WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2019-0001

1. Sökande

Sökanden är SmartMarket Sweden Holding AB, Sverige företrädd av B.H, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är J.R.K, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <smartmarket.se> (“Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

4. Bakgrund

Sökanden är ett svenskt aktiebolag som bedriver konsultverksamhet och som innehaft företagsnamnet SmartMarket Sweden Holding AB sedan den 23 mars 2015. Domännamnet registrerades den 9 mars 2015. Registreringen av Domännamnet löpte ut ett år senare utan att Sökanden förnyade. När så skett lät Innehavaren registrera Domännamnet.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har anfört att Sökanden lät registrera dominanten i Sökandens företagsnamn, SmartMarket, som domännamn för användning i Sökandens verksamhet. Med anledning av en längre vistelse utomlands förnyade Sökanden inte registreringen av Domännamnet i tid, varpå registreringen löpte ut. När Sökanden vid ett senare tillfälle sökte registrera om Domännamnet upptäcktes att Innehavaren låtit registrera det. Innehavaren använder inte Domännamnet idag, utan det står parkerat, men Innehavaren har förnyat registreringen av Domännamnet sedan år 2016. Innehavaren har ingen koppling till Domännamnets lydelse och har inte brukat Domännamnet under de år Innehavaren ägt registreringen. Det är således antagligt att Innehavarens syfte är att sälja Domännamnet för en större summa pengar.

B. Innehavaren

Innehavaren har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte gjort det.

7. Tvistlösarens skäl

Av Registreringsvillkoren följer att ett domännamn, på yrkande av den som ansöker om alternativt tvistlösning vid Internetstiftelsen i Sverige, ska avregistreras eller överföras till sökanden om följande tre rekvisit är uppfyllda.

Sökanden har en rättighet, som har rättsgrund i Sverige, med vilken domännamnet ifråga är identiskt eller liknar,

Domännamnet ifråga har registrerats eller använts i ond tro, och

Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet ifråga.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden har inkommit med ett registreringsbevis från Bolagsverket som visar att Sökanden innehaft företagsnamnet SmartMarket Holding AB sedan den 23 mars 2015. Ett företagsnamn är en sådan rättighet, med rättsgrund i Sverige, som kan ligga till grund för en överföring enligt Registreringsvillkoren. Vidare är Domännamnet identiskt med förledet, vilket är det mest särskiljande och dominerande inslaget, i Sökandens företagsnamn.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Av vad som framkommit i ärendet har Innehavaren aldrig använt Domännamnet, trots att det varit registrerat av Innehavaren i nästan tre år. Domänamnet länkar till registrarens hemsida där webbhotell erbjuds till försäljning. Innehavaren har låtit registrera det strax efter Sökandens registrering förfallit. Det har inte framkommit att parterna haft någon kontakt avseende Domännamnet; Sökanden har inte inkommit med underlag på att Sökanden påtalat för Innehavaren att Sökanden anser sig ha en bättre rätt till Domännamnet, eller med underlag som visar att Innehavaren försökt sälja Domännamnet till Sökanden. Det ska vidare beaktas att Domännamnet består av sammansättningen av orden ”smart” och ”market”, vilket får anses två generiska ord vilka kan användas för olika verksamheter, avseende olika branscher. Det har inte framkommit någonting till stöd för att Innehavaren registrerat eller använt Domännamnet i ond tro. Tvistlösaren finner mot denna bakgrund att stöd för Innehavarens onda tro saknas.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Beaktat att det inte har visats att Innehavaren registrerat eller använt Domännamnet i ond tro saknas anledning att pröva huruvida något berättigat intresse finns eller inte.

8. Beslut

Domännamnet ska inte överföras till Sökanden.

Peter Hedberg
Datum: 2019-03-12