WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2019-0020

1. Sökande

Sökanden är lngenjörsfirman Allan Persson Handelsaktiebolag, Sverige, företrädd av Valea AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är JustKama AB (tidigare känt som Bone Machine AB), I. A., Sverige, företrädd av Svensk Industriförening Sinf, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <eloped.se> (”Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt innehavaren om ansökan den 5 juni 2019. Innehavaren lämnade in ett svar den 18 juli 2019. Båda parter har sedermera kompletterat sin talan med ytterligare yttranden.

WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam tvistlösare i detta ärende den 24 juli 2019. Tvistlösaren har lämnat in en “Deklaration om opartiskhet och oavhängighet”, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är ett svenskt bolag verksamt inom bland annat återförsäljning av elektriska fordon. Sökanden har tidigare förvärvat bolaget APE Machining Center AB som år 2016 i sin tur förvärvade rörelsen i bolaget Eloped AB. Det sistnämnda bolaget har sedermera bytt namn till JustKama AB och är innehavare av det omtvistade domännamnet <eloped.se>. APE Machining Center AB bytte namn till Eloped AB efter förvärvet och har nu fusionerats med Sökanden.

Parterna tvistar nu om rätten till <eloped.se> och hänvisar i ärendet såväl till överlåtelseavtalet från 2016 som Registreringsvillkoren.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet överförs till Sökanden.

Innehavaren har bestritt överföring.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är verksamt inom flera olika områden, bland annat bedriver bolaget verksamhet avseende service, montering och försäljning av el-scootrar, bland annat genom försäljning genom hemsidan “eloped.eu”. Verksamheten bedrivs under bifirman (särskilda företagsnamnet) “Eloped”. Sökanden har tidigare förvärvat bolaget APE Machining Center AB som år 2016 i sin tur förvärvade rörelsen i bolaget Eloped AB. Det sistnämnda bolaget har sedermera bytt namn till JustKama AB och är innehavare av det omtvistade domännamnet <eloped.se>.

Genom det nämnda rörelseöverlåtelseavtalet förvärvades samtliga relevanta rättigheter, inklusive domännamnet <eloped.se>. Någon överlåtelse har ännu inte skett av Domännamnet och Sökanden anser att samtliga villkor i punkten 7 i Registreringsvillkoren är uppfyllda och på denna grund skall det omtvistade domännamnet överlåtas till Sökanden.

Sökanden är innehavare av flertalet varumärken innehållande ordet “eloped”, bland andra EU-varumärket nr. 017902867 ELOPED och den svenska registreringen nr. 392445 ELOPED. Dessa varumärken är identiska med <eloped.se>.

Innehavaren använder <eloped.se> för att driva trafik till en hemsida kopplad till domännamnet <batterifordon.se> som ägs av Batterifordon i Malmö AB (Bilaga 10). Detta bolag har samma adress som Sökanden, samma styrelse, samt utgör en konkurrerande verksamhet. Således en väsentlig och nära koppling mellan bolagen. Det står klart därför att det omtvistade domännamnet används i ond tro.

Innehavaren har ingen rätt eller något berättigat intresse till domännamnet. Sökanden har inte licensierat eller på annat sätt givit sitt tillstånd till den användning som sker eller skett. Det omtvistade domännamnet används inte för någon egentlig verksamhet, utan endast för att driva trafik till en direkt konkurrerande verksamhet.

Den rätt som Innehavaren kan ha haft till kännetecknet Eloped utsläcks genom det rörelseöverlåtelseavtal som ingåtts mellan Innehavaren och det bolag som nu fusionerats med Sökanden.

Sökanden bestrider att rörelseöverlåtelseavtalets tvistlösningsklausul hindrar en prövning genom det alternativa tvistlösningsförfarandet (ATF). Sökandens anspråk i detta ärende grundar sig på Registreringsvillkoren och inte på avtalet.

B. Innehavaren

Innehavaren yrkar att begäran av överföring genom det alternativa tvistlösningsförfarandet (ATF) avvisas då det finns en skiljeklausul i det rörelseöverlåtelseavtal som omfattar parternas mellanhavanden avseende <eloped.se>.

Vidare har köparen inte fullgjort sina skyldigheter enligt rörelseöverlåtelseavtalet genom att än idag inte ha erlagt den slutgiltiga köpeskillingen för rörelsen. Det saknas således skyldigheter för säljaren att fullgöra sin del av avtalet. Det vore oskäligt om en överlåtelse av Domännamnet beslutas.

Den länkning som skett till konkurrerande verksamhet har upphört efter påpekande av Sökanden i den inledande skriftväxlingen. Domännamnet <eloped.se> registrerades när Innehavaren var innehavare av rättigheterna till varumärket och någon ond tro föreligger därför inte.

7. Diskussion och slutsatser

Av Registreringsvillkoren följer att ett domännamn, på yrkande av den som ansöker om alternativ tvistlösning vid Internetstiftelsen i Sverige, ska avregistreras eller överföras till sökanden om följande tre rekvisit är uppfyllda:

1. Sökanden har en rättighet, som har rättsgrund i Sverige, med vilken domännamnet ifråga är identiskt eller liknar,
2. Domännamnet ifråga har registrerats eller använts i ond tro, och
3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet ifråga.

Innehavaren har yrkat att ansökan om ATF ska avvisas då de tvistande parterna har ingått ett överlåtelseavtal avseende bland annat Domännamnet och i detta avtal finns en skiljeklausul för slitande av tvister. Tvistlösaren konstaterar att Innehavaren genom registrering av Domännamnet accepterat Registreringsvillkoren och att Sökanden hänvisar till – och stöder sig på - dessa villkor vid sin ansökan om tvistlösning.

Frågor om fullgörelse av överlåtelseavtalet som tar sin grund i avtalets bestämmelser, såsom betalning, skall avgöras i den ordning parterna har avtalat om.

Tvistlösaren konstaterar att ärendet kan avgöras med stöd av Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av flertalet varumärken innehållande ordet “eloped”, bland andra EU-varumärket nr. 017902867 ELOPED och den svenska registreringen nr. 392445 ELOPED.

Vid bedömningen av likheten mellan domännamn och åberopad rättighet ska enligt rådande praxis på området den del av domännamnet som avser den svenska nationella toppdomänen (.se) bortses ifrån.

Genom den bedömning som ska göras i denna del av prövningen finnes således Domännamnet vara identiskt med Sökandens åberopade rättighet.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Innehavaren har vitsordat att bolaget tidigare använt Domännamnet för att styra trafik till en konkurrerande verksamhet, men att man slutat efter att Sökanden påpekat nyttjandet vid den initiala skriftväxlingen i tvisten. Tvistlösaren konstaterar att detta är användning i ond tro. För att detta rekvisit skall vara uppfyllt ska ett omtvistat domännamn ha registrerats eller använts i ond tro. En alltjämt pågående användning krävs inte.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har inte anfört någonting till stöd för att Innehavaren ska anses ha en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. Någon omständighet som talar för Innehavaren i denna del har således inte framkommit i ärendet varpå villkoret inte är uppfyllt.

Påståendet att ett överförande är oskäligt mot bakgrund av att Sökanden inte fullgjort sina skyldigheter enligt parternas överlåtelseavtal kan inte beaktas. Tvistlösaren noterar att överlåtelseavtalet var mellan Eloped AB och APE Machining Center AB och innefattar därför inte sökanden Ingenjörsfirman Allan Persson Handelsaktiebolag. I vilket fall som helst kan detta beslut inte hindra parterna från att lämna in en ansökan till obeoende tvistelösning efter att detta förfarande är avslutat i enlighet med sektion 7.3.1 av Registreringsvillkoren (och paragraf 28 enligt .SE Förfarandereglerna?).

8. Beslut

Domännamnet <eloped.se> skall överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Parterna synes vara överens om de faktiska omständigheterna. Innehavaren har invänt att ett överlåtelseavtal som innehåller en skiljeklausul skall hindra en prövning om överföring enligt ATF. Sökanden har i sin tur invänt och påpekat att ansökan sker mot bakgrund av Registreringsvillkoren (som Innehavaren har godkänt) och inte mot bakgrund av avtal.

Tvistlösaren har konstaterat att frågan om överföring kan prövas genom ATF. Sökanden innehar identiska rättigheter med det omtvistade Domännamnet. Innehavaren har använt Domännamnet i ond tro genom att dirigera trafik till en konkurrerande verksamhet. Någon rätt eller berättigat intresse för Innehavaren har inte framkommit.

Peter Hedberg
Datum: 2019-08-27