WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0032

Påskyndat förfarande

1. Sökande

Sökanden är Garo Aktiebolag, Sverige företrädd av Ports Group AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är O.L., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <garomontageab.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande toppdomänen .se (”Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (”Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 16 juni 2020. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 17 juli 2020.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 27 juli, 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, Garo AB, har den 11 juni 2020 ansökt om Alternativt Tvistlösningsförfarande för domännamnet <garomontageab.se> hos WIPO Center. Innehavaren registrerade domännamnet <garomontageab.se> den 24 maj 2020. Domännamnet pekade initialt mot sökandens hemsida ”www.garo.se”, innan omdirigeringen stängdes ner av Registraren.

Ansökan har kommunicerats med Innehavaren för yttrande via e-mail och via bud/DHL. Innehavaren har inte besvarat Ansökan och budet via DHL kunde inte levereras.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <garomontageab.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden, Garo AB, är ett koncernmoderbolag som utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden under varumärket GARO. Huvudkontoret finns i Gnosjö och koncernen har ca 420 anställda. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland, Storbritannien och Polen. I koncernen ingår dotterbolaget Garo Montage AB, registrerat den 3 april 2004.

Sökanden är innehavare av ett flertal rättigheter med giltighet i Sverige inklusive den europeiska varumärkesregistreringen nr 017086703, registrerad den 23 november 2017, för GARO samt det med det omtvistade domännamnet och identiska företagsnamnet, Garo Montage AB. Bland Sökandens rättigheter ingår också Sökandens företagsnamn Garo Aktiebolag. Vidare äger Sökanden även ett flertal domännamn med lydelsen ”Garo”, såsom <garo.com>, <garo.se>, <garomontage.com> eller <garomontage.se>.

Domännamnet <garomontageab.se> består av lydelsen ”Garo Montage AB” och är identiskt med dotterbolagets namn Garo Montage AB. Domännamnet liknar även varumärket GARO och företagsnamnet Garo AB. Den svenska nationella toppdomänen ”.se” är ett tekniskt krav som ska bortses när man jämför ett domännamn med ett kännetecken.

Domännamnet <garomontageab.se> måste därmed anses vara identiskt eller förväxlingsbart med en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige.

Domännamnet skapades den 24 maj 2020, d.v.s. långt efter det att Sökandens rättigheter till varumärket GARO och företagsnamnen Garo AB och Garo Montage AB registrerades. Domännamnet pekade initialt mot sökandens hemsida ”www.garo.se”, innan omdirigeringen stängdes ner av Registraren.

Domännamnet har använts för att skapa en mejladress, med vilken Innehavaren har beställt varor från flera olika företag som Telia, Telenor, Jysk, Plantagen Sverige eller Hilti. Innehavaren har utgett sig för att agera för bolagen Garo Aktiebolag och Garo Montage AB:s räkning och då även använt Sökandens VD:s kontaktuppgifter. Sökanden har omedelbart polisanmält dessa bedrägeriförsök.

Innehavaren har registrerat domännamnet, som består av Sökandens varumärke, i syfte att kunna utge sig för att vara Sökanden och för att kunna lura allmänheten. Det är uppenbart att domännamnet registrerades med full kännedom om Sökandes verksamhet och rättigheter till varumärket GARO samt företagsnamnet Garo Montage AB.

Domännamnet måste därmed anses har registrerats i ond tro.

Det är likaså uppenbart att domännamnet har använts och fortsätter att användas för att störa Sökandens verksamhet samt för bedrägliga ändamål. Innehavarens användning som skadar Sökandens verksamhet och kännetecken kan inte anses ske i god tro.

Det är Sökandens bestämda uppfattning att Innehavaren använder domännamnet i ond tro.

Med tanke på omständigheterna kring registrering och användningen av domännamnet <garomontageab.se> finns det inget som har framkommit som stöder att Innehavaren skulle ha någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Domännamnet är inte äldre än Sökandens varumärke eller företagsnamn. Sökanden har inte heller godkänt dess registrering och dess bedrägliga användning gör uppenbart intrång i Sökandens rättigheter.

Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet och tredje rekvisitet är därmed uppfyllt.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken;
b) ett näringskännetecken;
c) ett släktnamn;
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden);
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk;
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100); eller
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och.

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av det registrerade företagsnamnet Garo Montage AB, som är identiskt med det omtvistade domännamnet <garomontageab.se>.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Med beaktande av vad som framkommit i ärendet anser Tvistlösaren att det är visat att Innehavaren registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har inte besvarat Ansökan och då det i övrigt inte framkommit något i ärendet till stöd för att Innehavaren har en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet <garomontageab.se> finner Tvistlösaren att någon sådan rätt inte föreligger.

8. Beslut

Domännamnet <garomontageab.se> ska överföras till Sökanden.

Bengt Eliasson
Datum: 6 augusti 2020