WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0056

1. Sökande

Sökanden är G.B, Sweden.

2. Innehavare

Innehavaren är H. Y, China.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <gunillabradley.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (”Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 17 oktober 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 20 november 2018.

WIPO Center utsåg Per Carlson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 27 november 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är professor emerita i informatik vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Innehavaren är antecknad som innehavare av domännamnet <gunillabradley.se>, registrerat den 28 augusti 2018.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet skall överföras till henne.

Innehavaren har förelagts att svara på ansökan, men har inte gjort det.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till grund för sitt yrkande, som det får förstås, åberopat att det för Innehavaren registrerade domännamnet <gunillabradley.se> är identiskt med hennes personnamn Gunilla Bradley och att det liknar hennes efternamn Bradley, att Innehavaren har låtit registrera domännamnet i ond tro, att Innehavaren använt det i ond tro och att Innehavaren varken har någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet. Domännamnet hänvisar för närvarande till en möbel- och städfirma.

Sökanden har till utveckling av sin talan anfört bl a att hon har skrivit ett stort antal böcker utgivna på svenska och internationella förlag, publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar, inklusive populär-vetenskaplig artiklar och intervjuer.

7. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn skall enligt 7.2 i Registreringsvillkoren, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl a ett efternamn med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel ett efternamn) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden har enligt 23 § namnlagen (2017:120) genom sitt efternamn en sådan rätt som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2. Innehavarens domännamn <gunillabradley.se> är identiskt med Sökandens personnamn Gunilla Bradley och liknar hennes efternamn.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det kan hållas för visst att Innehavarens domännamn inte kan ha tillkommit utan Sökandens personnamn som förebild (res ipsa loquitur). Sökanden har därmed varit i ond vid sin registrering av domännamnet.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har inte yttrat sig över ansökan och har följaktligen inte anfört någon omständighet som konstituerar en rätt till eller ett berättigat intresse av domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <gunillabradley.se> skall överföras till Sökanden.

Per Carlson
Datum: 3:e December 2018