WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0068

1. Sökande

Sökanden är Nettbuss AS, Norge, företrädd av Zacco Sweden AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är D. K., FlixMobility GmbH, Tyskland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <netbus.se>, <netbussexpress.se>, <nettbussbusforyou.se>, <nettbussbus4you.se> och <nettbussgobybus.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 4 januari 2019. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 4 februari 2019.

WIPO Center utsåg Per Carlson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 11 februari 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är ett av nordens största bussbolag med verksamhet i Norge och Sverige. Sökandens verksamhet i Sverige bedrivs genom ett koncernbolag, Nettbuss Sverige AB, som har bl.a. dotterbolaget Nettbuss Travel AB, vilket bedriver kommersiell expressbusstrafik under varumärkena Nettbuss Bus4You och Nettbuss Express. Sökanden är innehavare av bl a EU-varumärket NETTBUSS i visst utförande, registrerat under nr 009229196 den 22 december 2010 efter ansökan den 7 juli samma år för bl a anordnande av resor i klass 39.

Innehavaren är ett tyskt bolag som sedan den 11 juni 2018 är antecknat som innehavare av domännamnen <netbus.se>, <netbussexpress.se>, <nettbussbusforyou.se>, <nettbussbus4you.se> och <nettbussgobybus.se>, vilka registrerades den 23 oktober 2012. Sökanden har övertagit rätten till domännamnen genom att förvärva det bolag – Swebuss Express AB som bedrev busstrafik i Sverige – som ursprungligen lät registrera domännamnen.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnen <netbus.se>, <netbussexpress.se>, <nettbussbusforyou.se>, <nettbussbus4you.se> och <nettbussgobybus.se> skall överföras till Sökanden.

Innehavaren har, som ovan anförts, förelagts att svara på ansökan men har inte gjort det.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till grund för sina yrkanden åberopat att vart och ett av de för Innehavaren registrerade domännamnen är identiskt med eller liknar Sökandens varumärke NETTBUSS samt att Innehavaren har låtit registrera respektive domännamn i ond tro, att Innehavaren använt det i ond tro och att Innehavaren varken har någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.

7. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn skall enligt 7.2 i Registreringsvillkoren, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl a ett varumärke med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden har genom sitt EU-varumärke NETTBUSS en sådan rätt som avses i punkt 7.2 i Registreringsvillkoren. Vart och ett av Innehavarens domännamn liknar Sökandens varumärke.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Genom vad som framkommit i ärendet kan hållas för visst, att Innehavarens rättsföreträdare, som bedrev busstrafik i Sverige, vid registreringen av domännamnen, måste ha känt till att Sökanden använde sitt varumärke för resor med buss. Domännamnen har därmed registrerats i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har inte yttrat sig över ansökan och har följaktligen inte anfört någon omständighet som konstituerar en rätt till eller ett berättigat intresse av domännamnet.

8. Beslut

Domännamnen <netbus.se>, <netbussexpress.se>, <nettbussbusforyou.se>, <nettbussbus4you.se> och <nettbussgobybus.se> skall överföras till Sökanden.

Per Carlson
Datum: 21 februari 2019