WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0066

1. Sökande

Sökanden är SuprPlay Limited,Malta, företrädd av Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är U. E., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <duelz.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 9 januari 2019. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 11 februari 2019.

WIPO Center utsåg Tomas Norström som ensam Tvistlösare i detta ärende den 13 februari 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden SuprPlay Limited tillhandahåller spel och kasino online.En av bolagets spelsajter finns på webbplatsen Duelz.com.

Domännamnet <duelz.se> skapades den 31 augusti 2018.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <duelz.se> ska överföras till sökanden.

Innehavaren av domännamnet har inte bemött sökandens yrkande.

6. Diskussion och Slutsatser

En första förutsättning för att ett domännamn ska överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet är – enligt de registreringsvillkor som gäller för toppdomänen .se – att domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett varukännetecken som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt. Därutöver gäller att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och att innehavaren inte har något berättigat intresse till domännamnet.

Med att ett varukännetecken ska ha rättsgrund i Sverige menas att sökanden ska ha en rättighet som gäller i Sverige.

Sökanden SuprPlay har till stöd för att bolaget har en rättighet som gäller i Sverige hänfört sig till två ansökningar om registreringar av kännetecknet Duelz – i ord respektive som figur – som EU-varumärken. Ansökningarna har ännu inte lett till registreringar.

Eftersom rätt till ett EU-varumärke bara kan förvärvas genom registrering har sökanden inte någon rättighet som kan ligga till grund för att överföra domännamnet <duelz.se> till sökanden. Redan på grund härav saknas förutsättningar för att överföra domännamnet till sökanden.

Med denna bedömning har tvistlösaren inte anledning att pröva om övriga förutsättningar för en överföring av domännamnet är uppfyllda.

7. Beslut

Tvistlösaren avslår sökandens begäran om överföring av domännamnet <duelz.se>.

Tomas Norström
Datum: 18 februari 2019