048

1. Sökande

Sökanden är Svenskt Vatten AB, Sverige företrädd av A.C., Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är U. J., Konsulf, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <kranmärkt.se> (<xn--kranmrkt-4za.se>).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. WIPO Center skickade en Inbjudan avseende komplettering den 27 oktober år 2020 som Sökanden svarade på samma dag. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 30 oktober år 2020. Innehavaren lämnade in ett Svar den 28 november år 2020.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 2 december år 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Göteborg Stad Kretslopp och Vatten äger det svenska figurvarumärket RENT VATTEN KRAN MÄRKT INGA TRANSPORTER INGET SKRÄP med registreringsnummer 533831, ansökningsdatum den 10 maj år 2016 och registreringsdatum den 16 augusti år 2016. Till Ansökan har Sökanden bifogat ett avtal med Göteborg Stad Kretslopp och Vatten till styrkande att Sökanden har rätt till varumärket.

Innehavaren registrerade det omtvistade IDN-domännamnet (Internationalized Domain Name) <kranmärkt.se> (xn--kranmrkt-4za.se) den 17 oktober år 2017. Det omtvistade domännamnet används för att vidarebefordra Internetanvändare mot en hemsida med pornografiskt innehåll.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <kranmärkt.se> skall överföras till Sökanden. Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <kranmärkt.se> överförs till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är en branschorganisation för Sveriges VA-organisationer. Göteborg Stad Kretslopp och Vatten med organisationsnummer 212000-1355 är VA-huvudman för Göteborgs Stad. Göteborg Stad Kretslopp och Vatten äger figurvarumärket RENT VATTEN KRAN MÄRKT INGA TRANSPORTER INGET SKRÄP med registreringsnummer 533831 och har genom avtal gett Sökanden rätt att använda varumärket för hållbarhetskampanjen ”Kranmärkt” samt i motsvarande domännamn i den svenska toppdomänen ”.se”. Kampanjen, som Sökanden bland annat driver via domännamnet <kranmarkt.se>, syftar till att synliggöra verksamheter som säljer kranvatten framför flaskvatten.

Innehavaren av det omtvistade domännamnet <kranmärkt.se> utnyttjar kampanjens marknadsposition samt varumärket RENT VATTEN KRAN MÄRKT INGA TRANSPORTER INGET SKRÄP som innehåller ordet ”kranmärkt” för att driva Internettrafik till det omtvistade domännamnet som pekar mot en hemsida med pornografiskt innehåll. Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet försvårar Sökandens arbete med kampanjen ”Kranmärkt” eftersom Internetanvändare som råkar skriva fel bokstav exponeras för pornografi. Då Sökanden och Göteborg Stad Kretslopp och Vatten har ett samhällsansvar är det olämpligt att förknippas med pornografi.

Innehavaren har således registrerat och använder det omtvistade domännamnet <kranmärkt.se> i ond tro för att vidarebefordra Internetanvändare till en hemsida med pornografiskt innehåll. Det primära syftet med att vidarebefordra Internetanvändare mot en pornografisk hemsida är sannolikt att Innehavaren vill sälja det omtvistade domännamnet, antingen till ägaren av varumärket KRANMÄRKT eller till Sökanden som använder varumärket. Ett annat syfte kan vara att skapa obehag samt att göra ekonomisk vinning genom att leda Internettrafik till hemsidan med pornografiskt innehåll. Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet <kranmärkt.se> skadar både Sökandens samt Göteborg Stad Kretslopp och Vattens verksamheter.

Innehavaren av det omtvistade domännamnet bedriver ingen verksamhet eller liknande som använder sig av termen ”kranmärkt”. Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren av det omtvistade domännamnet <kranmärkt.se> anser inte att Sökanden har en ensamrätt till det allmänt vedertagna svenska ordet ”kranmärkt”. Innehavaren har registrerat det omtvistade domännamnet för att utveckla Åre som destination samt för att sprida dess vatten i norden. Innehavaren är bosatt i Åre, som sedan hundratals år är känt för sitt rena vatten. Åre Water AB har sedan före år 2015 sålt och marknadsfört kranvatten under varumärket ÅRE WATER. Eftersom Innehavaren är passionerad för detta miljöarbete har Innehavaren ett ideellt intresse till det omtvistade domännamnet.

Att Innehavaren registrerat det omtvistade domännamnet för att göra ekonomisk vinning stämmer inte eftersom Innehavaren fått ett bud från en potentiell köpare om 5 000 SEK men inte accepterat det. Innehavarens uppfattning är att den potentiella köparen, som lämnat bud, agerat på uppdrag av Sökanden. Anledningen till att Innehavaren pekat det omtvistade domännamnet mot en pornografisk hemsida är för att generera Internettrafik inför en senare ompekning.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren skall ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet med rättsgrund i Sverige, till vilket Sökanden kan visa rätt. Vid jämförelsen beaktas framförallt den språkliga likheten mellan det omtvistade domännamnet och Sökandens rättighet. Prövningen är således inte en känneteckensrättslig förväxlingsbedömning. Enligt gällande domännamnspraxis är det brukligt att bortse från den till domännamnet knutna landstoppdomänen, i detta fall “.se”.

Som stöd för Ansökan har Sökanden åberopat figurvarumärket RENT VATTEN KRAN MÄRKT INGA TRANSPORTER INGET SKRÄP där den med det omtvistade domännamnet i stort sett identiska benämningen “kran märkt” utgör varumärkets mest dominerande och framträdande beståndsdel på grund av dess tydliga placering och avvikande storlek. Trots att det registrerade figurvarumärket, som Sökanden kan visa rätt till, uppvisar grafiska skillnader i förhållande till det omtvistade domännamnet i form av en svag cirkel samt siluetter föreställande vattenkranar, saknas det anledning att beakta sådana skillnader som uppenbarligen inte kan återges vid domännamnsregistreringen och som inte inverkar särskiljande vid en helhetsbedömning. Återgivandet av övriga benämningar och grafiska element i figurvarumärket utesluter således inte att det avgörande helhetsintrycket är att “kran märkt” dominerar vid en helhetsbedömning och att det omtvistade domännamnet <kranmärkt.se> språkligt sätt liknar det av Sökanden åberopade varumärket i tillräckligt hög grad för att Sökanden ska anses ha uppfyllt det första kriteriet.

Mot denna bakgrund kommer Tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <kranmärkt.se> liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden har gjort gällande att Innehavaren registrerat och använt det omtvistade domännamnet <kranmärkt.se> i ond tro. Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Det svenska varumärke som Sökanden hänvisar till ansöktes den 10 maj år 2016 och registrerades den 16 augusti år 2016. Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <kranmärkt.se> den 17 oktober år 2017. Det åberopade varumärket är således äldre än det omtvistade domännamnet. Det bör i sammanhanget även noteras att det omtvistade domännamnet <kranmärkt.se> är ett s.k. IDN-domännamn eftersom det innehåller det svenska tecknet ”ä”. Då mjukvarustöd för IDN-domännamn kan variera är det brukligt att ett IDN-domännamn kompletteras med ett motsvarande vanligt domännamn, d.v.s. ett som inte innehåller internationella tecken. I det aktuella fallet motsvaras det vanliga domännamnet av <kranmarkt.se> vilket är Sökandens äldre domännamn. Enligt bevisningen i ärendet framgår dessutom att Sökanden sedan mars år 2017 bedriver en kampanj under kännetecknet ”kranmärkt” via hemsidan ”www.kranmarkt.se”. Sökanden marknadsför ”kranmärkt” som en frivillig nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten istället för förpackat vatten. Baserat på omständigheterna i ärendet måste det anses som osannolikt att Innehavaren saknade kännedom om Sökanden och dennes verksamhet vid tidpunkten för registreringen av det omtvistade domännamnet, vilket heller inte ifrågasatts av Innehavaren.

Innehavaren har i synnerligen kortfattade och allmänna ordalag uppgett att det omtvistade domännamnet <kranmärkt.se> skall användas för att utveckla och marknadsföra Åre, dels som destination och dels som vattenleverantör via Åre Water AB, men har varken utvecklat sitt resonemang eller bifogat bevisning som stödjer påståendet. Innehavaren har bifogat skärmdumpar från Åre Water AB:s hemsida utan att klargöra eventuella kopplingar till bolaget. Av bevisningen i ärendet framgår vidare att Innehavaren korresponderat via e-post med en potentiell köpare av det omtvistade domännamnet som, enligt Innehavarens egen uppfattning, agerat på uppdrag av Sökanden. Av de bifogade utdragen från korrespondensen framgår förvisso att Innehavaren antytt att denne vill behålla och utveckla det omtvistade domännamnet men det går samtidigt att utläsa att Innehavaren inbjudit den potentiella köparen att lämna bud. Enligt Innehavaren lämnade den potentielle köparen ett bud om 5 000 SEK, vilket Innehavaren inte accepterade. I samband med detta är det värt att notera att Sökanden ingivit bevisning till styrkande att Innehavaren pekar det omtvistade domännamnet mot en hemsida med pornografiskt innehåll. Enligt Sökandens uppfattning utgör den aktuella användningen av det omtvistade domännamnet inte enbart ett påtryckningsmedel inför en eventuell försäljning av det omtvistade domännamnet utan dessutom en störning av Sökandens verksamhet. Det står klart att Internetanvändare som söker efter Sökanden eller dennes kampanj riskerar att av misstag hamna på Innehavarens hemsida och ofrivilligt exponeras för pornografi. Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet riskerar således att skada både Sökanden samt det näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

Omständigheterna i ärendet indikerar att Innehavarens registrering och användning av det omtvistade IDN-domännamnet <kranmärkt.se> skett, dels i syfte att störa Sökandens verksamhet på sådant vis som avses i “Anvisningar gällande för ATF (punkt 7)”, ”Innehavaren utnyttjar eller planerar att utnyttja sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida eller för att på annat sätt öka sina intäkter” samt dels i syfte att förhindra Sökanden att kunna använda näringskännetecknet i ett motsvarande domännamn i den svenska toppdomänen ”.se”. De ovan nämnda faktorerna leder Tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet skall anses visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Bevisningen i ärendet demonstrerar att det omtvistade domännamnet används för att vidarebefordra Internetanvändare till en hemsida med pornografiskt innehåll.

Innehavaren har i sitt svar uppgett att det omtvistade domännamnet består av den allmänt vedertagna svenska termen ”kranmärkt”. Tvistlösaren kan dock konstatera att termen varken återkommer i Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) eller Svenska Akademiens ordbok (SAOB). Innehavaren har i övrigt inte framlagt någon bevisning som visar att denne äger eller innehar någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet. Inte heller har Innehavaren visat eller gjort gällande att det omtvistade domännamnet är allmänt känt för denne trots avsaknaden av någon ensamrätt till benämningen som utgör namnet. Det finns inga omständigheter i ärendet som tyder på att det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Innehavaren. Sammanfattningsvis har det i ärendet inte framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Således, med hänvisning till det ovan nämnda, finner Tvistlösaren att det i ärendet inte är visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Samtliga förekommande krav för bifall till ansökan om överföring av domännamnet <kranmärkt.se> från Innehavaren till Sökanden är således uppfyllda.

8. Beslut

Domännamnet <kranmärkt.se> skall överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Det omtvistade IDN-domännamnet <kranmärkt.se> (<xn--kranmrkt-4za.se>) ansågs likna ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kunde visa rätt. Sökanden gjorde sannolikt att det omtvistade domännamnet registrerats och använts i ond tro. Några omständigheter till stöd för en rätt till eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet för Innehavaren framkom inte i ärendet.

Johan Sjöbeck
Datum: 20 december, 2020