WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0014

1. Sökande

Sökanden är Cykeltjänst i Södertälje AB, Sverige, företrädd av A.O., Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Admin, Mirio Limited, Cypern.

3. Domännamn och förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <cykeltjanst.se> (”Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 9 mars 2020. Innehavaren lämnade in ett svar den 7 april 2020.

Sökanden begär att ansökan ska prövas av en tvistlösare. Innehavaren godtar att ansökan prövas av en tvistlösare.

WIPO Center utsåg Jon Dal som ensam tvistlösare i detta ärende den 9 april 2020. Tvistlösaren har lämnat in en deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Yrkanden

Sökanden yrkar att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens ansökan.

5. Parterna har anfört

5.1 Sökanden

A. Identisk eller liknande rättighet

Sökandens företagsnamn ”Cykeltjänst” är Sökandens lagligt och erkända företagsnamn. Det är Sökandens kännetecken och används av Sökanden i samband med försäljning av varor och tjänster inom cykelhandeln i Sverige. Sökanden anser att Domännamnet och Sökandens företagsnamn är identiska och att Sökanden har rättigheter till Domännamnet.

B. Registrering eller användning i ond tro

Domännamnet används inte av Innehavaren. Registreringen av Domännamnet måste ha gjorts med syfte att sälja Domännamnet till Sökanden eller till en konkurrent.

C. Rätt eller berättigat intresse

Sökanden är ett svenskt registrerat bolag som heter ”Cykeltjänst”. Sökanden använder namnet i loggor, skyltar samt reklam. Det är viktigt att någon annan inte använder sig av Sökandens företagsnamn. Sökanden har via sin hemsida ”www.cykeltjanst.com” försäljning av varor och tjänster som är kopplad till namnet.

Domännamnet kan användas i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada Sökandens firmanamn. Sökanden kan inte heller se att Domännamnet används av någon eller att det har använts sedan Domännamnet registrerades av Innehavaren.

5.2 Innehavaren

Innehavarens verksamhet består i att registrera, köpa och sälja domäner samt utveckla dem till tjänster och sajter. Innehavaren innehar och förvaltar en stor portfölj av domäner och utvecklade sajter. Innehavarens tidigare dotterbolag registrerade Domännamnet den 20 oktober 2006.

A. Identisk eller liknande rättighet

Innehavaren bestrider att Sökandens kännetecken skall gälla i denna tvistlösning.

Sökandens firmanamn är inte identiskt med Domännamnet då Sökandens firmanamn är "Cykeltjänst i Södertälje AB".

Dessutom så är dominanten i firmanamnet "cykeltjänst" generisk och detta är nog anledningen till att Sökanden inte fått registrera enbart "Cykeltjänst AB" som firmanamn. Detta bekräftas av att det finns ytterligare en registrerad firma med firmanamnet "Nossebro Cykeltjänst, K.R.”.

B. Registrering eller användning i ond tro

Det bestrids att Innehavaren använder Domännamnet i ond tro.

Domännamnet registrerades för att det är ett generiskt domännamn och tillhör en kategori (cykel) som Innehavaren utvecklat och driver sajter inom.

Sökandens verksamhet är heller inte känd för allmänheten. Sökanden verksamhet är framförallt en cykelbutik i Södertälje. Sökanden har inga fler butiker runt om i landet. Sökanden har inte genomfört några rikstäckande marknadsföringskampanjer. Innehavaren har (därför) inte känt till Sökanden och dess verksamhet innan denna tvistlösning.

Sökanden påstår att Domännamnet inte används av Innehavaren, vilket inte är sant. Vidare påstår Sökanden att registreringen av Domännamnet måste ha gjorts med syfte att sälja Domännamnet till Sökande eller till en konkurrent. Om det var Innehavarens syfte så skulle Innehavaren ha besvarat köpförfrågningar eller kanske redan sålt Domännamnet då Innehavaren haft Domännamnet i sin ägo i många år och fått en del förfrågningar under den tiden. Exempelvis så har Sökanden själv kontaktat Innehavarens tidigare dotterbolag utan att ha fått sin förfrågan besvarad, då Domännamnet inte var till salu.

Den sista förfrågan gjordes förra året. Den person med bolag som är avsändare till denna förfrågan är en IT-konsult från Nykvarn, vilket ligger strax utanför Södertälje, där Sökanden har sin verksamhet. Men även denna gång besvarade inte Innehavaren köpförfrågan, då Domännamnet inte var till salu.

Avslutningsvis bör det nämnas att även om Innehavaren inte sålt Domännamnet, så bör inte en sådan möjlighet försätta Innehavaren i ond tro, då principen om avtalsfrihet även gäller för generiska domännamn, där fler än en part har rätt till domännamnet.

C. Rätt eller berättigat intresse

Det bestrids att Innehavaren saknar berättigat intresse till Domännamnet.

Innehavaren har en stor portfölj av domännamn och sajter. Dessa används i olika sammanhang och upplägg. Ett antal domännamn har utvecklats till sajter inom olika vertikaler såsom: "Mode", "Resor" och "Shopping".

Domännamnet registrerades för att ingå i subkategorin "Cykel" inom ovan nämnda vertikal för "Shopping". De utmärkande domännamnen/sajterna i Cykel-kategorin är framförallt: <mountainbike.se>, <cykelbutik.se>, <cykelhjälm.se>, <barncykel.se> och <cykelbyxa.se>.

Domännamnet har även på sistone använts för att stödja Världsnaturfonden genom att uppmärksamma deras kampanj att bli en tigerfadder.

All ovan användningen av Domännamnet (mer än 13 år som Innehavaren haft Domännamnet i sin ägo) ger Innehavaren ett berättigat intresse till Domännamnet.

6. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

A. domännamnet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken eller ett näringskännetecken; vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

B. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

C. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med sin ansökan måste samtliga tre villkor vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden åberopar sin firma ”Cykeltjänst i Södertälje AB” som stöd för att det första villkoret är uppfyllt.

Den prövning som ska göras under det första villkoret är en bedömning av den språkliga likheten mellan Domännamnet och den av Sökanden åberopade firman.

Domännamnet består (utöver .se) av ordet ”cykeltjanst” och i Sökandens firma ingår ordet ”Cykeltjänst”. Den åberopade firman innefattar även orden ”i Södertälje AB” men ”Cykeltjänst” är den språkligt dominerande delen av firman. Domännamnet liknar den av Sökanden åberopade firman och det första villkoret är härmed uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Ordet ”Cykeltjänst” är beskrivande för en verksamhet som omfattar försäljning av varor och tjänster inom cykelhandeln. Sökanden har inte någon ensamrätt till ordet ”Cykeltjänst” i sin firma då ordet är beskrivande för Sökandens verksamhet. Sökanden har endast skydd för hela firman ”Cykeltjänst i Södertälje AB”.

Innehavaren registrerade Domännamnet i oktober 2006. Enligt Innehavaren registrerades Domännamnet för att det är ett generiskt domännamn och tillhör en kategori (cykel) som Innehavaren utvecklar och driver sajter inom.

Att registrera ett generiskt ord som ”cykeltjanst” (uppfattas som ”cykeltjänst”) som domännamn och använda detta domännamn för att utveckla och driva siter med koppling till cyklar utgör i regel inte registrering eller användning i ond tro. För generiska domännamn gäller principen först till kvarn.

Det har inte framkommit något i ärendet som tyder på att Innehavaren har registrerat eller använt Domännamnet för att sälja det till Sökanden eller för att dra nytta av Sökandens goodwill för att generera trafik till Innehavarens siter.

Det finns inte heller något krav på användning av ett generiskt domännamn för att Innehavaren inte ska vara i ond tro.

Tvistlösaren finner att Innehavaren inte har registrerat eller använt Domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har registrerat Domännamnet i syfte att använda Domännamnet i dess språkliga betydelse, för att utveckla och driva sajter inom området cyklar. Inget har framkommit i ärendet som tyder på att Innehavaren registrerat eller använt Domännamnet för att vilseleda om kommersiellt ursprung eller att skada Sökandens känneteckensrättigheter.

Tvistlösaren finner att Innehavaren har ett berättigat intresse till Domännamnet.

7. Beslut

Ansökan om överföring av <cykeltjanst.se> ska avslås.

8. Sammanfattning

Domännamnet uppvisar språkliga likheter med Sökandens firma och det första villkoret är uppfyllt. Innehavaren har registrerat ett generiskt domännamn i syfte att använda det i dess språkliga betydelse. Innehavaren har inte registrerat eller använt Domännamnet i ond tro och har ett berättigat intresse till Domännamnet.

Jon Dal
Datum: 15 april 2020