WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer DSE2020-0035

1. Sökande

Sökanden är Blocket AB, Sverige företrädd av SILKA AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är P.G., Kina.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <blockket.se> och <bloocket.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 26 juni 2020.

Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 27 juli 2020.

WIPO Center utsåg Tomas Norström som ensam Tvistlösare i detta ärende den 11 augusti 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden innehar sedan 2003 det registrerade varumärket (nr. 363715) BLOCKET.SE. Domännamnen <blockket.se> och <bloocket.se> registrerades den 7 mars 2020.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnen ska överföras till Sökanden. Innehavaren har inte svarat på ansökan.

6. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn får – enligt registreringsvillkoren för toppdomänen .se – föras över till den som begärt tvistlösningen om domännamnet liknar ett varukännetecken (ett varumärke) som Sökanden har rätt till. Vidare är det en förutsättning för överföring att domännamnet har registrerats eller använt i ond tro och att Innehavaren inte har något berättigat intresse till domännamnet.

Enligt tvistlösaren företer domännamnen en så hög grad av likhet med Sökandens varumärke att det kan sägas att domännamnen liknar varumärket.

Tvistlösaren godtar Sökandens påstående att varumärket är välkänt och har hög kännnedomsgrad i Sverige. Domännamnen används för att komma till webbplatser som inte innehas av Sökanden. Domännamnen kan därför anses ha tillkommit för att anspela på Sökandens varumärke. I avsaknad av uppgifter från Innehavaren får registreringen och användningen av domännamnen därmed anses ha skett i ond tro.

Det har inte framkommit något som visar att Innehavaren har någon egen rätt eller berättigat intresse till domännamnen.

Förutsättningar finns därmed för att föra över domännamnen till Sökanden.

7. Beslut

Tvistlösaren beslutar att överföra domännamnen <blockket.se> och <bloocket.se> till Sökanden.

Tomas Norström
Datum: 13 augusti 2020