WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0012

1. Sökande

Sökanden är Gustav Daiber GmbH, Tyskland, företrädd av Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Daiber Sverige Handelsbolag / C.S., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <jamesandnicholson.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som finns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 14 februari 2020. Innehavaren lämnade inte in ett Svar utan skickade ett informellt email den 16 februari 2020 och frågade angående svarsdatum, varpå WIPO svarade 17 februari 2020. Följaktligen meddelade WIPO Center den 25 mars 2020 parterna att påbörjan av utnämningen av Tvistelösare skett då svarsdatum hade passerat,.

WIPO Center utsåg Gunnar Karnell som ensam Tvistlösare i detta ärende den 26 mars 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Innehavarens domännamn <jamesandnicholson.se> registrerades den 25 maj 2019.

5. Yrkande

Sökanden yrkar att domännamnet <jamesandnicholson.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är ett tyskt företag, Gustav Daiber GmbH (här förkortat ”GDG”), som i Europa är en ledande tillverkare av ”promotion- och arbetskläder”. Dess verksamhet startade 1912 i Tyskland och det är alltjämt verksamt, bl. a. under sitt eget varumärke JAMES & NICHOLSON.

Innehavaren är ett svenskt handelsbolag, reg. nr. 969617-5398, Daiber Sverige Handelsbolag (stundom förkortat Daiber HB; här förkortat DSHB).

Sökanden yrkar nu överföring till sig av det för DSHB, av C.S., registrerade och använda domännamnet <jamesandnicholson.se>.

Domännamnet <jamesandnicholson.se> är identiskt med eller liknar Sökandens den 27 mars 2008 registrerade Europeiska Union varumärke (”EUTM”) JAMES & NICHOLSON, Nr. EUTM 005842745 (ord; klasser 18, 24 och 25, avseende (med exempel) diverse varor av läder och läderimitationer, textila produkter och kläder, registrerat 28 mars 2008). Varumärket ger Sökanden rättsgrund i Sverige för sitt yrkande genom att i tiden föregripa registreringen av domännamnet <jamesandnicholson.se>.

DSHB var tidigare Sökandens återförsäljare och ensamma grossist i Sverige. Företaget marknadsförde och sålde kläder och textilvaror i Sverige. Det använde då med Sökandens samtycke dess varumärke JAMES & NICHOLSON. En websida <daiber.se> drevs av DSHB under åren 2007, 2008 och 2009.

Fram till den 16 januari 2019 var C.S. som bolagsman i DSHB kontaktperson till GDG för den svenska verksamheten. När förhållandet upphörde i januari 2019 efterlämnade DSHB ett betydande skuldbelopp till GDG. En sista delbetalning till Sökanden avseende DSHBs svenska verksamhet skedde den 7 december 2018.

Omständigheter ledde till att Sökanden i maj 2019 kontaktade C.S. såsom företrädare för Innehavaren med anspråk att få domännamnet <daiber.se> överfört till Sökanden eller ”i vart fall pekandes till Sökandens tyska domän”, så att den som ”letar efter Sökandens produkter ska hamna rätt”. C.S. begärde då ett belopp i ersättning för domännamnet, vilket Sökanden förklarade sig kunna acceptera endast såsom avräkning på det här ovan nämnda, betydande skuldbeloppet till GDG. Sökanden accepterade inte ett förslag av C.S. att Sökanden skulle frånfalla sina ersättningsanspråkanspråk. Innehavarens registrering av domännamnet <jamesandnicholson.se> den 25 maj 2019 skedde i anslutning till ytterligare resultatlösa diskussioner mellan företrädare för Sökanden och C.S., bl. a.om en överföring till GDG av domännamnet <daiber.se> och om utestående skulder till Sökanden.

Sökanden har den 27 januari 2020 tillskrivit Innehavaren med uppmaning att frivilligt överföra domännamnet <jamesandnicholson.se> till Sökanden men inte fått något svar.

Som tidigare återförsäljare och ensam grossist i Sverige har Innehavaren genom bolagsmannen C.S. blivit väl medveten om Sökanden, dess verksamhet, rättigheter och varumärken. Innehavarens domännamn <jamesandnicholson.se> används nu för en websida som visar pornografiska bilder och videoclips med en nertill liggande text ”James & Nicholson für Damen und Herren” och ”Clothing from James & Nicholson … a supplier of adult clothing and attire. Offering an exceptionally wide range of clothing and outfits” samt ”in addition we offer some of the best free XXX adult videos online”. Texten ger en tydlig hänvisning till Sökandens verksamhet. Inga kläder finns till salu på hemsidan.

Innehavarens registrering och användning av domännamnet <jamesandnicholson.se> utvisar ond tro med avsikt att störa Sökandens affärsverksamhet. Användningen av domännamnet <jamesandnicholson.se> är ägnad att ge intrycket att webbplatsen med dess pornografiska utbud har ett samband med Sökanden. Användningen framstår som ett påtryckningsmedel för att få Sökanden att acceptera avskrivning av skulder eller att få betalning av Sökanden för överföring av domännamnet från Innehavaren till Sökanden. Att den som söker efter Sökandens produkter i stället exponeras för pornografi är stötande och skadar Sökanden.

Innehavaren saknar egen rätt eller berättigat intresse till domännamnet <jamesandnicholson,se>.

B. Innehavaren

Sökandens ansökan har inte i föreskriven tid för att skola beaktas i ärendet blivit besvarad av Innehavaren.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet <jamesandnicholson.se> är identiskt med eller liknar Sökandens registrerade varumärke JAMES & NICHOLSON, innebärande en Sökandens rättighet, vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden har kunnat visa rätt.

B. Mot bakgrund av vad som har visats i ärendet anser Tvistlösaren att domännamnet <jamesandnicholson.se> har registrerats eller använts i ond tro.

C. I beaktande av vad Sökanden obestritt har anfört om omständigheterna kring Innehavarens registrering och användning av domännamnet <jamesandnicholson.se> finner Tvistlösaren att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <jamesandnicholson.se> ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Sökandens registrerade varumärke JAMES & NICHOLSON är identiskt med eller liknar domännamnet. Domännamnet resulterar i vilseledande och till pornografiskt innehåll. Tvistlösaren finner att kriteriet vad gäller ond tro är uppfyllt. Vidare har Innehavaren inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Gunnar Karnell
Datum: 29 mars 2020