WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2019-0009

1. Sökande

Sökanden är M. S.,Sverige

2. Innehavare

Innehavaren är K. B., Förbundsrepubliken Tyskland

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <moasobelius.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 11 februari 2019. Innehavaren lämnade inte in något Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 14 mars 2019.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 21 mars 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Ärendet avser obehörigt utnyttjande av ett personnamn i ett domännamn. Lagen (2016:1013) om personnamn innehåller regler om förvärv och ändring av personnamn. I dess 23 § föreskrivs att ingen får obehörigen, till nackdel för den som har skydd för sitt efternamn enligt 15 §, använda ett namn som kan föväxlas med efternamnet eller i näringsverksamhet använda ett näringskännetecken, varukännetecken eller annat kännetecken som kan förväxlas med efternamnet. Det skydd som åsyftas i den nämnda 15 § innebär som huvudregel att en person endast får byta till ett efternamn som inte kan förväxlas med ett efternamn som någon annan lagligen bär. Från denna huvudregel finns vissa undantag som dock inte är aktuella här.

Sökanden har begärt att ärendet vid uteblivet svar ska avgöras enligt reglerna för påskyndat förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <moasobelius.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har anfört att hon har ensamrätt till namnet Moa Sobelius och uppgett att hon tidigare ägde och drev en blogg under detta namn. När domänen blev ledig registrerade Innehavaren domännamnet som den enligt Sökanden utnyttjar för egen vinning, vilket inkräktar på Sökandens identitet och företag.

Sökanden har gett in en omfattande dokumentation till stöd för sitt yrkande om överföring av domännamnet. Av de ingivna handlingarna framgår bland annat att endast åtta personer i Sverige har efternamnet Sobelius och Sökanden har anfört att dessa åtta personer ingår i hennes familj och att hon är den enda som har förnamnet Moa.

B. Innehavaren

Innehavaren har som nyss nämnts inte kommit in med något svar på Ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

Efter sin genomgång av de omständigheter och den utredning som Sökanden har åberopat och som har lämnats obestridda av Innehavaren gör Tvistlösaren följande bedömning.

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <moasobelius.se> ska överföras till Sökanden.

Henry Olsson
Datum: 25 mars 2019