WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0062

1. Sökande

Sökanden är Palikka Oy,Finland.

2. Innehavare

Innehavaren är J.N., Tyskland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <palikka.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 26 november 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 27 december 2018.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 8 januari 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Palikka Oy är ett finskt företag som tillverkar byggsystem för energisparhus. Företaget är registrerad innehavare av det svenska varumärket PALIKKA med registreringsnummer 530450 samt EU-varumärket PALIKKA med registreringsnummer 014777643. Båda varumärken är registrerade i klasserna 6, 19 och 37 för olika byggrelaterade varor och tjänster. Varumärkena registrerades år 2016 innan domännamnet <palikka.se>, som registrerades 4 maj 2018.

Innehavaren av <palikka.se> är J.N. från Tyskland. På hemsidan säljs damkläder.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <palikka.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till grund för sitt yrkande anfört att PALIKKA är Sökandens firmanamn samt registrerade varumärke. Sökanden har sedan länge använt domänen <palikka.se> och domännamnet har synts på marknadsföringsmaterial.

Sökanden har försökt kontakta Innehavaren via kontaktuppgifterna på den aktuella hemsidan, men Innehavaren har inte svarat. <palikka.se> är en fake-sida och innehavaren har kapat Sökandens domännamn för att utnyttja Palikka Oy:s välrenommerade varumärke och dess inarbetade goodwill. Innehavaren har således agerat i ond tro.

Innehavaren har därtill ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte inkommit med något svar.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Domännamnet är identiskt med såväl Sökandens firma som varumärke med rättsgrund i Sverige. Kravet är därför uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden har anfört att Innehavarens hemsida ger intrycket av att inte vara seriös. Sökanden har också anfört att det inte gått att få kontakt med Innehavaren med hjälp av kontaktformuläret på Innehavarens hemsida. Handlingarna i ärendet stöder det som Sökanden anfört.

Därtill finns ingen information om Innehavarens företag på hemsidan och det framgår inte heller varför Innehavaren, som är en privatperson bosatt i Tyskland, behöver en .se-domän. Vidare skapades Innehavarens mejladress genom en kinesisk server och består endast av en serie bokstäver (tqvxvn@sina.com). Det är ovanligt att använda sig av en sådan mejladress i professionella sammanhang. Mot bakgrund av detta finns det skäl att godta Sökandens påstående om bristande legitimitet i Innehavarens verksamhet.

Innehavaren har inte heller besvarat ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande trots flera kontaktförsök från Wipo Center.

Samtliga dessa omständigheter talar för att Innehavaren har registrerat och använt domännamnet <palikka.se> för att störa Sökandens verksamhet och hindra Sökanden från att använda sitt varumärke som domännamn. Innehavaren får således anses ha registrerat och använt domännamnet i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

I ärendet är inte visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <palikka.se> ska överföras till Sökanden.

Monique Wadsted
Datum: 18 januari 2019