WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0044

1. Sökande

Sökanden är CHIA Holistic Beauty & Massage, Sverige, internt företrädd.

2. Innehavare

Innehavaren är P.R., Seodev AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <chiamassagekurser.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 29 september 2020. Innehavaren lämnade in ett Svar den 30 september 2020.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 2 oktober 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är innehavare av bolagsnamnet CHIA Holistic Beauty & Massage, registrerat av svenska bolagsverket den 8 november 2018. Sökanden bedriver verksamhet i form av olika massagetjänster, och var tidigare, från och med den 18 augusti 2018, innehavare av det omtvistade <chiamassagekurser.se>.

Det omtvistade domännamnet <chiamassagekurser.se> registrerades i Innehavarens namn den 14 augusti 2020.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt överföringen.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Enligt Sökanden har Sökanden tidigare varit innehavare av ett domännamn som är identiskt med det omtvistade domännamnet <chiamassagekurser.se>. Sökanden har använt nämnda domännamn under ett par års tid, och marknadsfört detta aktivt genom olika tjänster relaterade till Sökandens verksamhet, bl.a. kopplat till ett instagramkonto sedan den 18 augusti 2018, liksom olika onlinekurser. Sökanden har även bedrivit verksamhet under namnet Salong Chia sedan år 2011.

I maj 2020 slutade Sökandens domännamn <chiamassagekurser.se> att fungera, trots, enligt Sökanden, aktivt abonnemang. Sökanden fick då rådet att släppa domännamnet och starta nytt abonnemang hos annan leverantör, samt att <chiamassagekurser.se> skulle bli ledigt för nyregistrering i Sökandens namn inom 14 dagar. Enligt Sökanden uppstod tekniska problem som omöjliggjorde flytt och nyregistrering.

Den 14 augusti 2020 upptäcktes att <chiamassagekurser.se> registrerats i namnet av Innehavaren, och pekar mot en hemsida med budskapet

“Kommer snart. Sidan undergår just nu en omfattande byggnation. Tyvärr kan vi inte säga på rak arm när den kommer att vara igång igen. Men vi hoppas att jobbet kommer gå relativt fort, trots rådande pandemi. Så välkomna åter!”

Sökanden har information om att Innehavaren sedan år 2000 erbjuder holistisk medicin, och således är i samma bransch som Sökanden, och har registrerat <chiamassagekurser.se> i syfte att utnyttja Sökandens upparbetade kundkrets, driva trafik till sin hemsida och genom användningen öka sina intäkter.

Slutligen anför Sökanden att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till <chiamassagekurser.se>, då kombinationen av ordet CHIA och massagekurser inte kan vara slumpvis vald, utan skett i ond tro.

B. Innehavaren

Innehavaren kände inte till Sökandens verksamhet när <chiamassagekurser.se> registrerades i namnet av Innehavaren. Först efter registrering fick Innehavaren information från Sökanden, men denna kommunikation var enligt Innehavaren utformad på sådant sätt att en konstruktiv lösning på problemet inte syntes möjlig.

Innehavaren har inte registrerat <chiamassagekurser.se> för att starta en verksamhet som liknar Sökandens, eller för att utge sig för att vara Sökanden. Den informationssite som Sökanden hänvisar till, kommer inte från Innehavarens domännamn, utan är hämtad från extern site som Innehavaren inte har kontroll över, vilket kan hända när en hemsida varit nere en längre tid. Enligt Innehavaren är det antagligen Sökanden själv som skrivit nämnda text.

Innehavaren driver mängder av siter i olika syften: kommersiella, information, utveckling eller testsyfte. Innehavaren planerar att starta en site om massage och massagekurser kopplad till domännamnet <chiamassagekurser.se>.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och
2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Alla tre villkor måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av det svenska bolagsnamnet CHIA Holistic Beauty & Massage, där firmadominanten är “CHIA”.

Vid bedömningen om domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet med rättsgrund i Sverige, och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, ska bortses från den till domännamnet kopplade toppdomänen – i detta fall .se.

Det är tydligt att aktuellt domännamn inte är identiskt med Sökandens firma. Domännamnet “chiamassagekurser” inleds dock med Sökandens särskiljande firmadominant, CHIA, följt av en beteckning som beskriver en dominerande del av Sökandens tjänsteutbud.

Det är därmed Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <chiamassagekurser.se> liknar bolagsnamnet CHIA Holistic Beauty & Massage , vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt. Villkoret i paragraf 7.2, punkt 1, i Registreringsvillkoren är således uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Tvistlösaren noterar att Sökanden och Innehavaren delvis är i samma bransch. Sökandens huvudverksamhet är olika massagetjänster, inklusive kursverksamhet avseende massage. Innehavarens huvudverksamhet är visserligen produktion och underhåll av webbaserade innehållstjänster, men det omtvistade domännamnet registrerades av Innehavaren, enligt Innehavarens egna uppgifter, i syfte att koppla detta till en hemsida om massage och massagekurser.

Tvistlösaren drar därmed slutsatsen att Innehavaren vid tiden för registrering av <chiamassagekurser.se> hade kunskap om aktuell bransch och därmed också kännedom om Sökanden.

Vidare noteras att domännamnet <chiamassagekurser.se> inte aktivt används. Men även inaktiv användning kan ske i ond tro. Skillnaden mellan icke-användning och inaktiv användning av ett domännamn, är att vid inaktiv användning kan exempelvis domännamnet peka mot en hemsida som kort meddelar att den är under produktion, eller en i övrigt tom hemsida som har en länk till annan aktiv hemsida.

I nu aktuellt fall, pekar <chiamassagekurser.se> mot en inaktiv hemsida som inleds med meddelandet “Kommer snart”. Detta är i och för sig en helt vanlig och naturlig information kopplad till ett nytt domännamn där dess innehavare ännu inte hunnit färdigställa relaterad hemsida.

I detta fall har det dock avgörande betydelse att det omtvistade domännamnet är identiskt med det domännamn som Sökanden tidigare aktivt innehaft. Här noteras att samma meddelande fortsätter med text som tydligt är avsett att få konsumenter att uppfatta det som om Sökandens tidigare hemsida är under redigering, och att det är information om Sökandens tjänster som uppdateras:

“Sidan undergår just nu en omfattande byggnation. Tyvärr kan vi inte säga på rak arm när den kommer att vara igång igen. Men vi hoppas att jobbet kommer gå relativt fort, trots rådande pandemi. Så välkomna åter!”

Innehavaren anför att denne inte kände till Sökanden vid tiden för registrering av <chiamassagekurser.se>. Innehavarens egen användning av det omtvistade domännamnet talar starkt emot detta påstående.

Innehavaren synes också anföra att Innehavaren inte har någon koppling till den hemsida som <chiamassagekurser.se> pekar mot. Tvistlösaren har stor anledning att betvivla detta, med hänvisning till att texten i aktuell hemsida är betydligt mer aktivt utformad än sedvanligt “konstruktionsmeddelande” på vilande hemsidor. Oavsett om nämnda hemsida har skapats aktivt av Innehavaren eller inte, är det dock alltid så att varje domännamnsinnehavare ansvarar för meddelanden som skickas via ett domännamn (e-mail) och/eller innehållet på hemsida som domännamnet länkas direkt till.

Tvistlösaren drar slutsatsen att det omtvistade domännamnet <chiamassagekurser.se> både har registrerats och används i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Det är obestridligt att Sökanden inte har givit Innehavaren någon rättighet att använda Sökandens firma/firmadominant som del av domännamn.

Innehavaren har inte heller någon namnrättighet i form av exempelvis varumärke eller firma, som kan ge Innehavaren rätt till domännamnet.

Frågan kvarstår om Innehavaren har berättigat intresse till <chiamassagekurser.se>.

Tvistlösaren noterar att ordet “chia” relaterar till frön från växten Salvia Hispanica, vilka används främst i matlagning och drycktillverkning i Sydamerika. Någon allmän generisk betydelse för de i ärendet aktuella tjänsterna har inte fastställts, och inte heller anförts av Innehavaren.

Den inaktiva hemsida som <chiamassagekurser.se> pekas mot, är utformad för att ge besökaren en uppfattning att det är Sökanden som inom kort kommer att leverera nya tjänster under det omtvistade domännamnet. Sådan användning ger inte Innehavaren berättigat intresse.

Mot bakgrund av detta, samt det som anförts ovan avseende ond tro, finner Tvistlösaren att kravet på att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet enligt paragraf 7.2, punkt 3, i Registreringsvillkoren är uppfyllt.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att domännamnet <chiamassagekurser.se> ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Domännamnet <chiamassagekurser.se> liknar Sökandens bolagsnamn CHIA Holistic Beauty & Massage. Domännamnet har registrerats och används inaktivt i ond tro, med tydlig koppling till Sökanden och dennes tjänster och Innehavaren har ingen rätt eller berättigat intresse. Domännamnet överförs till Sökanden.

Petter Rindforth
Datum: 20 oktober 2020