WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0040

1. Sökande

Sökanden är Elon Group AB,Sverigeföreträdd av Advokatfirman Lindahl, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är S.A.W. S.W. Einzelunternehmen, Österrike.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <vitvarumäklarna.se> (“Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 15 juli 2020. Innehavaren lämnade in ett Svar den 9 augusti 2020.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 19 augusti 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är återförsäljare av vitvaror, hushållsapparater och elektriska produkter för hushåll och har cirka 300 butiker i Sverige. Sökanden är innehavare av det svenska varumärket VITVARUMÄKLARNA, registreringsnummer 520024, i klass 35, som registrerades den 4 juli 2014. Ett av Sökandens dotterbolag, Vitvarumäklarna i Sverige AB, innehar nämnda företagsnamn i Sverige.

Domännamnet <vitvarumäklarna.se> registrerades den 9 februari 2008. Den registrerade ägaren av Domännamnet är Innehavaren. Domännamnet innehåller länkar som tar besökaren vidare till tredje parts webbsidor.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt överföringen.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

I Sökandens ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande för Domännamnet, daterad den 10 juli 2020, har Sökanden anfört i huvudsak följande.

Sökanden är innehavare av det svenska varumärket VITVARUMÄKLARNA som registrerades 2014. Sökanden har dessutom ensamrätt att använda det sedan 1998 i Sverige registrerade företagsnamnet Vitvarumäklarna i Sverige AB, då innehavaren av namnet är Sökandens dotterbolag. Sökandens rättigheter förelåg vid tidpunkten för Sökandens ansökan. Vitvarumäklarna i Sverige AB har använt varumärket VITVARUMÄKLARNA och sitt företagsnamn sedan 1997. Sedan 2005 har Vitvarumäklarna i Sverige sålt vitvaror online via deras webbsida <vitvarumaklarna.se>.

Domännamnet är identiskt med Sökandens registrerade varumärke eftersom att efterledet, d.v.s. toppdomänen “.se”, ska bortses från vid bedömningen av huruvida Domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med Sökandens rättigheter. Vidare är Domännamnet förväxlingsbart med företagsnamnet Vitvarumäklarna i Sverige AB, eftersom efterledet “i Sverige AB” är av underordnad betydelse i namnet. Tyngdpunkten i företagsnamnet ligger på komponenten “Vitvarumäklarna”. Innehavaren använder dessutom Domännamnet för samma tjänster som Sökandens varumärke och företagsnamnet är registrerat för, nämligen tjänster relaterade till försäljning av vitvaror och marknadsföring, genom att länka till Sökandens konkurrenters webbsidor.

Eftersom Domännamnet är identiskt med Sökandens varumärke VITVARUMÄKLARNA och höggradigt likt företagsnamnet Vitvarumäklarna i Sverige AB faller det inom fenomenet “cybersquatting”. “Cybersquatting” innebär att en tredje part i ond tro registrerar ett domännamn som innehåller ett varumärke tillhörandes någon annan. Eftersom Innehavaren inte har någon koppling till Sökanden, eller något annat legitimt skäl för att vilja registrera Domännamnet, har Innehavaren registrerat eller använt Domännamnet i ond tro.

Innehavaren utnyttjar Sökandens goda rykte, marknadsposition och kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida, som innehåller länkar till Sökandens konkurrenter uppdelade i kategorier om “Vitvaror”, “Kyl Frys”, “Diskmaskin”, “Vitvaror På Nätet” och “Billigaste Vitvaror”, eller för att på annat sätt öka sina intäkter. Sökningar på sökordet “vitvarumäklarna” leder till träffar med avseende på Sökandens dotterbolag, Vitvarumäklarna i Sverige AB. Sökanden har dessutom skickat ett varningsbrev daterat den 15 januari 2019 på engelska till Innehavarens angivna adress. Innehavaren besvarade dock aldrig brevet. Enligt domännamnspraxis har användning av ett domännamn skett i ond tro om innehavaren fortsatt sin verksamhet efter mottagande av varningsbrev, oavsett om innehavaren hört av sig till motparten eller inte. Det förefaller mot denna bakgrund osannolikt att Innehavaren inte har känt till Sökandens rättigheter vid registrering, alternativt användning av, Domännamnet.

Innehavarens registrering eller användning av Domännamnet hindrar Sökanden från att registrera Varumärket som domännamn. Innehavarens innehav av Domännamnet medför att Sökanden har tvingats registrera det felstavade domännamnet <vitvarumaklarna.se>. Då Internetanvändare som söker efter Sökandens varumärke eller dotterbolagets företagsnamn löper risk att hamna på Innehavarens webbsida, som innehåller länkar till Sökandens konkurrenter, används Domännamnet på ett sådant sätt att det stör Sökandens verksamhet. Innehavaren utnyttjar således den förvirring som uppstår hos användare och avleder dem till sin webbsida genom att skapa den felaktiga uppfattningen att webbsidan har kopplingar till eller är sponsrad av Sökanden.

Omständigheterna i det förhandenvarande fallet skapar anledning att anta att Domännamnet har registrerats för att säljas till Sökanden. Ett erbjudande om att sälja ett domännamn som någon annan har rätt till konstituerar ond tro. Utdrag från Innehavarens webbsida visar nämligen att sidan allra överst har en klickbar länk med texten “Köp denna domän.” som leder till ett formulär för ifyllnad av kontaktuppgifter och erbjudande om köpeskilling. Försäljning av domännamn som inte riktar sig specifikt till rättighetsinnehavaren utan till den öppna marknaden anses även det utgöra en omständighet som talar för ond tro enligt domännamnspraxis. Med hänsyn tagen till att sökningar på sökordet “vitvarumäklarna” leder till träffar med avseende på Sökandens dotterbolag, Vitvarumäklarna i Sverige AB, tyder det på en medvetenhet hos Innehavaren om att det finns en annan berättigad innehavare till Domännamnet. Denna slutsats förstärks av det faktum att Sökanden har tillställt Innehavaren ett varningsbrev innan detta förfarande inletts.

Enligt Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, svenska Patent- och registreringsverket samt databasen TMview.com finns det inga registreringar av varumärket VITVARUMÄKLARNA eller förkortningar därav i Innehavarens namn. Dessutom har Innehavaren inte något företag registrerat under företagsnamnet Vitvarumäklarna. Domännamnet motsvarar inte någon kommersiell beteckning eller element eller förkortningar därav kopplade till Innehavaren. Det finns inte heller några bevis för att Innehavaren är känd under Domännamnet antingen som en individ, företag eller annan organisation. Innehavaren har inte någon licens från Sökanden att använda dennes Varumärke. Det finns inte någon relation mellan Innehavaren och Sökanden.

En innehavare av ett domännamn bedöms inte ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet om domännamnet används i kommersiellt syfte för att vilseleda användare. Innehavarens användning av Domännamnet är således skadlig för Innehavarens rättigheter. Innehavarens användning riskerar att urvattna varumärket och firmanamnet samt skada deras renommé. Därtill riskerar besökare på <vitvarumäklarna.se> att vilseledas kommersiellt genom Innehavarens hänvisning till Sökandens konkurrenter genom länkning.

B. Innehavaren

Innehavaren har anfört i huvudsak följande. Vitvarumäklarna är en beskrivande svensk term som inte kan skyddas såsom varumärke på sätt som skulle hindra andra att använda termen som ett domännamn. Innehavaren har inte visat annonser som utgör varumärkesintrång, men eftersom varumärket är parkerat visar automatiskt utvalda annonser avseende hushållsapparater eftersom det är vad “vitvarumäklarna” betyder. Eftersom termen är beskrivande har alla lika rätt till domännamnen och principen om “först till kvarn” ska tillämpas. Eftersom Innehavaren var den första att registrera domännamnet är det även Innehavarens rätt att behålla det.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och
2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Alla tre villkor måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare till det svenska nationella varumärket VITVARUMÄKLARNA (registreringsnummer 520024) som registrerades år 2014. Sökandens dotterbolag Vitvarumäklarna i Sverige AB innehar företagsnamnet Vitvarumäklarna i Sverige AB som registrerades år 1998. Det omtvistade domännamnet är <vitvarumäklarna.se> som registrerades år 2008.

Det bör i sammanhanget påpekas att den rättighet som Sökanden stödjer sin ansökan på måste föreligga vid tidpunkten för ansökan om tvistlösning, men behöver inte ha förelegat vid tidpunkten för Domännamnets registrering. Sökandens rättigheter förelåg vid tidpunkten för ansökan.

Vid likhetsbedömningen ska bortses från toppdomänen, i detta fall “.seˮ. Varumärket VITVARUMÄKLARNA är därmed identiskt med domännamnet <vitvarumäklarna.se>. Vidare består Domännamnet av firmadominanten Sökandens dotterbolags företagsnamn VITVARUMÄKLARNA I SVERIGE AB, således är Domännamnet förväxlingsbart med företagsnamnet.

Det är därmed Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <vitvarumäklarna.se> är identiskt med, respektive liknar varumärket VITVARUMÄKLARNA samt företagsnamnet Vitvarumäklarna i Sverige AB, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilka Sökanden kan visa rätt. Villkoret i paragraf 7.2, punkt 1, i Registreringsvillkoren är således uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det omtvistade Domännamnet registrerades före varumärket VITVARUMÄKLARNA, men efter företagsnamnet Vitvarumäklarna i Sverige AB. Sökanden gör inte gällande att Domännamnet registrerades i ond tro. Detta synsätt bekräftades även i beslut från .SE av den 31 maj 2010, i ärende med nummer 381, avseende Domännamnet. Frågan i förvarande ärende är istället om Domännamnet har använts i ond tro.

Sedan ovan nämnda beslut avseende <vitvarumäklarna.se> meddelades har ett antal viktiga omständigheter förändrats. Nuvarande Innehavare är en annan part än den som var innehavare vid den tidigare prövningen. Sökanden har nu en varumärkesregistrering för VITVARUMÄKLARNA. Patent- och registreringsverket har därmed ansett att termen “vitvarumäklarna” inte är så beskrivande att det skulle utgöra hinder för registrering. Vidare var avsikten, vid tidpunkten för det tidigare beslutet, att Domännamnet skulle användas för att skapa en Amazon partnershop. Så har dock inte skett. Det omtvistade Domännamnet används nu istället till att marknadsföra varor som är identiska med eller liknar Sökandens varor samt att länka till olika återförsäljare av vitvaror. Även om Domännamnet är parkerat och en tredje part skulle ha lagt upp annonserna, på sätt som Innehavaren angett, fråntar det inte Innehavaren från ansvar för Domännamnets användning. Webbsidan innehåller även texten “Köp denna domän”, vilket tyder på en avsikt är att sälja Domännamnet. Slutligen har Sökanden skickat ett varningsbrev till Innehavaren och upplyst Innehavaren om Sökandens rättigheter.

Samtliga dessa omständigheter talar för att Innehavaren har använt Domännamnet i ond tro. Vid en helhetsbedömning, och mot bakgrund av det ovan anförda, finner Tvistlösaren att kravet på att Domännamnet ska ha använts i ond tro enligt paragraf 7.2, punkt 2, i Registreringsvillkoren är uppfyllt.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Som Sökanden anfört innehar Innehavaren inga varumärken eller företagsnamn som består av eller liknar Domännamnet. I ärendet har inte heller framkommit något annat som skulle koppla Innehavaren till termen “vitvarumäklarna”. Vidare används Domännamnet till att länka till Sökandens konkurrenter. Mot bakgrund av detta, samt det som anförts ovan avseende ond tro, finner Tvistlösaren att kravet på att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet enligt paragraf 7.2, punkt 3, i Registreringsvillkoren är uppfyllt.

8. Beslut

Domännamnet <vitvarumäklarna.se> ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Domännamnet <vitvarumäklarna.se> är identiskt med Sökandens svenska nationella varumärke VITVARUMÄKLARNA och liknar Sökandens dotterbolags företagsnamn Vitvarumäklarna i Sverige AB. I och med att Domännamnet har använts i ond tro och Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet ska Domännamnet överföras till Sökanden.

Monique Wadsted
Datum: 9 september 2020