WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0026

1. Sökande

Sökanden är XER AB, Sverige (”Sökanden”), företrädd av Advokatfirman Lindahl, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Admin, Mirio Limited, Cypern (”Innehavaren”).

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <xer.se> (”Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 5 maj 2020. Innehavaren lämnade in ett svar den 2 juni 2020.

WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam tvistlösare i detta ärende den 5 juni, 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Domännamnet <xer.se> registrerades den 2 oktober 2006 av det svenska bolaget Name Navigation AB. Nämnda bolag har varit ett helägt dotterbolag till Innehavaren sedan den 14 november 2007. Domännamnet har därefter överlåtits till och därmed registrerats av Innehavaren den 1 december 2018. Webbplatsen för Domännamnet innehåller enbart så kallade ”pay-per-click”-länkar.

Sökanden är ett bolag som erbjuder tjänster inom styrning, planering och uppföljning av stora projekt, program och portföljer.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

XER AB bildades den 5 december 2017 och bolaget äger även dotterbolagen XER Management AB samt XER Projekt AB. Man innehar således ensamrätten till nämnda företagsnamn såsom näringskännetecken. Innehavarens Domännamn är identiskt med Sökandens registrerade företagsnamn XER AB. Nämnda domännamn är även förväxlingsbart med företagsnamnen XER Management och XER Projekt.

Innehavaren förvärvade Domännamnet den 11 december 2019. Enligt egen utsago var Innehavaren medveten om Sökandens registrerade rättigheter avseende XER vid tidpunkten för Innehavarens förvärv av Domännamnet. Det framgår även av korrespondensen mellan parterna att Innehavaren enbart äger Domännamnet i syfte att sälja det till en varumärkesinnehavare. Innehavaren var således i ond tro vid tiden för nämnda registrering, och fortsätter att använda Domännamnet i ond tro.

Innehavaren har ingen rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. Innehavaren äger inte heller rätten till något företagsnamn, varumärke eller annat legalt namn som kan kopplas till Domännamnet. Webbplatsen för Domännamnet innehåller enbart så kallade ”pay-per-click”-länkar som i sig inte kan anses utgöra ett berättigat intresse. Det framgår även av korrespondens med Innehavaren att Innehavaren, genom sitt dotterbolag, har ägt domännamnet i över tio år utan att utveckla någon verksamhet kopplad till Domännamnet. På webbplatsen för Domännamnet syns även en banner med texten ”maybe for sale” vilket ytterligare indikerar att Innehavaren inte har något berättigat intresse till Domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavarens verksamhet består i att registrera köpa och sälja domännamn samt utveckla dem till tjänster och sajter. Domännamnet registrerades den 2 oktober 2006 av Innehavarens helägda dotterbolag Name Navigation AB. Den 1 december 2018 fördes Domännamnet över till Innehavaren i samband med att Name Navigation AB skulle likvideras. Mot bakgrund av att den ursprungliga registreringen av Domännamnet föregår Sökandens registrering av de åberopade företagsnamnen ska Sökandens begäran avslås.

Domännamnet har inte registrerats eller använts i ond tro. Domännamnet registrerades långt innan Sökanden registrerade de åberopade företagsnamnen. Även om Domännamnet har överlåtits från Name Navigation AB till Innehavaren så har det skett inom samma koncern. Vidare består Domännamnet av tre bokstäver som är generiska och som är svåra för en enskild aktör att erhålla ensamrätt till. Dessutom är Sökandens verksamhet inte känd hos allmänheten och det har inte framlagts några bevis som tyder på att Innehavaren har inkräktat på Sökandens verksamhet eller varit i ond tro efter den initiala kontakten från Sökanden. På webbplatsen för Domännamnet har det visats länkar för matleverans. Att Innehavaren har valt att inte sälja Domännamnet till Sökanden innebär inte att Sökanden är i ond tro.

Innehavaren har ett berättigat intresse till Domännamnet. Innehavaren har en av de större domänportföljerna i Sverige med många 2-, 3- och 4-bokstavsdomäner. Verksamheten med sponsrade länkar är legitim vilket har fastslagits i tidigare praxis, se till exempel ATF-ärende nr. 137, avseende <diligensen.se>. Domännamnet används således i kommersiell verksamhet och gör inte intrång i Sökandens rättigheter.

7. Diskussion och slutsatser

Ett domännamn kan överföras till den part som begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar ett kännetecken eller namn vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt,
B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att den part som inleder tvistlösningsförfarandet ska vara framgångsrik i sin begäran om överföring av domännamn.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Innehavaren äger genom det registrerade företagsnamnet XER AB en ensamrätt att använda XER som näringskännetecken i Sverige (för den registrerade verksamheten). Vid jämförelsen mellan domännamnet och den rättighet som sökanden stödjer sin ansökan på beaktas framförallt den språkliga likheten mellan domännamnet och sökandens rättighet. Däremot beaktas inte vilken verksamhet som domännamnet används för vid denna prövning. I rubricerat ärende utgörs Domännamnet av <xer.se> Domännamnet är således att betrakta som nästan identiskt med Sökandens åberopade företagsnamn XER AB samt liknar de registrerade företagsnamnen XER Management AB och XER Projekt AB.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av om Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Det räcker att ond tro föreligger vid antingen registrering eller användning av Domännamnet för att rekvisitet ska vara uppfyllt.

Sökanden påstår att Innehavaren var i ond tro vid tiden för Innehavarens förvärv av Domännamnet från Name Navigation AB, men även vid den fortsatta användningen av Domännamnet. Tvistlösaren uppfattar att påståendet om ond tron baseras på att Innehavaren skall ha registrerat Domännamnet i syfte att sälja det till Sökanden.

Innehavaren har tillbakavisat Sökandens påståenden och menar bland annat att Domännamnet registrerades långt innan Sökanden registrerade de åberopade företagsnamnen. I ärendet får det anses utrett att Domännamnet registrerades ursprungligen den 2 oktober 2006 av Name Navigation AB. Eftersom Name Navigation AB är ett av Innehavaren helägt dotterbolag ska inte heller ond tro anses föreligga vid tiden för överlåtelsen av Domännamnet från nämnda dotterbolag till Innehavaren.

Innehavaren anser att generiska domännamn bestående av tre bokstäver är attraktiva och innehavet är i linje med Innehavarens verksamhet som innefattar registrering av domännamn innehållande mellan två och fyra bokstäver. De av Sökanden åberopade rättigheterna existerade inte vid tiden för den ursprungliga registreringen av Domännamnet och således kan det uteslutas att Name Navigation AB var i ond tro vid tiden för registreringen. Det kan även uteslutas att Innehavaren eller Name Navigation AB var i ond tro vid tiden för Innehavarens förvärv av Name Navigation AB år 2007. Av åberopad e-postkorrespondens från 2017 som Sökanden har hänvisat till finns det ingen omständighet som visar att Name Navigation AB eller Innehavaren var i ond tro vid tiden för nämnda korrespondens. Det är Sökanden som kontaktar Name Navigation AB både i april 2017 och i maj 2017 med en förfrågan om eventuell försäljning av Domännamnet och inte vice versa. Att parterna inte kommer överens om en köpeskilling innebär inte att ond tro föreligger hos Name Navigation AB eller Innehavaren.

Fråga uppstår då om Innehavaren är i ond tro vid tiden för Innehavarens registrering av Domännamnet, det vill säga vid tiden för överlåtelsen av Domännamnet från Name Navigation AB till Innehavaren. Av den e postkorrespondens från april 2020 som Sökanden åberopat framgår det att Innehavaren kände till Sökanden sedan tidigare. Tvistlösaren finner det därför styrkt att Innehavaren kände till Sökandens rättigheter vid registreringen (överlåtelsen) av Domännamnet. Enbart kännedom om någon annans rättighet räcker dock inte för att Innehavaren ska vara i ond tro. I förevarande fall måste det även styrkas att Domännamnet registrerades för att säljas till Sökanden, eller att annan grund som konstituerar ond tro förelåg. Frågan som kvarstår är om Innehavaren, i och med sin kännedom om Sökandens rättigheter, kan sägas ha registrerat (förvärvat) Domännamnet för att sälja det till Sökanden. Tvistlösaren ser ingen anledning att ifrågasätta Innehavarens förklaring att Domännamnet överfördes till Innehavaren i och med att Name Navigation AB skulle likvideras. Det finns inte heller någonting som indikerar att syftet med innehavet av Domännamnet skulle ha ändrats i och med nämnda överlåtelse. Sökanden har inte heller åberopat någon annan grund som utvisar att Innehavaren är i ond tro. Sökanden tog kontakt med Innehavaren på nytt i april 2020, drygt två år efter den första kontakten, med en ny förfrågan om att köpa Domännamnet. Det ligger dock i sakens natur att en innehavare av ett domännamn måste kunna erhålla en förfrågan från tredje man om en eventuell överlåtelse av domännamnet utan att riskera att försättas i ond tro. Varken det sagda eller annat styrker Sökandens påståenden om att Innehavaren är i ond tro eller var i ond tro vid registreringen (överlåtelsen) av Domännamnet.

Mot bakgrund av en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter i ärendet finner Tvistlösaren det inte visat att Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Eftersom det inte är styrkt att Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro finns det ingen anledning att utreda huruvida Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <xer.se> ska inte överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Domännamnet är identiskt med, eller liknar, Sökandens rättigheter, men Innehavaren kan inte anses ha registrerat eller använt Domännamnet i ond tro.

Peter Hedberg
Datum: 1 juli 2020