WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2019-0014

1. Sökande

Sökanden är Genau Consulting Group AB, Sverige, företrädd av L. L., Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är lkasp Nätverkslösningar AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <genau.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 15 mars 2019. Innehavaren lämnade in ett Svar den 8 april 2019.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 12 april 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Enligt ett ingivet registreringsbevis från Bolagsverket är Sökanden innehavare av företagsnamnet ”Genau Consulting AB“ med registreringsdatum 2019-02-07. Enligt beviset bildades bolaget 2019-01-24.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har anfört att den under det senaste halvåret börjat etableringen av ett konsultbolag under namnet ”Genau“. Den innehar ett holdingbolag ”Genau Consulting Group AB“ och ett dotterbolag ”Genau Consulting Sundsvall AB”, vilka registrerades i februari 2019. Konsultbolaget är ett systerbolag till ett annat bolag med namnet ”Esatto“, vilket betyder ”exakt“ på italienska och därför valdes namnet ”genau“ som betyder samma sak på tyska.

När domännamnet <genau.se> blev ledigt den 4 mars 2019 ville Sökanden registrera namnet för sin räkning. Trots att man satt beredd att göra så klockan 5 på morgonen den dagen, fann man att domänen redan hunnit registreras för någon annan. Efterforskningar visade att denna registrering gjorts av Innehavaren. Enligt Sökanden är Innehavaren en återförsäljare av .se-domäner och lade enligt Sökanden omedelbart ut domännamnet för försäljning. Till stöd för sitt påstående i denna del har Sökanden gett in en förteckning över ett femtiotal domännamn under toppdomänen .se och en skärmdump från ”http://genau.se“ vilken bland annat innehåller ett formulär att användas av den som vill köpa ett domännamn.

Eftersom domänen lades ut för försäljning omedelbart efter registreringen måste detta enligt Sökanden tolkas som en handling i ond tro. Eftersom Innehavaren enligt den ingivna förteckningen innehar ett stort antal domännamn som samtliga ligger ute för försäljning, måste detta enligt Sökanden tolkas så att Innehavaren inte har något berättigat intresse i det omtvistade domännamnet vilket enligt Sökanden registrerats enbart för vidareförsäljning.

B. Innehavaren

Innehavaren har som nyss har nämnts bestritt Sökandens yrkande om överföring. Enligt Innehavaren är domännamnet ett generiskt tyskt ord och Sökanden kan inte ha någon rättighet till ett generiskt ord på tyska.

Innehavaren har vidare framhållit att den äger och driver ”https://registrera-domain.se” vars tjänster varit tillgängliga sedan 2001 och verkar internationellt med fokus på Europa. Under en längre tid har Innehavaren inriktat sin verksamhet på tysktalande marknader. Det omtvistade domännamnet registrerades med det nyssnämnda specifika syftet. Innehavaren har varit ackrediterad hos IIS sedan begynnelsen och känner väl till reglerna för registrering av .se-domäner.

Att domännamnet i fråga har legat på en sida där det kan tolkas som att det är till försäljning är en enligt Innehavaren ”en ren praktikalitet” som används när denne registrerar domännamn på sig själv; så sker med alla domännamn som registreras för ”eget ändamål”. Domännamnen är så att säga parkerade där till dess Innehavaren aktiverar dem och de är i praktiken på inget sätt till salu. En del av de domäner som nämnts på den förteckning som Sökanden har gett in har redan blivit aktiverade och de andra kommer att aktiveras i sinom tid.

Innehavaren har framhållit att inte något av de domännamn som har ägts av denne någonsin har bytt ägare och det finns inget som visar att den ägnar sig åt spekulation i domännamn.

Avslutningsvis har Innehavaren understrukit att den marknadsföring som fokuserar på en tysktalande målgrupp har pågått sidan omkring augusti 2018 och att avsevärda resurser har lagts ner att nå denna målgrupp. Till stöd för detta har Innehavaren gett en utskrift av en kundportal på tyska och också en tysk s.k. landningssida för ”https://genau.se”.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt punkten 7.2 i Registreringsvillkoren i deras lydelse från och med den 6 februari 2019 ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller, g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register som Statistiska Centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret) eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som har begärt tvistlösningen kan visa rätt och.

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och.

3. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

I Anvisningar gällande ATF finns upplysningar till ledning för tillämpning av de tre rekvisiten.

Tvistlösaren tar i det följande till bedömning upp de olika frågorna i ärendet och deras förhållande till Registreringsvillkorens bestämmelser.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Utredningen i ärendet visar att Sökanden sedan den 7 februari 2019 innehar en registrering av företagsnamnet ”Genau Consulting Group AB”. Sökanden är alltså innehavare av ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har rätt i Registreringsvillkorens mening.

Det omtvistade domännamnet innehåller ordet ”Genau” vilket får anses vara firmadominanten i Sökandens näringskännetecken, med tillägg av toppdomänen ”.se”. Enligt Tvistlösarens uppfattning föreligger en sådan likhet mellan domännamnet och Sökandens näringskännetecken som avses i Registreringsvillkoren.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökandens företagsnamn registrerades den 7 februari 2019. Enligt uppgifter från Internetstiftelsen är ”CR date“ för domännamnet den 4 mars 2019 och utgångsdatum för registreringen samma dag år 2020. Enligt Sökanden blev domännamnet ledigt just den 4 mars 2019 och Sökanden var beredd att registrera domännamnet för sig klockan 5 på morgonen den dagen men fann då att det registrerats av någon annan. Denne andre fann man vara den nuvarande Innehavaren. Sökanden har också uppgett att domännamnet omedelbart hade ”lagts ut till försäljning“ och fanns på en lista med ett femtiotal domännamn som innehades av Innehavaren.

Innehavaren å sin sida har bestritt att domännamnen på den nämnda listan är till salu; alla domännamn som Innehavaren registrerat på sig själv finns av praktiska skäl ”parkerade“ på listan till dess de aktiveras av Innehavaren. Innehavaren har uppgett att den är innehavare av ” https://registrera-doman.se” och sedan augusti 2018 fokuserat på en tysktalande målgrupp, vilket bestyrks genom de ingivna utskrifterna av dels en kundportal, dels en landningssida, båda på tyska.

Av utredningen i målet framgår att Innehavarens verksamhet går ut på att hjälpa bland annat en tysktalande målgrupp att registrera domännamn under toppdomänen .se. Av vad Innehavaren har uppgett framgår att innehavet av ett antal domännamn på den lista som företetts i ärendet är ett led i den affärsverksamhet som ägnar sig åt att bistå tyska intressenter med att registrera domännamn. Innehavaren har bestämt hävdat att den inte ägnat sig åt ”spekulation i domännamn“.

Det får anses utrett i ärendet än att Innehavarens tämligen omfattande innehav av domännamn under toppdomänen .se är ett led i dess affärsverksamhet. Detta innebär emellertid inte att Innehavaren är berättigad att som ett led i affärsverksamheten tillhandahålla också domännamn vilka kan kränka någon annans rätt. I det fall som det gäller här var Innehavaren uppenbarligen medveten om att det omtvistade domännamnet skulle bli ledigt den 4 mars 2019 och på natten den dagen hann registrera det för sig innan Sökanden hann göra det.

Det är inte visat att Innehavaren på något sätt ägnat sig åt vad den kallar ”spekulation i domännamn“. Däremot visar den länk till <genau.se> vilken Sökanden har företett att det omtvistade domännamnet var tillgängligt för försäljning, eftersom det finns en sida med texten ”Om du vill köpa denna domän, vänligen fyll i detta formulär“ och det finns också plats för ett betalningserbjudande i dollar.

De omständigheter som har lagts fram i ärendet och som redovisats här visar enligt Tvistlösarens mening att det omtvistade domännamnet registrerats och också använts i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

De omständigheter som har redovisats under föregående rubrik visar att Innehavaren inte har någon rätt till det omtvistade domännamnet eller något berättigat intresse i detta.

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <genau.se> ska överföras till Sökanden Genau Consulting Group AB.

9. Sammanfattning

De överväganden som har redovisats i det föregående innebär enligt Tvistlösarens bedömning att:

1. det föreligger sådan likhet mellan Sökandens registrerade näringskännetecken Genau Consulting Group AB och det omtvistade domännamnet som anges i Registreringsvillkoren,

2. det visats att det omtvistade domännamnet har registrerats och använts i ond tro, och

3. Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

Henry Olsson
Datum: 15 april 2019