WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0010

1. Sökande

Sökanden är Arvika kommun, Sverigeföreträdd av A.S., ITConnect Scandinavia AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Bio Ventus, Bioventus Kommanditbolag, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <arvikakommun.se> (”Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 13 februari 2020. Innehavaren svarade inte och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 19 mars 2020.

WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam Tvistlösare i detta ärende den 23 mars 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är Arvika kommun som tidigare innehaft Domännamnet, men inte förnyat det. Efter att Domännamnet släppts fritt lät Innehavaren registrera det. Domännamnet använts till pay-per-click länkar.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Det är uppenbart att Innehavaren som är en domain broker och ett företag i Nacka inte kan ha ett berättigat intresse till <arvikakommun.se> eller vara i god tro vid registreringen av Domännamnet då det rör ett domännamn som så tydligt tillhör Sökanden. Domännamnet ska dessutom bjudas ut till försäljning vilket visar att syftet med registreringen inte är legitimt. Sökanden är tidigare innehavare av Domännamnet men förnyade inte det i samband med att Loopia förvärvade .SE Direkt.

B. Innehavaren

Innehavaren har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte gjort det.

7. Diskussion och slutsatser

Av Registreringsvillkoren följer att ett domännamn, på yrkande av den som ansöker om alternativt tvistlösning vid Internetstiftelsen i Sverige, ska avregistreras eller överföras till sökanden om följande tre rekvisit är uppfyllda.

Sökanden har en rättighet, som har rättsgrund i Sverige, med vilken domännamnet ifråga är identiskt eller liknar;

Domännamnet ifråga har registrerats eller använts i ond tro; och

Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet ifråga.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden har initialt inte påstått innehav av en rättighet med rättsgrund i Sverige och efter tillfälle att komplettera i denna del har visst material gett in, dock utan ytterligare kommentarer eller påståenden. Det ingivna materialet består till exempel av utdrag från Arvika kommuns hemsida. Det finns således inga registrerade eller inarbetade rättigheter eller ens påståenden om förekomsten av sådana rättigheter. Se DSE2020-0009 <åstorp.se> samt tidigare beslut i ATF ärende nr 975-17, <kävlinge.se>).

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Beaktat att det inte har visats att Sökanden är innehavare av en rättighet med rättsgrund i Sverige saknas anledning att pröva huruvida Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Beaktat att det inte har visats att Innehavaren registrerat eller använt Domännamnet i ond tro – frågan har inte ens prövats – saknas även anledning att pröva huruvida något berättigat intresse finns eller inte.

8. Beslut

Domännamnet <arvikakommun.se> ska inte överföras till Sökanden.

Peter Hedberg
Datum: 3 april 2020