WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2019-0028

1. Sökande

Sökanden är BeSweet Creations LLCU.S.A.,företrädd av Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Sweden.

2. Innehavare

Innehavaren är R2 Online Agency SRL Rumänien.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <sugarbearhair.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 17 juli 2019. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 19 augusti 2019.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 21 augusti 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, BeSweet Creations LLC (BeSweet), som är ett amerikanskt bolag med säte i Florida har den 5 juli 2019 ansökt om Alternativt Tvistlösningsförfarande för domännamnet <sugarbearhair.se> hos WIPO Center. Ansökan har kommunicerats med Innehavaren, som även getts tillfälle att inkomma med ett bemötande. Innehavaren har dock inte bemött Ansökan.

Sökanden, BeSweet Creations LLC, som grundades 2015 är en ledande aktör inom vitaminbranschen och säljer huvudsakligen produkter som förbättrar hårets kvalitet. Det av Sökanden under nummer 015466691 åberopade EU-varumärket SUGARBEARHAIR registrerades den 23 november 2016.

Det omtvistade domännamnet <sugarbearhair.se> registrerades av Innehavaren den 16 oktober 2018 och användes för att marknadsföra och sälja produkter som påstås vara identiska med Sökandens produkter.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <sugarbearhair.se> ska överföras till Sökanden samt att påskyndat förfarande ska tillämpas vid uteblivet svar.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden som driver sin verksamhet under dess välkända webbplats “www.sugarbearhair.com” och varumärket SUGARBEARHAIR har gjort omfattande investeringar i varumärket. Detta gäller i synnerhet internet där mer än 12 000 000 USD har investerats i marknadsföring via sociala medier såsom Facebook, Instagram och på Google-plattformar.

När Sökanden fick kännedom att Innehavaren har registrerat och använder domännamnet <sugarbearhair.se> för att marknadsföra och sälja produkter som påstås vara identiska med Sökandens produkter skickades ett varningsbrev till Innehavaren den 29 maj 2019. Varningsbrevet skickades via en meddelandefunktion på domänens webbsida samt via meddelandefunktionen på Innehavarens webbsida. Innehavaren har inte svarat på något av dessa meddelanden. För att få kontroll över domännamnet inledde Sökanden tvistlösningsförfarandet.

Genom det åberopade EU-varumärket är det klarlagt att Sökanden innehar rätten till ordvarumärket SUGARBEARHAIR. Varumärket har prioritet i förhållande till det omtvistade domännamnet som registrerades först den 16 oktober 2018. Det omtvistade domännamnet <sugarbearhair.se> är förväxlingsbart med det åberopade varumärket eftersom det både är visuellt och fonetiskt identiskt med ordvarumärket SUGARBEARHAIR.

Innehavaren innehar inga rättigheter till varumärket SUGARBEARHAIR och det finns ingen affärsförbindelse mellan Sökanden och Innehavaren. Sökanden har inte givit Innehavaren något tillstånd att registrera eller använda varumärket som domännamn.

Det saknas i övrigt bevis för att Innehavaren har varit eller skulle vara allmänt känd under det omtvistade domännamnet <sugarbearhair.se> eller att denne utövar en berättigad icke-kommersiell eller skälig användning av domännamnet.

Mot denna bakgrund är det uppenbart att Innehavaren inte har någon rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet <sugarbearhair.se>.

Vid tidpunkten för Innehavarens registreringen av det omtvistade domännamnet, den 16 oktober 2018, bedrev Sökanden en global verksamhet genom omfattande försäljningen av dess karaktäristiska blå och björnformade vitaminprodukter.Verksamheten drevs med användning av bland annat varumärket SUGARBEARHAIR och under Sökandens domännamn <sugarbearhair.com>, som redan vid denna tidpunkt var mycket välkänd bland konsumenter runt om i världen.

Varumärket SUGARBEARHAIR har använts i reklamfilmer och annonser av Sökanden sedan 2015. På grund av den omfattande användningen av ordet “SUGARBEARHAIR” i reklam och annonser är Sökanden starkt förknippat med varumärket på den relevanta marknaden.

Vid sidan av den åberopade EU-varumärkesregistreringen för SUGARBEARHAIR innehar Sökanden även rättigheter till varumärkena SUGARBEARHAIR och SUGARBEAR i ett flertal andra jurisdiktioner, inklusive USA.

På webbsidan kopplade till det omtvistade domännamnet <sugarbearhair.se> finns även en orderfunktion avseende påstådda SugarBearHair-produkter. Det är därför uppenbart att Innehavaren, vid tidpunkten för registrering av det omtvistade domännamnet, var väl medveten om Sökandens varumärke, affärsverksamhet och produkter.

Mot denna bakgrund är det uppenbart att Innehavaren försöker utnyttja varumärket SUGARBEARHAIR för att dra trafik till domänens webbsida, registrera kunder och ta emot beställningar för produkter som aldrig levereras. Det omtvistade domännamnet <sugarbearhair.se> har därmed registrerats för att dra kommersiell nytta av förväxlingsrisken mellan varumärket SUGARBEARHAIR och domännamnet.

Sammanfattningsvis talar samtliga ovannämnda omständigheter för att det omtvistade domännamnet <sugarbearhair.se> har registrerats och används av Innehavaren i ond tro.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken;
b) ett näringskännetecken;
c) ett släktnamn;
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden);
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk;
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100);
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av det under nummer 015466691 registrerade EU-varumärket SUGARBEARHAIR, som är identiskt med det omtvistade domännamnet <sugarbearhair.se>. Det första rekvisitet i paragraf 7.2 Registreringsvillkoren är därmed uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det har framkommit i ansökan att de omtvistade domännamnet registrerades efter det att det av Sökanden åberopade EU-varumärket registrerades. Sökanden har hävdat att Innehavaren har registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro i syfte att göra ekonomisk vinning genom att dra nytta av Sökandens varumärke för att på så sätt driva trafik till sin egen hemsida. Sökanden har kontaktat Innehavaren och åberopat sina rättigheter utan resultat. Då det inte framkommit något i ärendet som motsäger vad Sökanden anfört får det anses att Innehavaren registrerat och använt de omtvistade domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har inte besvarat ansökan och det har i övrigt inte framkommit något i ärendet som visar på att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till de omtvistade domännamnet. Innehavaren får därmed anses sakna rätt eller ett berättigat intresse till de omtvistade domännamnet.

8. Beslut

Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser Tvistlösaren att de omtvistade domännamnet <sugarbearhair.se> ska överföras till Sökanden i enlighet med paragraf 21 i Förfarandereglerna och paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren.

Bengt Eliasson
Datum: 30 augusti 2019