WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0009

1. Sökande

Sökanden är Åstorps kommun, Sverige, företrädd av M.Ö., Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är F.F., Webb Media i Bollnäs AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <åstorp.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 12 februari 2020. Innehavaren lämnade in ett Svar den 23 februari 2020.

WIPO Center utsåg Per Carlson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 5 mars 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Åstorp (Sökanden) är en av Sveriges 290 kommuner, belägen i nordvästra Skåne.

Webb Media i Bollnäs AB (Innehavaren) skall enligt sin verksamhetsbeskrivning ”bedriva samt utveckla webbplatser på internet och därmed förenlig verksamhet.” Bolaget är sedan den 8 januari 2020 Innehavare av domännamnet <åstorp.se>.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <åstorp.se> skall överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, att det för Innehavaren registrerade domännamnet <åstorp.se> är identiskt med kommunens och ortens namn Åstorp samt att Innehavaren har låtit registrera domännamnet i ond tro och att Innehavaren varken har någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.

Sökanden har till utveckling av grunderna anfört bl a följande:

”Åstorps kommun har funnits sedan 1971 och orten Åstorp har funnits i alla fall sedan 1887. Innehållet på sidan är av sexuell natur och har inget med Åstorps kommun att göra. Syftet med sidan är antingen att skada Åstorps kommun eller tjäna pengar genom att nyttja likheterna mellan domännamnet och kommunens namn. Den som skapat sidan måste ha varit medveten om detta och därmed agerat i ond tro. Sidan har funnits sedan januari 2020 och något berättigat intresse kan inte anses föreligga att förmedla sexuella tjänster på en webbsida som utnyttjar kommunens namn.”

B. Innehavaren

Innehavaren har bestritt grunderna för Sökandens yrkande:

”Innehavaren har till utveckling av sitt bestridande anfört bl a följande. Sökanden har inte en sådan rätt som avses i punkten 7.2 i Registreringsvillkoren. Innehavaren uppmärksammade att <åstorp.se> blivit placerad i karantän någon gång i November 2019. Innehavaren lyckades därefter registrera domännamnet <åstorp.se> den 8 Januari 2020 enligt principen ”först till kvarn”. Innehavaren har i många år registrerat ortnamnsdomäner och driver idag ett 20-tal ortnamns-webbplatser för att generera besökare och inkomster till Innehavaren. Det nuvarande innehållet på <åstorp.se> skall dock ses som ett första utkast i väntan på att Google indexerar innehållet för att bli placerad i sökresultatet.”

7. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn skall enligt 7.2 i Registreringsvillkoren överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett efternamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar, eller,
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och,

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och,

3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Frågan om domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Det alternativa tvistlösningsförfarandet för domännamn i toppdomänen .se är av dispositiv natur. Det innebär bl.a. att ett avgörande endast kan grundas på de omständigheter och den utredning som parterna åberopar.
Sökanden har inte ens åberopat någon sådan rättighet som enligt punkten 7.2 i Registreringsvillkoren kan leda till den yrkade rättsföljden att domännamnet ska överföras till Sökanden (se tidigare beslut i ATF ärende nr 975-17, <kävlinge.se>). Redan på grund härav skall Sökandens ansökan avslås.

8. Beslut

Sökandens ansökan gällande <åstorp.se> avslås.

9. Sammanfattning

Sökanden har inte åberopat någon omständighet som medför att Sökanden innehar sådan rätt som enligt punkten 7.2 i Registreringsvillkoren kan leda till att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Per Carlson
Datum: 25 mars 2020