WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0020

1. Sökande

Sökanden är Svea Ekonomi AB, Sverige företrädd av Ports Group AB, Sweden (”Sökanden”).

2. Innehavare

Innehavaren är D-Max Limited, D-Max Ltd., Saint Kitts och Nevis (”Innehavaren”).

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <sweadirekt.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 1 april 2020. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna svar den 4 maj 2020.

WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam tvistlösare i detta ärende den 5 maj 2020. Tvistlösaren har lämnat in en ”Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet”, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Innehavaren registrerade domännamnet <sweadirekt.se> den 21 maj 2009. Domännamnet innehåller sponsrade länkar som länkar besökaren vidare till tredje parts hemsidor.

Sökanden bedriver finansiell verksamhet i ett flertal europeiska länder och har flera kännetecken registrerade, bland andra det svenska varumärket SVEADIREKT från 2 juni 2004, registreringsnummer 371715.

Innehavaren har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte gjort det.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är Svea Ekonomi AB inregistrerades 1994 och är en koncern med finansiell verksamhet i ett flertal europeiska länder.

Sökanden är innehavare av ett flertal rättigheter inklusive registrerade varumärken med lydelserna SVEADIREKT, SVEA men även ”Svea” i kombination med andra lydelser, samtliga med giltighet i Sverige. Domännamnet <sweadirekt.se> är nästintill identiskt med ”SVEADIREKT med den enda skillnaden av att ”v” är utbytt mot ett ”w”. Domännamnet bedöms därmed att vara förväxlingsbart med Sökandes registrerade varumärke.

Sökanden skickade ett varningsbrev till Innehavaren i vilket Sökandens rättigheter klargjordes och ett krav framställdes på en överföring av domännamnet <sweadirekt.se>.

Innehavaren var vid ond tro vid domänens registrering. Vid tidpunkten för domänens registrering hade Sökanden ett registrerat varumärke till lydelsen SVEADIREKT. Innehavarens domännamn innehåller denna lydelse. Då Sökanden hade en registrerade rättighet till lydelsen Sveadirekt sedan innan domännamnets registrering får Innehavaren anses ha registrerat domännamnet i ond tro med vetskap om Sökandens verksamhet.

Det finns inget som har framkommit som stöder att Innehavaren skulle ha någon rätt eller något berättigat intresse till domännamnet <sweadirekt.se>. Tvärtom kan inte Innehavaren anses ha varken en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet då denna innehåller sponsrade länkar som länkar besökaren vidare till tredje parts hemsidor. Vidare finns det inget som visar att domännamnet skulle vara allmänt känt för de varor eller tjänster som Innehavaren tillhandahåller, eller att det skulle förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Sökanden har visat sig inneha en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1 för varumärket SVEADIREKT som är identisk med eller liknar domännamnet <sweadirekt.se>.

B. Baserat på det ovan nämnda finner Tvistlösaren att domännamnet <sweadirekt.se> används i ond tro.

C. Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet <sweadirekt.se> för Innehavaren, har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Domännamnet <sweadirekt.se> skall överförs till Sökanden.

Peter Hedberg
Datum: 15 maj 2020