WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2019-0044

1. Sökande

Sökanden är Adgrabber AB, Sverigeföreträdd av SILKA Law AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är R. K., Gordito AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <adgrabber.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 14 november, 2019. Innehavaren lämnade in ett Svar den 15 december, 2019.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 19 december, 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden åberopar det svenska ordvarumärket ADGRABBER med registreringsnummer 548582, ansökningsdatum den 20 augusti år 2018 och registreringsdatum den 16 oktober år 2018.

Vidare åberopar Sökanden ADGRABBER AB med organisationsnummer 559168-3692 som bildades den 8 augusti år 2018 och vars företagsnamn registrerades hos bolagsverket den 20 augusti år 2018.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> den 8 augusti år 2018.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <adgrabber.se> skall överföras till Sökanden. Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <adgrabber.se> överförs till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden tillhandahåller en komplett översikt på alla medie- och marknadsföringsköp via en plattform. Med verktyget ADGRABBER kan man både jämföra priser och leverantörer, lägga beställningar och följa upp kampanjer i realtid.

Det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> är identiskt med Sökandens varumärke ADGRABBER och företagsnamn ADGRABBER AB.

Innehavaren har inga registrerade rättigheter eller inarbetade rättigheter till namnet ADGRABBER. Vidare är Innehavaren inte känd under namnet ADGRABBER.

Innehavaren var den som skickade in varumärkesansökan för ADGRABBER till Patent och Registreringsverket den 20 augusti 2019, samma dag som bolaget hade registrerats som juridisk person. Varumärkesansökan gjordes i Sökandens namn per instruktion från Sökanden av den 6 augusti 2019. Innehavaren tilldelades senare rollen som CTO i Sökandens bolag och ansvarade för allt tekniskt underhåll. Innehavaren var även ansvarig för bokföring samt ekonomi och hade ett förtroendeuppdrag inom bolaget. Innehavaren var väl medveten om Sökandens blivande företagsnamn, blivande varumärke samt framtida verksamhet när denne, den 8 augusti år 2018, registrerade det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> på uppdrag av Sökanden. Det omtvistade domännamnet registrerades tillfälligt i Innehavarens namn och Innehavaren var införstådd med att det omtvistade domännamnet skulle överföras till Sökanden så snart dennes företagsnamn registrerats. Det omtvistade domännamnet registrerades för att uteslutande användas i Sökandens verksamhet. Sökanden gav även Innehavaren i uppdrag att registrera domännamnen <adgrabber.com> samt <addgrabber.com>.

I efterhand står det dock klart att Innehavaren avsiktligen behöll innehavet av det omtvistade domännamnet trots överenskommelsen om att det skulle överföras till Sökanden. Det finns inget avtal som styrker att Innehavaren skulle ha tilldelats en exklusiv licens till det omtvistade domännamnet eller blivit instruerad att fortsätta att vara innehavare av det. Hade det inte funnits en gemensam partsavsikt att överföra det omtvistade domännamnet till Sökanden hade Innehavaren inte låtit Sökanden stå för alla kostnader. Eftersom Innehavaren aldrig haft för avsikt att överföra det omtvistade domännamnet till Sökanden måste Innehavaren anses ha registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro.

Att alla immateriella tillgångar skulle ägas av Sökanden manifesterades sedermera i ett skriftligt aktieägaravtal den 17 juni år 2019. Trots detta överfördes inte det omtvistade domännamnet till Sökanden utan förnyades istället i Innehavarens namn den 5 september år 2019. I samband med ett ägarmöte den 25 september år 2019, där samtliga ägare var närvarande, erkände Innehavaren att denne fortfarande kontrollerade det omtvistade domännamnet men att denne enkelt skulle kunna överföra det till Sökanden.

Eftersom Innehavaren, trots detta, underlåtit att överföra det omtvistade domännamnet till Sökanden, har Sökandens juridiska ombud skickat ett antal skriftliga krav till Innehavaren. Den 6 november år 2019 svarade Innehavaren genom att stänga ned Sökandens hemsida “www.adgrabber.com” samt Sökandens e-postkonton som var kopplade till domännamnet. Utebliven e-post från kunder och leverantörer innebär betydliga förluster. Dessutom ändrade Innehavaren inloggningsuppgifter och lösenord till Sökandens sociala mediekonton vilket medförde att Sökanden inte heller hade någon kontroll över innehållet på dessa sidor. Innehavarens handlingar lamslog Sökandens verksamhet. Innehavaren påstår att denne har rätt till ersättning för utfört arbete.

Innehavaren skickade en faktura till Sökanden uppgående till två miljoner kronor exklusive moms avseende domännamnet <adgrabber.com>. I fakturan nämndes inte de andra två domännamnen <addgrabber.com> och <adgrabber.se>. Sökanden misstänker att Innehavaren har för avsikt att försöka sälja dessa vid ett senare tillfälle och att använda även dessa i utpressningssyfte. Innehavarens erbjudande om att sälja ett av de tre omtvistade domännamnen till Sökanden för ett mycket högt pris indikerar ond tro. Det kan inte annat än antas att Innehavaren gör allt i sin makt för att förstöra för Sökanden. Sökanden har inlämnat ett klagomål i enlighet med reglerna för Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) rörande domännamnen <adgrabber.com> och <addgrabber.com>.

Innehavaren uteslöts från bolaget den 7 november 2019 då denne grovt åsidosatt sin lojalitetsplikt gentemot Sökanden.

B. Innehavaren

Innehavaren, som är en av ägarna i bolaget Adgrabber AB, registrerade det omtvistade domännamnet för att driva och hantera bolaget. Sökandens påstående att Innehavaren inte längre är ägare är felaktigt då Innehavaren misstänker att Sökanden stulit Innehavarens aktier. Innehavaren har följaktligen gjort en polisanmälan den 23 november år 2019.

Innehavaren är av uppfattningen att tvisten rörande det omtvistade domännamnet inte kan avgöras i enlighet med detta alternativa tvistlösningsförfarande eftersom parterna ingått ett aktieägaravtal som säger att tvister med anledning av avtalet slutligen skall avgöras av allmän domstol i enlighet med svensk rätt. Innehaven anser att Sökanden försöker att kringgå lydelsen i aktieägaravtalet för att stjäla det omtvistade domännamnet.

7. Diskussion och Slutsatser

Inledningsvis kan konstateras att Innehavaren icke anser att Internetstiftelsens alternativa tvistlösningsförfarande (ATF) är applicerbart på tvisten rörande det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> eftersom parterna ingått ett aktieägaravtal som reglerar hanteringen av dylika tvister. I egenskap av domännamnsinnehavare har dock Innehavaren accepterat Registreringsvillkoren som gäller för samtliga domännamn registrerade under toppdomänen .se och följaktligen är både Registreringsvillkoren samt Förfarandereglerna tillämpliga på den aktuella tvisten.

Vidare kan konstateras att, efter det alternativa tvistlösningsförfarandet initierats, gjorde Innehavaren en polisanmälan med anledning av Innehavarens misstanke om att dennes aktier stulits av Sökanden. Eftersom ATF är ett skriftligt och skyndsamt tvistlösningsförfarande avsett för enklare domännamnstvister, kan frågan rörande en eventuell stöld icke utredas inom ramen för detta alternativa tvistlösningsförfarande utan måste hänvisas till andra former av tvistlösning.

Enligt Registreringsvillkoren skall ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet icke syftar på någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren icke har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar ett kännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt.

Det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> innehåller det registrerade varumärket ADGRABBER i sin helhet. Enligt gällande domännamnspraxis är det brukligt att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall “.se”. Vidare kan konstateras att det omtvistade domännamnet även innehåller företagsnamnet ADGRABBER AB i sin helhet eftersom det är vedertaget att man, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, kan bortse från bolagsformen, i detta fall “AB”.

Mot denna bakgrund kommer Tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden har gjort gällande att Innehavaren registrerat och använt det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> i ond tro. Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter. Det är Sökanden som har att visa förekomsten av ond tro hos Innehavaren.

Inledningsvis kan konstateras att omständigheterna i ärendet stödjer påståendet att det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> registrerats av Innehavaren för att användas i Sökandens verksamhet. Det omtvistade domännamnet utgör ett av tre domännamn som Innehavaren registrerat på uppdrag av Sökanden. Det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> registrerades den 8 augusti år 2018 och varumärkesansökan för ADGRABBER lämnades in den 20 augusti år 2018. Medan det är oklart om det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> registrerades i ond tro noterar Tvistlösaren att Innehavaren hade fullständig kännedom om att Sökanden hade för avsikt att omgående ansöka om och använda ADGRABBER som varumärke. Redan den 6 augusti år 2018, dvs två dagar innan det omtvistade domännamnet registrerades, gav Sökanden instruktioner till Innehavaren att ansöka om varumärket hos Patent och Registreringsverket. Sökanden hävdar att parterna överenskommit att Innehavaren tillfälligt skulle vara innehavare av det omtvistade domännamnet till dess att Sökandens företagsnamn registrerats hos bolagsverket och att domännamnet därefter skulle överföras till Sökanden, utan att lämna bevis på detta. I det aktieägaravtal som parterna ingick den 17 juni år 2019 kom parterna överens om att det omtvistade domännamnet skulle överlåtas till Sökanden. Innehavaren överförde dock icke det omtvistade domännamnet till Sökanden, vilket uppmärksammades på ett ägarmöte den 25 september år 2019. Efter att Sökandens juridiska ombud skickat ett antal skriftliga krav till Innehavaren stängde Innehavaren istället ned Sökandens hemsida och e-post den 6 november år 2019. Enligt Sökanden bytte Innehavaren dessutom inloggningsuppgifter och lösenord till Sökandens sociala mediekonton. Bevisningen i ärendet visar dessutom att Innehavaren samma dag begärt två miljoner kronor exklusive moms för att medverka till att överlåta ett av de tre domännamnen som Innehavaren registrerat för Sökandens räkning. Den 7 november år 2019 uteslöts Innehavaren från Sökandens bolag och den 11 november år 2019 initierade Sökanden tvistlösning i enlighet med ATF samt UDRP rörande domännamnen <adgrabber.se>, <adgrabber.com> samt <addgrabber.com>.

Med hänvisning till parternas långa gemensamma historik står det klart att Innehavaren agerat med fullständig kännedom om Sökandens verksamhet och näringskännetecken. Omständigheterna samt bevisningen i ärendet indikerar att Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> skett i syfte att störa Sökandens verksamhet på sådant vis som avses i “Anvisningar gällande för ATF (punkt 7)”. De ovan nämnda faktorerna leder Tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet skall anses visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Enligt bevisningen i ärendet har det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> registrerats av Innehavaren för att användas i Sökandens verksamhet. Innehavaren har i sitt svar icke framlagt någon bevisning som visar att denne äger eller innehar någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet. Icke heller har Innehavaren visat eller gjort gällande att det omtvistade domännamnet är allmänt känt för denne trots avsaknaden av någon ensamrätt till benämningen som utgör namnet. Det finns inga omständigheter i ärendet som tyder på att det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Innehavaren.

Sammanfattningsvis har det i ärendet icke framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Således, med hänvisning till det ovan nämnda, finner Tvistlösaren att det i ärendet icke är visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, även om så kan ha varit fallet under parternas inledande samarbete. Samtliga förekommande krav för bifall till ansökan om överföring av domännamnet <adgrabber.se> från Innehavaren till Sökanden är således uppfyllda.

8. Beslut

Domännamnet <adgrabber.se> skall överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet <adgrabber.se> ansågs likna Sökandens registrerade varumärke ADGRABBER. Sökanden gjorde sannolikt att det omtvistade domännamnet använts i ond tro och några omständigheter till stöd för en rätt till eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet för Innehavaren framkom inte i ärendet.

Johan Sjöbeck
Datum: 1 januari, 2020