WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2019-0004

1. Sökande

Sökanden är Resursbokning i Sverige AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Xenon, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <resursbokning.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 22 januari 2019. Innehavaren lämnade in ett Svar den 20 februari 2019.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 26 februari 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, ett svenskt aktiebolag, innehar sedan den 10 juni 2009 den registrerade firman (företagsnamnet) Resursbokning Sverige AB, med verksamhet i form av att ”utveckla och sälja programvara för resursbokning, personaladministration och angränsande områden såsom ekonomistöd samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bolaget bedriva förvaltning av aktier, fondandelar och räntebärande papper”.

Domännamnet <resursbokning.se> registrerades av Innehavaren den 9 januari 2004.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <resursbokning.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden bedriver aktiv verksamhet i bolaget med firman Resursbokning i Sverige AB, med systemet "Resursbokning" och hemsidan ”www.resursbokning.com”. Det omstridda domännamnet <resursbokning.se> är enligt Sökanden identiskt med Sökandens verksamhet och nuvarande domännamn.

Innehavarens registrering av <resursbokning.se> hindrar eller försvårar för Sökanden att driva sin verksamhet, då trafik vilseleds. Det omstridda domännamnet används eller planerar att användas för att störa Sökandens verksamhet; har registrerats för att säljas till Sökanden, samt att Innehavaren planerar att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida och/eller öka sina intäkter.

Sökanden anger att Sökanden äger nämnda firma / företagsnamn, samt systemet med namnet ”Resursbokning”, och noterar att Innehavaren troligtvis är en konkurrent som bara vill försvåra för Sökandens kunder i Sverige som automatiskt går till <resursbokning.se> istället för till Sökandens nuvarande hemsida kopplad till Sökandens domännamn <resursbokning.com>. Vidare noterar Sökanden att <resursbokning.se> under lång tid inte har varit aktiv utan endast pekat mot en helt tom hemsida med texten "Resursbokning". Vid Sökandens kontakt med det webbhotell som hanterar det omstridda domännamnet fick Sökanden beskedet att Innehavaren inte var villig att sälja <resursbokning.se> eftersom enligt uppgift Innehavaren aktivt utnyttjar det omstridda domännamnet i nuläget. Sökanden tolkar detta som ytterligare ett bevis för att Innehavaren vill störa Sökandens verksamhet, eller kräva monetär ersättning från Sökanden.

B. Innehavaren

Innehavaren anger att denne år 2004 utvecklade en programvara för att boka resurser, exempelvis lokaler, via en webbaserad programvara med två olika gränssnitt: Dels en publik websida där medlemmar själva kan boka resurser via en dator och dels ett pekgränssnitt som bara visas på ett antal pekterminaler i ett kioskgränssnitt. Innehavaren lät registrera det omtvistade domännamnet i januari 2004 för att använda det till gränssnittet i pekterminalerna.

Det första bokningssystemet sattes i drift under hösten 2004 och har pågått oavbrutet, dygnet runt, sedan dess. Alla bokningar av Tvättstugor, Gästlägenheter, Topplokal och Pool i den bostadsrättsförening som använder systemet görs genom nämnda system, men systemets paneler ligger i dolda undersidor kopplade till <resursbokning.se> , därav den visuellt tomma startsidan.

Innehavaren påpekar det faktum att Innehavaren aktivt och oavbrutet använt <resursbokning.se> under 15 år, när Innehavaren i januari 2019 fick en mailförfrågan om domännamnet var till salu.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 6 februari 2019” ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

(1) Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett varukännetecken, näringskännetecken eller ett släktnamn som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

(2) Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

(3) Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökandens firma är Resursbokning i Sverige AB. Den relevanta delen av det omtvistade domännamnet är <resursbokning>, eftersom den nationella toppdomänen .se enligt praxis inte har betydelse vid bedömningen av identitet eller likhet med en sökandes namnrättighet.

Det är Tvistlösarens uppfattning att <resursbokning> är identiskt med Sökandens firmadominant ”Resursbokning”, och att det omtvistade domännamnet således liknar den rättighet med rättsgrund i Sverige som Sökanden har rätt till.

Det faktum att det omtvistade domännamnet <resursbokning.se> registrerades av Innehavaren innan Sökandens firma registrerades, har ingen betydelse i denna del, men kommer att belysas närmare nedan i avsnitt B.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det är i ärendet obestridligt att Innehavaren lät registrera domännamnet <resursbokning.se> den 9 januari 2004, d v s 60 månader innan Sökandens firma registrerades.

Domännamnet kan därmed inte ha registrerats i ond tro.

Angående frågan om <resursbokning.se> har använts i ond tro, har Innehavaren presenterat viss dokumentation till stöd för att det omtvistade domännamnet i varje fall i viss mån sedan länge används i mailkorrespondens vid bokning av lokaler i en viss bostadsrättsförening.

Tvistlösaren konstaterar vidare att ordet ”resursbokning” är allmänt förekommande som beskrivning av olika typer av online bokning av resurser, främst avseende mötesrum och dessas faciliteter. Ordet i sig kan därför sannolikt inte anses ha status av kännetecken som identifierar viss innehavare.

Denna slutsats, att ”resursbokning” är en beskrivande benämning som är fri att använda, stöds även av det registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket, som Sökanden hänvisat till avseende Sökandens firmarättighet. Verksamhetsbeskrivningen anger nämligen bl a utveckling och försäljning av programvara för ”resursbokning” som en allmänt beskrivande identifiering av Sökandens verksamhet.

Tvistlösaren konstaterar således att Innehavaren använt ett allmänt beskrivande ord, vilket är fritt för var och en och således inte kan ske i ond tro.

Med hänsyn till förhållandena enligt B ovan, saknas anledning för Tvistlösaren att ta ställning till om Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att ansökan om överföring av domännamnet <resursbokning.se> till Sökanden ska lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet är ett för viss verksamhet beskrivande ord, som dessutom registrerades som domännamn av Innehavaren fem år innan Sökandens firma registererades.

Petter Rindforth
Datum: 28 februari 2019