WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0011

1. Sökande

Sökanden är Ristom AB, Sverige ("Sökanden"), företrädd av A.G., Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Admin, Electric Domains Limited, Storbritannien ("Innehavaren"), företrädd av M.K., Malta.

3. Domännamn och förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <lovudden.se> ("Domännamnet").

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 14 februari 2020. En tredje part lämnade in ett svar för Innehavaren den 10 mars 2020. WIPO Centret bad den tredje parten att identifiera sig i relation till Innehavaren och svarande den 24 mars 2020 ”We confirm the relationship tp the Domain Holder as a party delegated to manage the domain name. Since we own the domain name, mailkeepers.com, please treat the responses from [...]@mailkeepers.com as valid and authorized.”

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 2 april 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är ett bolag som driver hotellverksamhet vid namn Lövudden i Västerås. Sökanden är innehavare av det svenska nationella varumärket LÖVUDDEN med registreringsnummer 606159. Varumärkesansökan för LÖVUDDEN gavs in till svenska Patent- och registreringsverket den 3 januari 2020 och varumärket registrerades den 24 januari 2020.

Domännamnet registrerades den 18 maj 2017. Domännamnet resulterar till en sida som innehåller information om vikten av konferenser för företag samt hur de kan arrangeras.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt överföringen.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Ansökan mottogs av WIPO Center den 10 februari 2020. I ansökan har Sökanden anfört i huvudsak följande.

Sökanden är innehavare av det nationella varumärket LÖVUDDEN, registrerat i Sverige. Sökanden har övertagit en verksamhet som varit känd i Sverige under mer än 70 år. Verksamheten är helt knuten till Sverige och bedrivs på adressen Lövudden, 725 91 Västerås. Innehavaren är ett bolag i Storbritannien som inte bedriver någon verksamhet av något slag vare sig i Sverige eller i Storbritannien och vare sig under namnet Lovudden eller Lövudden.

B. Innehavaren

Den 10 mars 2020 ingavs ett svar i aktuellt ärende daterat den 3 mars 2020 av en tredje part. Svaret undertecknades den 9 mars 2020 av M.L., Director för Electric Domains Limited. Svaret får därmed anses vara ingivet av Innehavaren. I svaret har Innehavaren anfört i huvudsak följande.

Domännamnet är inte identiskt med Sökandens rättighet. Även om orden är uppbyggda på ett liknande sätt finns klara skillnader i uttal av Domännamnet respektive rättigheten. Det föreligger därför ingen förväxlingsrisk mellan Domännamnet och rättigheten. Det bör också, i denna del, noteras att domännamnet <lövudden.se> fanns ledigt att registrera efter att Sökanden registrerat sin rättighet och ingett aktuell ansökan till WIPO Center. Således fanns en exakt-match-domän med rättigheten, och med samma landskod som Domännamnet, ledig att registrera.

Domännamnet har varit i Innehavarens ägo sedan 2017, vilket är tre år innan Sökanden gjorde sin varumärkesregistrering. På intet sätt används Domännamnet för att utnyttja någons goda rykte. Sökanden har aldrig påtalat en bättre rätt till Domännamnet direkt till Innehavaren och Innehavaren har aldrig försökt sälja Domännamnet till Sökanden. Innehavaren kände inte till Sökandens varumärke innan Innehavaren informerades om denna tvist. Sökandens varumärke har skydd i klass 43 (hotell) och på inget ställe på sin webbplats utger sig Innehavaren för att vara ett hotell och det finns inga tjänster/produkter listade på webbplatsen i utbyte mot ersättning. Det fanns således ingen ond tro vid registreringstillfället (då existerade inte Sökandens rättighet) och inte heller i användandet av Domännamnet.

Innehavaren har ett berättigat intresse till Domännamnet eftersom Domännamnet är äldre än Sökandens rättighet och varit i Innehavarens ägo väldigt länge.

7. Diskussion och slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Alla tre villkor måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av det svenska nationella varumärket LÖVUDDEN med registreringsnummer 606159. Det omtvistade domännamnet är <lovudden.se>.

Vid likhetsbedömningen ska bortses från toppdomänen, i detta fall “.seˮ. Mellan LÖVUDDEN och "lovudden" består därmed den enda skillnaden i att domännamnet är skrivet med bokstaven “o” i stället för "ö". Även om det är möjligt att registrera domännamn med exempelvis de svenska nationella tecknen “å”, “ä” och “ö”, är det vanligt att translitterera dessa bokstäver till exempelvis “a” och “o”. Det är därmed Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <lovudden.se> liknar Sökandens varumärken LÖVUDDEN, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt. Villkoret i paragraf 7.2, punkt 1, i Registreringsvillkoren är således uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det framkommer av handlingarna i ärendet att Sökandens varumärke LÖVUDDEN registrerades efter att Domännamnet hade registrerats. Det är därmed inte troligt att Innehavaren haft någon kännedom om Sökandens nationella varumärke vid tiden för registrering av Domännamnet. Sökanden har inte heller ingett någon bevisning som visar att Innehavaren, varken vid tiden för registrering av Domännamnet eller efteråt, har haft kännedom om Sökandens användning av LÖVUDDEN som varumärke. Det finns exempelvis ingen skriftväxling mellan parterna eller ett erbjudande från Innehavaren till Sökanden om att sälja Domännamnet. Det finns inte heller något som tyder på att Innehavaren försökt använda sig av Sökandens goda rykte på något sätt. Vid en helhetsbedömning finner Tvistlösaren att kravet på att Domännamnet ska ha registrerats eller använts i ond tro enligt paragraf 7.2, punkt 2, i Registreringsvillkoren inte är uppfyllt.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

I och med att kravet på ond tro, som anförts ovan, inte är uppfyllt (paragraf 7.2, punkt 2, i Registreringsvillkoren) föreligger inte anledning att pröva huruvida Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <lovudden.se> ska inte överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Domännamnet <lovudden.se> liknar Sökandens svenska nationella varumärke LÖVUDDEN. Eftersom Domännamnet registrerades före varumärket LÖVUDDEN ansöktes om och registrerades och Sökanden inte har frambringat någon bevisning som visar att Innehavaren haft kännedom om Sökandens användning av LÖVUDDEN som varumärke, är det inte visat att Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.

Monique Wadsted
Datum: 21 april 2020