WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0030

1. Sökande

Sökanden är F.O., Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är MoStugan i Söderhamn AB (tidigare firma Njutångerstugan AB), Sverige, företrädd av R.P. Norrlandsadvokaterna AB, Sverige.

3. Domännamn och förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <keostugan.se>, <njutangerstugan.se> och <njutångerstugan.se> (nedan tillsammans ”Domännamnen” och enskilt ”Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 11 juni 2020. Innehavaren lämnade in ett svar den 29 juni 2020.

WIPO Center utsåg Jon Dal som ensam tvistlösare i detta ärende den 8 juli 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

Ansökan omfattar flera domännamn mot samma Innehavare. Även om ansökan stödjer sig på flera rättigheter bedömer tvistlösaren att det är till gagn för utredningen att de handläggs i ett förfarande.

4. Yrkanden

Sökanden yrkar att Domännamnen överförs till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkanden.

5. Parterna har anfört

5.1. Sökanden

A. Respektive Domännamn är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Domännamnet <keostugan.se> har Sökanden haft i sin ägo då Sökanden drivit företag under firman KEO Stugan AB och underlag visar att detta namn hör till adress Njutångersvägen 16 i Njutånger och att det fortsatt finns samband mellan Sökanden och KEO Stugan AB samt även med Domännamnen <njutångerstugan.se> och <njutangerstugan.se>.

B. Domännamnen har registrerats eller använts i ond tro

Det är Sökande som från början har registrerat och betalat årsavgifter för dessa tre Domännamn men som sedan har hamnat i annans händer på grund av tvist mellan Sökanden och Innehavaren. Innehavaren har velat ta över Sökandens verksamhet.

C. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnen

Innehavaren har tagit Domännamnen och uppenbart finns det ett intresse men intresset är inte berättigat då Sökanden har jobbat med Domännamnen framförallt <keostugan.se> i ett antal år för att bli länkad bra hos Google. Sökanden har <keosnickerier.se> också som Sökanden fortfarande äger.

Då KEO Stugan AB gick i konkurs beslöt sig Sökanden för att starta upp företaget igen men valde att ta hjälp av en utomstående person som skulle hjälpa Sökanden igång med verksamheten. Det var svårt efter konkursen och diskussioner fördes kring hur en ny verksamhet kunde starta. Det blev bestämt att Sökandens medhjälpare (som nu startat upp Mo Stugan) skulle starta en firma med namnet Njutångerstugan AB då Sökanden bor i Njutånger och tillverkningen bedrivs där. KEO Stugan kunde inte användas som företagsnamn, så Sökanden valde Njutångerstugan. Sökanden skulle bli inskriven i Njutångerstugan i efterhand, vilket lovades muntligen, detta påpekade medhjälparen ett antal gånger, men det blev aldrig av utan Sökanden fortsatte tillverka stugor som såldes via Innehavaren med tron att bli inskriven i firman. Men efter att samarbetat pågått en tid så fick Sökanden höra att Innehavaren letade efter nya lokaler i Söderhamn för att tillverka stugor där. Sökanden ville vara säker på att bli inskriven i firman innan en potentiell flytt för att fortsätta samarbetet. Innehavaren omregistrerade bolaget till Mo Stugan istället för Njutångerstugan AB och menade att hemsidan och Domännamnen var Innehavarens. Innehavaren tog över Domännamnen och webbsidan.

D. Bevisning

Sökanden har som bevisning åberopat bl.a. kvitto för betalning av årsavgifter för Domännamnen, kopia på ändringsanmälan och skärmdumpar från Innehavarens webbsidor.

5.2. Innehavaren

A. Respektive Domännamn är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Domännamnen har överlåtits till Innehavaren.

B. Domännamnen har registrerats eller använts i ond tro

I samband med överlåtelse av Domännamnen till Innehavaren åtog sig Sökanden att ombesörja registrering. Det är oklart huruvida Sökanden låtit göra detta.

C. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnen

Innehavaren är ägare till Domännamnen och har intresse av dem.

D. Bevisning

Innehavaren åberopar som bevisning kopior på överlåtelsehandlingar för Domännamnen.

6. Diskussion och slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

A. domännamnet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken eller ett näringskännetecken; vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt; och

B. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro; och

C. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med sin ansökan måste samtliga tre villkor vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Till stöd för att Sökanden uppfyller det första villkoret har Sökanden åberopat i) den för Sökandens enskilda firma registrerade firman ”KEO Snickerier”; samt ii) en ändringsanmälan för registrering av särskilt firmanamn ”Njutångerstugan AB” för Sökandens enskilda firma.

Tvistlösaren finner att ”KEO Snickerier” inte är tillräckligt likt Domännamnet <keostugan.se> för att Sökanden ska anses uppfylla det första kravet gällande detta Domännamn.

Tvistlösaren finner vidare att en ansökan om registrering av särskilt firmanamn inte innebär att Sökanden innehar någon firmarättighet till ”Njutångerstugan AB”. Sökanden innehar härmed inte en firma eller annan rättighet som liknar Domännamnen <njutångerstugan.se> och <njutangerstugan.se>.

Sökanden uppfyller inte det första villkoret och ansökan om överföring av Domännamnen ska därför lämnas utan bifall.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro / C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med sin ansökan måste samtliga tre villkor vara uppfyllda. Sökanden uppfyller inte det första villkoret och Sökandens ansökan kan därför inte vinna framgång. Någon prövning av villkor 2 och 3 behöver härmed inte göras.

7. Beslut

Sökandens ansökan om överföring av Domännamnen lämnas utan bifall.

8. Sammanfattning

Sökanden uppfyller inte det första villkoret och ansökan lämnas därför utan bifall.

Jon Dal
Datum: 10 juli 2020