WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0037

1. Sökande

Sökanden är Gilead Sciences Inc., USA företrädd av Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M.T.W., Indonesien.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <gilead.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (”Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (”Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 13 juli 2020. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 13 augusti 2020.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 24 augusti 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden Gilead Sciences Inc., med huvudkontor i Foster City, Kalifornien, USA är ett amerikanskt läkemedelsbolag verksamt inom framför antiverala läkemedel för behandling av exempelvis cancer, hepatit B och C, HIV samt inflammationer, influensa och leversjukdomar. Bolaget grundades 1987 och har idag har ca 12.000 anställda världen över med en omsättning som uppgick till 51,7 miljarder USD under 2019.

Det omtvistade domännamnet <gilead.se> registrerades av Innehavaren den 12 januari 2020 och Sökanden ingav ansökan om Alternativt Tvistlösningförfarande hos WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) den 1 juli 2020. Ansökan med svarsfrist till den 12 augusti 2020, har kommunicerats med Innehavaren via DHL den 16 juli 2020. Innehavaren har inte besvarat ansökan inom den angivna fristen.

Det omtvistade domännamnet <gilead.se> är kopplat till en hemsidan där det pågår försäljning och marknadsföring av diverse produkter inom ett stort antal områden såsom elektroniska komponenter, belysning, hem & trädgård, leksaker, smycken och säkerhet. När man klickar på ”buy now” för respektive produkt länkas man till den mycket internationellt välkända försäljningssidan Ali Express. Det sker ingen försäljning direkt från hemsidan utan all försäljning sker genom Ali Express. Det finns inga produkter under varumärket GILEAD på hemsidan eller någon kontaktinformation om den uppgivna avsändaren Gilead.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att det omtvistade domännamnet <gilead.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Gilead är sedan länge innehavare av det registrerade varumärket GILEAD i ett stort antal

länder, däribland Europeiska Unionen (”EU”) varumärkesregistrering 3913167 GILEAD i klasserna 1, 5 och 42. Registreringen beviljades redan 7 november 2005 och det råder fullständig identitet mellan det registrerade varumärket GILEAD och kännetecknet GILEAD vilket återfinns i det omtvistade domännamnet <gilead.se>.

Gilead startade sin verksamhet redan 1987 och det omtvistade domännamnet <gilead.se> registrerades i januari 2020. Vid denna tidpunkt fanns varumärket GILEAD samt företagsnamnet Gilead Sciences Inc. sedan länge på samtliga kontinenter, inkluderande Europa och Sverige. Givet den enorma omfattningen på användningen av kännetecknet GILEAD, får det hållas som omöjligt att Innehavaren skulle varit omedveten om förekomsten av varumärket GILEAD vid den tidpunkt registrering gjordes. Det kan vidare konstateras att GILEAD är ett unikt kännetecken utan någon språklig betydelse, skapat av varumärkesinnehavaren. Särskiljningsförmågan för varumärket GILEAD får därför anses vara hög eller i vart fall av normalgrad. Det finns således väldigt lite som talar för ett ”dubbelskapande” av Innehavaren och att denne skulle ha skapat kännetecknet utan vetskap om det äldre, identiska varumärket.

Innehavaren säljer inga produkter under kännetecknet GILEAD och det bedrivs ingen verksamhet under kännetecknet GILEAD på <gilead.se>. Samtliga på hemsidan förekommande produkter är länkade till Ali Express och det finns ingen information kring avsändaren/Innehavaren av domännamnet. Med hänvisning till det ovan sagda kan konstateras att kännetecknet GILEAD inte uppfyller någon som helst kommersiellt meningsfullt syfte för Innehavaren på det sätt som kännetecknet nu används. Syftet med domännamnet synes vara att snylta på den goodwill som är kopplad till varumärket GILEAD samt ge konsumenterna den felaktiga uppfattningen att någon form av kommersiell koppling till Sökanden föreligger eller rent av att det är Sökanden som ligger bakom hemsidan och domännamnet.

Sammantaget finns det ingenting som indikerar något berättigat intresse för Innehavaren att inneha eller använda domännamnet <gilead.se>.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett efternamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar eller
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av EU varumärkesregistrering nr 3913167 avseende varumärket GILEAD, som är identiskt med det omtvistade domännamnet <gilead.se>.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Med beaktande av vad som framkommit i ärendet anser Tvistlösaren att det är visat att Innehavaren registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har inte besvarat Ansökan och då det i övrigt inte framkommit något i ärendet till stöd för att Innehavaren har en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet <gilead.se> finner Tvistlösaren att någon sådan rätt inte föreligger.

8. Beslut

Domännamnet <gilead.se> ska överföras till Sökanden.

Bengt Eliasson
Datum: September 2, 2020