WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0039

1. Sökande

Sökanden är Svea Ekonomi AB, Sverige företrädd av Ports Group AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är D.B., Polen.

3. Domännamn och förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <wwwsveaekonomi.se> (”Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 3 augusti 2020. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center parterna om Innehavarens uteblivna svar den 2 september 2020.

Sökanden har begärt att ansökan ska prövas enligt Påskyndat Förfarande vid uteblivet svar från Innehavaren.

WIPO Center utsåg Jon Dal som ensam tvistlösare i detta ärende den 8 september 2020. Tvistlösaren har lämnat in en deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Yrkanden

Sökanden yrkar att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte lämnat in något svar.

5. Parterna har anfört

5.1 Sökanden

Sökanden är en koncern med finansiell verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med trettio års erfarenhet och med över 2 000 anställda över hela Europa – från rådgivare och lånespecialister till utvecklare och designers, skapas administrativa och finansiella lösningar för små och stora företag i alla branscher.

Så snart Sökanden fick kännedom om registreringen av Domännamnet påbörjades arbetet med att söka en lösning. Domännamnet registrerades den 17 september 2019. Sökanden skickade den 28 februari 2020 ett varningsbrev till Innehavaren i vilket Sökandens rättigheter klargjordes och ett krav framställdes på en överföring av Domännamnet.

A. Domännamn är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt>

Sökanden är innehavare av ett flertal rättigheter med giltighet i Sverige inklusive registrerad firma och varumärken med lydelsen SVEA EKONOMI.

Domännamnet är skapat den 17 september 2019, det vill säga efter Sökandens registrering av sina rättigheter. Domännamnet är identiskt med varumärket SVEA EKONOMI. Domännamnet är både visuellt och fonetiskt förväxlingsbart med Sökandens registrerade rättigheter.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Innehavaren var i ond tro vid Domännamnets registrering. Vid tidpunkten för registrering hade Sökanden ett registrerat varumärke med lydelsen SVEA EKONOMI. Domännamnet innehåller denna lydelse. Innehavaren får anses ha registrerat Domännamnet i ond tro med vetskap om Sökandens verksamhet.

Innehavarens användning av Domännamnet sker i ond tro. Innehavare har registrerat Domännamnet i syfte att störa Sökandes verksamhet. Innehavaren bedriver ingen självständig verksamhet på webbsidan utan sidan innehåller sponsrade länkar till tredje parts webbsidor. Innehavaren har utnyttjat Sökandes varumärke för att dra nytta av Sökandes verksamhet.

Innehavaren var i ond tro vid Domännamnets registrering och Innehavarens användande av Domännamnet har skett i ond tro.

C. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet

Det finns inget som har framkommit som stöder att Innehavaren skulle ha någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. Tvärtom kan inte Innehavaren anses ha varken en rätt eller ett berättigat intresse till Domännamnet då denna innehåller sponsrade länkar till tredje parts webbsidor. Vidare finns det inget som visar att Domännamnet skulle vara allmänt känt för de varor eller tjänster som Innehavaren tillhandahåller, eller att denne skulle ha förvärvat någon ensamrätt till Domännamnet.

Innehavaren saknar ett berättigat intresse till Domännamnet.

D. Bevisning

Sökanden har som bevisning bl.a. åberopat en sammanställning över registrerade varumärken och firmor, en kopia på varningsbrev till Innehavaren och en skärmdump från Innehavarens webbsida.

5.2 Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat ansökan.

6. Diskussion och slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

A. domännamnet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken eller ett näringskännetecken; vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt; och

B. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro; och

C. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med sin ansökan måste samtliga tre villkor vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Domännamnet innefattar Sökandens varumärke SVEA EKONOMI i sin helhet. Tilläggen ”www” och ”.se” utgör generiska beteckningar och den dominerande delen i Domännamnet, fonetiskt, visuellt och känneteckensrättsligt, är SVEAEKONOMI. Domännamnet liknar härmed Sökandens varumärke SVEA EKONOMI.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Baserat på vad som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att Innehavaren registrerat och använder Domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Baserat på vad som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Domännamnet ska överföras till Sökanden

7. Beslut

Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Jon Dal
Datum: 9 september 2020