WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0053

1. Sökande

Sökanden är InfoCaption AB,Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Synergies, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (“Förenade konungariket”).

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <infocaption.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (”Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (”WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 3 september 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 4 oktober 2018.

WIPO Center utsåg Jan Rosén som ensam Tvistlösare i detta ärende den 11 oktober 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden har sedan år 2002 varit innehavare av domännamnet<infocaption.se>, men missade genom eget förbiseende att förnya registreringen vid IIS år 2018, då Innehavaren trädde in i sådan egenskap per den 26 juni 2018.

Sökandens firma, InfoCaption AB, registrerades vid Bolagsverket den 8 januari 2002.

Sökanden har begärt att ärendet ska behandlas enligt bestämmelserna om Påskyndat Förfarande såvida Innehavaren inte avger svar på Sökandens begäran om tvistlösning inom föreskriven tid, något Innehavaren underlåtit att göra.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <infocaption.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har underlåtit att besvara begäran om tvistlösning.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden registrerade sin firma InfoCaption AB i januari 2002 och registrerade hos IIS samma år det med firman identiska domännamnet <infocaption.se>. Domännamnet har därefter förnyats via IIS kontinuerligt men eftersom Sökanden hade pappersfaktura och inte hade uppdaterat sin företagsadress hos IIS vid Sökandens senaste geografiska flyttning missade Sökanden att förnya registreringen år 2018. I samband därmed registrerade Innehavaren domännamnet. Sökanden innehar också domännamnen <infocaption.com>, <infocaption.net> samt <infocaption.no>.

Innehavaren har registrerat och/eller använt domännamnet <infocaption.se> i ond tro. I augusti 2018 erbjöds Sökanden genom en s.k. sponsoring client, Internet Vikings International AB, att mot 2000 euro plus 15 % på detta belopp till förmedlaren få köpa domännamnet. Detta är ett pris långt över registreringskostnaden av ett domännamn.

Någon rätt till eller ett berättigat intresse av domännamnet <infocaption.se> förekommer inte hos Innehavaren.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte meddelat sig med WIPO Arbitration and Mediation Center.

7. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn ska enligt 7.2 i Registreringsvillkoren överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett varumärke eller ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma, se paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Innehavarens domännamn <infocaption.se> är i känneteckensrättslig mening identiskt med Sökandens registrerade firma till vilken Sökanden visat rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Redan vid registreringen har Innehavaren högst sannolikt känt till Sökandens kännetecken. Registreringen och innehavet synes bara ha skett för att söka ekonomisk vinning vid en överlåtelse av domännamnet till Sökanden, vilken innehaft domännamnet under c:a sexton år innan Sökanden genom ett förbiseende råkade missa att förnya sin registrering. Innehavarens erbjudande om försäljning av domännamnet till Sökande kom kort tid efter det att Innehavaren registrerat domännamnet. Någon annan användning av domännamnet hos Innehavaren torde inte ha skett. Innehavarens registrering och användning av domännamnet <infocaption.se> får därför anses ha skett i ond tro i den mening som avses i Registreringsvillkoren.

C. Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Av vad som framkommit i saken kan Innehavaren inte anses ha någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <infocaption.se> ska överföras till Sökanden.

Jan Rosén
Datum: October 27, 2018